เรื่อง
ปฏิบัติ
07 ส.ค. 2563 ด่วนที่สุด ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลว *เฉพาะ ยังไม่รับ
07 ส.ค. 2563 แจ้งรายละเอียดการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนปีงบประมาณ 2563 กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
07 ส.ค. 2563 แจ้งรายละเอียดการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนปีงบประมาณ 2563 (กรณีมีข้อมูลผู้ขาย) กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
07 ส.ค. 2563 แจ้งรายละเอียดการโอนเงิน (ค่าสาธารณูปโภค) กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
07 ส.ค. 2563 ประชุมซักซ้อมการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2563 *เฉพาะ ยังไม่รับ
07 ส.ค. 2563 ด่วนที่สุด ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังนโยบายการพัฒนาห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี"ให้เป็นDigital Library *เฉพาะ ยังไม่รับ
07 ส.ค. 2563 ด่วนที่สุด แนวปฎิบัติการใช้จ่ายงบประมาณในการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 1 / 2563 กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
07 ส.ค. 2563 ขอเชิญประชุม กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ