-->  มีหนังสือจำนวน 122 ฉบับ

ยังไม่รับ 2 ฉบับ
20 ส.ค. 2562  ส่งการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ กศน.อำเภอกงหรา ยังไม่รับ
20 ส.ค. 2562  ขออนุมัติเดินทางไปราชการ กศน.อำเภอกงหรา รับแล้ว
19 ส.ค. 2562  ขออนุญาตให้บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือขั้นความรู้เบื้องต้น (R.B.T.C.) กศน.อำเภอบางแก้ว รับแล้ว
09 ส.ค. 2562  ขอเชิญบุคลากรเข้ารับเกียรติบัตรโครงการการคัดเลือกการปฏิบัติงาน กศน.ดีเด่นระดับภาค ประจำปี2562 กศน.อำเภอป่าพะยอม รับแล้ว
31 ก.ค. 2562  รายงานผลการคัดเลือกหมู่บ้านไม่ขายเสียง กศน.อำเภอตะโหมด รับแล้ว
26 ก.ค. 2562  หมู่บ้านไม่ขายเสียง ศรีบรรพต กศน.อำเภอศรีบรรพต รับแล้ว
23 ก.ค. 2562  ส่งการเช่าบูชาพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ กศน.อำเภอกงหรา รับแล้ว
22 ก.ค. 2562  การดำเนินกิจกรรมรณรงค์หมู่บ้านไม่ขายเสียง โดย ศส.ปชต. กศน.อำเภอศรีนครินทร์ รับแล้ว
19 ก.ค. 2562  ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครู กศน.อำเภอศรีบรรพต รับแล้ว
15 ก.ค. 2562  ติดตามผลผู้เข้ารับการอบรมโครงการ Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart Farmer ปีงบประมาณ 2562 กศน.อำเภอป่าพะยอม รับแล้ว
11 ก.ค. 2562  ขออนุญาตไปศึกษาต่อภายในประเทศภาคนอกเวลา โดยไม่ใช้เวลาราชการ กศน.อำเภอป่าบอน รับแล้ว
10 ก.ค. 2562  การประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา กศน. (อ่านออกเขียนได้) ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ กศน.อำเภอเขาชัยสน รับแล้ว
10 ก.ค. 2562  รายงานผลการรณค์สวมหมวกนิรภัยเพื่อนป้องกันและอุบัติเหตุของนักศึกษา กศน.อำเภอป่าบอน รับแล้ว
20 มิ.ย. 2562  ขอส่งตัวบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมวิทยากรอาสายุวกาชาด กศน.อำเภอป่าบอน รับแล้ว
17 มิ.ย. 2562  ส่งสำเนาหนังสือขออนุญาตผู้ปกครอง กศน.อำเภอเขาชัยสน รับแล้ว
13 มิ.ย. 2562  การรายงานข้อมูลการลงทะเบียนของนักศึกษา หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ภาค กศน.อำเภอเขาชัยสน รับแล้ว
13 มิ.ย. 2562  การพานักศึกษาไปนอกสถานศึกษา กศน.อำเภอป่าบอน รับแล้ว
12 มิ.ย. 2562  การรายงานข้อมูลการลงทะเบียนของนักศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1 กศน.อำเภอป่าพะยอม รับแล้ว
12 มิ.ย. 2562  การบันทึกข้อมูลศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและะเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบล กศน.อำเภอกงหรา รับแล้ว
11 มิ.ย. 2562  การรายงานข้อมูลการลงทะเบียนของนักศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕ กศน.อำเภอป่าบอน รับแล้ว