-->  มีหนังสือจำนวน 2549 ฉบับ

ยังไม่รับ 560 ฉบับ
06 ส.ค. 2563  ขอทะเบียนรายชื่อสมาชิก to be number one กศน.อำเภอเมืองพัทลุง รับแล้ว
05 ส.ค. 2563  ขอทะเบียนรายชื่อสมาชิก TO BE NUMBER ONE กศน.อำเภอควนขนุน รับแล้ว
04 ส.ค. 2563  ขอส่งแผนการจัดกิจกรรมผู้สูงอายุ กศน.อำเภอปากพะยูน รับแล้ว
03 ส.ค. 2563  ส่งแผนการจัดกิจกรรมโครงการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิต กศน.อำเภอปากพะยูน รับแล้ว
30 ก.ค. 2563  ขอทะเบียนรายชื่อสมาชิก TO BE NUMBER ONE กศน.อำเภอป่าบอน รับแล้ว
30 ก.ค. 2563  ส่งทะเบียนรายชื่อสมาชิก To Be Number One กศน.อำเภอบางแก้ว รับแล้ว
29 ก.ค. 2563  ทะเบียนรายชื่อสมาชิก TO BE NUMBER ONE กศน.อำเภอศรีนครินทร์ รับแล้ว
29 ก.ค. 2563  ทะเบียนรายชื่อสมาชิก TO BE NUMBER ONE กศน.อำเภอศรีบรรพต รับแล้ว
23 ก.ค. 2563  ขอเชิญประชุมปฎิบัติการบรรณษธิการ หลักสูตร ปวช.2562 กศน.อำเภอเมืองพัทลุง รับแล้ว
21 ก.ค. 2563  รายงานข้อมูลนักศึกษากลุ่มเป้าหมายพิเศษ(คนพิการ)ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ กศน.อำเภอกงหรา รับแล้ว
17 ก.ค. 2563  รายงานข้อมูลนักศึกษากลุ่มเป้าหมายพิเศษ (คนพิการ) ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 กศน.อำเภอป่าพะยอม รับแล้ว
17 ก.ค. 2563  รายงานผลโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (ไตรมาสที่ 1-2) ประจำปีงบประมาณ 2563 กศน.อำเภอป่าพะยอม รับแล้ว
17 ก.ค. 2563  รายงานข้อมูลนักศึกษากลุ่มเป้าหมายพิเศษ(คนพิการ) ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 กศน.อำเภอป่าบอน รับแล้ว
16 ก.ค. 2563  ขออนุญาตไปราชการ กศน.อำเภอปากพะยูน รับแล้ว
14 ก.ค. 2563  ขอความเห็นชอบซ่อมแซมอาคารของ กศน.ตำบล กศน.อำเภอเขาชัยสน รับแล้ว
08 ก.ค. 2563  รายงานโครงการห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด กศน.อำเภอเขาชัยสน รับแล้ว
03 ก.ค. 2563  รายงานโครงการห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด กศน.อำเภอป่าพะยอม รับแล้ว
23 มิ.ย. 2563  โครงการพัฒนาบุคลากร กศน.ในเขตภาคใต้ หลักสูตร ?การจัดกระบวนการเรียนรู้แบบนำตนเอง? กศน.อำเภอตะโหมด รับแล้ว
11 มิ.ย. 2563  การตรวจติดตามนโยบายการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 กศน.อำเภอกงหรา รับแล้ว
11 มิ.ย. 2563  รายงานการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา/หน่วยงานทางการศึกษาในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโ กศน.อำเภอบางแก้ว รับแล้ว