-->  มีหนังสือจำนวน 2333 ฉบับ

ยังไม่รับ 559 ฉบับ
17 ต.ค. 2561  การจัดกิจกรรมโครงการอบรม ครู กศน. ด้านเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต กศน.อำเภอตะโหมด ยังไม่รับ
09 ต.ค. 2561  การกำหนดค่าเป้าหมายในมาตรฐานที่ 1 กศน.อำเภอป่าบอน รับแล้ว
05 ต.ค. 2561  การเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ กศน.อำเภอกงหรา รับแล้ว
03 ต.ค. 2561  การดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดการใช้ถุงพลาสติก และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ กศน.อำเภอตะโหมด รับแล้ว
03 ต.ค. 2561  การดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดการใช้ถุงพลาสติกและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ กศน.อำเภอกงหรา รับแล้ว
03 ต.ค. 2561  ส่งตัวบุคลากรไปปฏิบัติราชการในตำแหน่งครูผู้ช่วย กศน.อำเภอตะโหมด รับแล้ว
02 ต.ค. 2561  แบบสรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาการอ่านของเด็กปฐมวัยฯ กศน.อำเภอปากพะยูน รับแล้ว
01 ต.ค. 2561  รายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน กศน.อำเภอกงหรา รับแล้ว
01 ต.ค. 2561  ทบทวนผลการประเมินการปฎิบัติงานของพนักงานราชการ ครั้งที่ ๒ กศน.อำเภอกงหรา รับแล้ว
01 ต.ค. 2561  ขอส่งตัวบุคลากรไปปฏิบัติราชการในตำแหน่งครูผู้ช่วย กศน.อำเภอบางแก้ว รับแล้ว
01 ต.ค. 2561  ขออนุญาตจ้างเหมาบุคคลภายนอก กศน.อำเภอกงหรา รับแล้ว
24 ก.ย. 2561  รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาการอ่านของเด็กปฐมวัยฯ ปีงบประมาณ 2561 กศน.อำเภอป่าพะยอม รับแล้ว
24 ก.ย. 2561  สำรวจข้อมูลบุคลากร/สถานศึกษาดีเด่น กศน.อำเภอตะโหมด รับแล้ว
24 ก.ย. 2561  ส่งรายชื่อผู้แสดง กศน.อำเภอเขาชัยสน รับแล้ว
24 ก.ย. 2561  รายงานผลการดำเนินงานโครงการขับขี่ปลอดภัย กศน.อำเภอป่าพะยอม รับแล้ว
24 ก.ย. 2561  การเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ กศน.อำเภอป่าพะยอม รับแล้ว
24 ก.ย. 2561  ดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดการใช้ถุงพลาสติกและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ กศน.อำเภอป่าพะยอม รับแล้ว
24 ก.ย. 2561  ข้อมูลผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ประจำปี 2560 กศน.อำเภอตะโหมด รับแล้ว
21 ก.ย. 2561  รายงานข้อมูลสถานศึกษาในการส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาเพื่อสุขภาพนักเรียน นักศึกษา กศน.อำเภอป่าพะยอม รับแล้ว
21 ก.ย. 2561  สำรวจข้อมูลสถานศึกษาในการส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาเพื่อสุขภาพนักเรียน นักศึกษา กศน.อำเภอตะโหมด รับแล้ว