เรื่อง
ปฏิบัติ
29 เม.ย. 2562 เพิ่มเติมเอกสาร สิ่งส่งมาด้วย 0210.50/ ว 483  กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
29 เม.ย. 2562 ข้อสั่งการนายยกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการจังหวัดสระบุรี กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
26 เม.ย. 2562 แจ้งรายละเอียดการเบิกจ่ายเงินอุดหนุน งบประมาณ 2562 ป่าบอน บางแก้ว ป่าพะยอม กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
26 เม.ย. 2562 แจ้งรายละเอียดการโอนเงิน (งบประมาณ) กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
25 เม.ย. 2562 ด่วนที่สุด สำรวจข้อมูลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
25 เม.ย. 2562 การคัดเลือกบุคคลทีี่จะเข้ารับการประเมินผลงงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการฯ กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
25 เม.ย. 2562 การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
25 เม.ย. 2562 (แก้ไข )แจ้งรายละเอียดการโอนเงิน (งบประมาณ) กศน.ทุกอำเภอ รับหมดแล้ว