เรื่อง
ปฏิบัติ
19 เม.ย. 2562 การสำรวจความพึงพอใจผู้เข้าอบรมและรายงานผลการดำเนินงานฯ (กงหรา) กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
19 เม.ย. 2562 การสำรวจพื้นที่เพื่อกำหนดเป็นพื้นที่คุ้มครองสมุนไพร กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
19 เม.ย. 2562 แจ้งรายละเอียดการโอนเงิน (งบประมาณ) กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
19 เม.ย. 2562 แจ้งรายละเอียดการเบิกจ่ายเงินอุดหนุน งบประมาณ 2562 กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
19 เม.ย. 2562 ขอความอนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูลโครงการศึกษาแนวทางการบิหารจัดการ การพัฒนาเกษตรอินทรีย์พัทลุง กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
19 เม.ย. 2562 ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการสัมมนาวิชาการฯ (เมือง ตะโหมด บางแก้ว ปากพะยูน  กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
19 เม.ย. 2562 การทำสัญญาจ้างเหมาบริการ (เมือง กงหรา เขาชัยสน ควนขนุน ป่าบอน บางแก้ว ป่าพะยอม ศรีนครินทร์ ) กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
19 เม.ย. 2562 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการสัมมนาวิชาการ ผู้ผ่านการประเมินเเทียบระดับการศึกษา (เมือง ตะโหมด บาง กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ