เรื่อง
ปฏิบัติ
18 ม.ค. 2562 ด่วนที่สุด การดำเนินงานถ่ายทำวีดีทัศน์นวัตกรรมส่งเสริมการอ่าน *เฉพาะ ยังไม่รับ
17 ม.ค. 2562 การดำเนินงานโครงการจัดงาน เผยแพร่ผลการดำเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ (เมืองพัทลุง) กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
16 ม.ค. 2562 แจ้งรายละเอียดการโอนเงิน (งบประมาณ) กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
16 ม.ค. 2562 แจ้งรายละเอียดการโอนเงิน (งบประมาณ) กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
15 ม.ค. 2562 จัดสรรงบประมาณ 2562 งบเงินอุดหนุน ค่าจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2/2561 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 26/25 กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
11 ม.ค. 2562 การประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 9 ประจำปี 2562 กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
11 ม.ค. 2562 ส่งนักเรียนแกนนำเข้าร่วมกิจกรรมค่ายเยาวชนแกนนำฯ กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
11 ม.ค. 2562 ขอเชิยบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาเพิ่มศักยภาพให้กับวิทยากรแกนนำฯ กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ