เรื่อง
ปฏิบัติ
16 ต.ค. 2561 การคัดเลือกอาสายุวกาชาดดีเด่น ประจำปี 2562 กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
16 ต.ค. 2561 การจัดกิจกรรมโครงการอบรมครู กศน.ด้านเพศวิ๔ีศึกษาและทักษะชีวิต กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
16 ต.ค. 2561 ขอความอนุเคราะห์ชุดนันทนาการ (เมืองพัทลุง) กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
16 ต.ค. 2561 เพิ่มเติมสิ่งที่ส่งมาด้วยฯ กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
16 ต.ค. 2561 รายงานผลการรับการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษานอกระบบและการศึกาาตามอัธยาศัยของส่วนราชการฯ กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
16 ต.ค. 2561 การดำเนินการตามข้อสั่งการคณะรับมนตรีตามสรุปผลการปฏิบัติราชการฯ กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
12 ต.ค. 2561 ขอเชิญร่วมรับเสด็จฯ (เมือง ป่าพะยอม เขาชัยสน) กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
12 ต.ค. 2561 ด่วนที่สุด การสำรวจและยืนยันความพร้อมการจัดอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุฯ กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ