[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอศรีนครินทร์
เมนูหลัก
ระบบสารสนเทศ
  
  
  
กศน.อำเภอ 

  

ชื่อ : นางวิมล กรดเต็ม
ตำแหน่ง : ครู ชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก : รักษาการในตำแหน่ง ผอ.กศน.อ.
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางนารีรัตน์ ทับชุม
ตำแหน่ง : ครู ชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางนันทนา ช่องพิทักษ์
ตำแหน่ง : บรรณารักษ์ ชำนาญการ
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายเศรษฐา เศรษฐมาน
ตำแหน่ง : ครูอาสาสมัคร กศน.
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวพิไลพร คงแก้ว
ตำแหน่ง : ครูอาสาสมัคร กศน.
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายสรรพวิทย์ สิงหเสม
ตำแหน่ง : ครู กศน.ตำบลชุมพล
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสุดารัตน์ ทองชั้น
ตำแหน่ง : ครู กศน.ตำบลอ่างทอง
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางพันธิพา สุขคุ้ม
ตำแหน่ง : ครู กศน.ตำบลลำสินธุ์
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางมณฑา เอียดคง
ตำแหน่ง : ครู กศน.ตำบลบ้านนา
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวณัชชา กรดเต็ม
ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวสุดชดา บัวไชย
ตำแหน่ง : ครูผู้สอนคนพิการ
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางอรอุมา สงสัย
ตำแหน่ง : ครูผู้สอนคนพิการ
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางจิระวรรณ ชูแก้ว
ตำแหน่ง : บรรณารักษ์
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวจุฑารัตน์ ชูกาญจนะ
ตำแหน่ง : ครูประจำกลุ่มทหารกองประจำการ
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : จ่าสิบเอกอนุรักษ์ ชุมจินดา
ตำแหน่ง : ครูประจำกลุ่มทหารกองประจำการ
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : จ่าสิบเอกภาสกร ด้วงจันทร์
ตำแหน่ง : ครูประจำกลุ่มทหารกองประจำการ
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายธีระพงค์ แป้นแก้ว
ตำแหน่ง : ยามรักษาความปลอดภัย
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายสุวรรณศักดิ์ รอดไฝ
ตำแหน่ง : ยามรักษาความปลอดภัย
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>

เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ผู้บริหารสถานศึกษา
2 : ข้าราชการ
3 : พนักงานราชการ
4 : จ้างเหมาบริการ
Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอศรีนครินทร์

Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5