เรื่อง
ปฏิบัติ
25 พ.ค. 2561 จัดสรรงบประมาณ 2561 ค่าหนังสือเรียน (ครั้งที่ 52/2561) *เฉพาะ ยังไม่รับ
25 พ.ค. 2561 แจ้งรายละเอียดการโอนเงิน (งบประมาณ)ควนขนุน ตะโหมด ป่าบอน กงหรา กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
25 พ.ค. 2561 แจ้งรายละเอียดการโอนเงิน (งบประมาณ) ศรีนครินทร์ ควนขนุน ตะโหมด เมืองพัทลุง ป่าพะยอม บางแก้ว ปากพะยูน กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
25 พ.ค. 2561 อนุมัติเดินทางไปราชการ (ศรีบรรพต) กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
25 พ.ค. 2561 การประชุมเชิงปฏิบัติการผู้กำกับงานจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการประเมินผลสัมกฤทธิ์ของโครงการเน กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
24 พ.ค. 2561 แจ้งรายละเอียดการเบิกจ่ายเงินอุดหนุน ปี 2561 (เมืองพัทลุง ศรีนครินทร์ ปากพะยูน ศรีบรรพต ควนขนุน ป่าบ กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
23 พ.ค. 2561 ติดตามผลการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ เด็กเร่ร่อนและผู้สูงอายุ (ควนขนุน ป่าบอน) *เฉพาะ ยังไม่รับ
23 พ.ค. 2561 ติดตามผลการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ เด็กเร่ร่อนและผู้สูงอายุ (ควนขนุน ป่าบอน) *เฉพาะ ยังไม่รับ