เรื่อง
ปฏิบัติ
14 ก.พ. 2563 ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการประชุมปฏิบัติการจัดทำข้อสอบปลายภาคเรียนรายวิชาเลือก ภาคเรียนที่ 2/2562 กศน.ทุกอำเภอ รับหมดแล้ว
14 ก.พ. 2563 แจ้งรายละเอียดการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนปีงบประมาณ 2563 กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
14 ก.พ. 2563 ด่วนที่สุด การประเมินคัดเลือก กศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยม กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
13 ก.พ. 2563 การสำรวจข้อมูลคนพิการ กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
13 ก.พ. 2563 ประกาศผลการคัดเลือกการปฏิบัติงาน กศน.ดีเด่น ระดับกลุ่มสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง กลุ่มอ่าวไทย ประจำป กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
13 ก.พ. 2563 การสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อย้ายและเปลี่ยนตำแหน่งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึก กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
13 ก.พ. 2563 การขับเคลื่อนสถานศึกษาพอเพียงให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพเพียงด้านการศึกษา กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
13 ก.พ. 2563 ด่วนที่สุด การจัดสอนการผลิตหน้ากากอนามัยผ้า กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ