ระบบจัดการ หนังสือราชการ
เรื่อง
ปฏิบัติ
14 ส.ค. 2561 การจัดงานนิทรรศการในงานวันที่ระลึกสากลแห่งการเรียนรู้หนังสือ ประจำปี 2561 กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
14 ส.ค. 2561 การจัดเก็บข้อมูลรายงานการตรวจราชการฯ กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
14 ส.ค. 2561 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลบุคลากรตำแหน่งพี่เลี่ยงเด้กพิการและข้อมูลนักเรียนพิการ กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
14 ส.ค. 2561 เนื้อหาและจำนวนข้อของการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการส฿กษานอกระบบโรงเรียน (์n-net) ปีการศึกษา 256 กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
14 ส.ค. 2561 เพิ่มเติม (แจ้งรายละเอียดการโอนเงินค่าสาธารณูปโภค)ตะโหมด บางแก้ว ศรีนครินทร์ ป่าพะยอม ปากพะยูน เขาชั กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
14 ส.ค. 2561 การทดสอบการประเมินเทียบระดับการศึกษา (เมืองพัทลุง ตะโหมด บางแก้ว ปากพะยูน ป่าบอน) กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
10 ส.ค. 2561 แจ้งรายละเอียดการโอนเงิน (บางแก้ว ตะโหมด ศรีนครินทร์ ปากพะยูน เขาชัยสน ป่าบอน ควนขนุน) กศน.ทุกอำเภอ รับหมดแล้ว
10 ส.ค. 2561 การดำเนินการตามข้อสั่งการของรองนายกรัฐมนตรี กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ