เรื่อง
ปฏิบัติ
16 มี.ค. 2561 (แก้ไข)ตารางการอบวิทยากรยุวกาชาด กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
16 มี.ค. 2561 แจ้งรายละเอียดการโอนเงิน (งบประมาณ) ป่าบอน ศรีนครินทร์ ควนขนุน ตะโหมด เมืองพัทลุง ศรีบรรพต เขาชัยสน  กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
16 มี.ค. 2561 การจัดทำระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการฯ กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
16 มี.ค. 2561 การดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดฯ กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
16 มี.ค. 2561 ด่วนที่สุด การคัดเลือกภูมิปัญาไทย รุ่นที่ 9 กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
16 มี.ค. 2561 ขอความอนุเคราะห์อุปกรณ์โครงการอบรมวิทยากรยุวกาชาด(เมืองพัทลุง) กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
15 มี.ค. 2561 เพิ่มเติมการอบรมวิทยากรยุวกาชาด กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
15 มี.ค. 2561 การอบรมวิทยากรยุวกาชาด กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ