nonformal Education ระบบจัดการ หนังสือราชการ
-->  มีหนังสือจำนวน 2277 ฉบับ

ยังไม่รับ 558 ฉบับ
14 ส.ค. 2561  ส่งผลการตรวจสอบความซ้ำซ้อนของนักศึกษารายบุคคล ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ กศน.อำเภอกงหรา รับแล้ว
09 ส.ค. 2561  คัดเลือกและจัดส่งกำลังพลเข้าร่วมรับการฝึกอบรมโครงการจิตอาสา กศน.อำเภอตะโหมด รับแล้ว
06 ส.ค. 2561  พิธีมอบเข็มเชิดชูเกี่ยรติ ครู กศน. ประจำปี ๒๕๖๑ กศน.อำเภอป่าพะยอม รับแล้ว
06 ส.ค. 2561  ขอให้คัดเลือกและจัดส่งกำลังพลเข้าร่วมรับการฝึกอบรมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวทางพระราชดำริ หลักสูต กศน.อำเภอกงหรา รับแล้ว
24 ก.ค. 2561  แบบติดตามผลการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ของบุคลากรที่เข้ารับการอบรม กศน.อำเภอป่าบอน รับแล้ว
23 ก.ค. 2561  การประชุมสัมมนาหาแนวทางการพัฒนาการดำเนินงานวัดผล ประเมินผล กศน.อำเภอบางแก้ว รับแล้ว
23 ก.ค. 2561  การประชุมสัมมนาหาแนวทางการพัฒนาการดำเนินงานวัดผล ประเมินผล กศน.อำเภอป่าพะยอม รับแล้ว
23 ก.ค. 2561  แบบติดตามการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ของบุคลากรที่เข้ารับการอบรม ประจำปี 2561 หลักสูตรการวิจัยในชั้นเรี กศน.อำเภอกงหรา รับแล้ว
23 ก.ค. 2561  การประชุมสัมนาหาแนงทางการพัฒนาดำเนินงานวัดผล ประเมินผล กศน.อำเภอป่าบอน รับแล้ว
20 ก.ค. 2561  แจ้งรายชื่อผู้รับผิดชอบงานการศึกษาขั้นพื้นฐานเข้าร่วมประชุมสัมมนาหาแนวทางการพัฒนาการดำเนินงานวัดผล ป กศน.อำเภอกงหรา รับแล้ว
20 ก.ค. 2561  ขออนุมัติไปราชการ กศน.อำเภอตะโหมด รับแล้ว
18 ก.ค. 2561  สำรวจการใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของ กศน.ตำบล กศน.อำเภอป่าบอน รับแล้ว
17 ก.ค. 2561  การดำเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ กศน.อำเภอกงหรา รับแล้ว
11 ก.ค. 2561  การดำเนินการข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ กศน.อำเภอป่าพะยอม รับแล้ว
03 ก.ค. 2561  ขออนุมัติไปราชการ กศน.อำเภอป่าพะยอม รับแล้ว
02 ก.ค. 2561  ขออนุมัติไปราชการ กศน.อำเภอป่าบอน รับแล้ว
02 ก.ค. 2561  การขอรับรายการสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ ฯ กศน.อำเภอป่าบอน รับแล้ว
02 ก.ค. 2561  ขออนุมัติไปราชการ กศน.อำเภอตะโหมด รับแล้ว
26 มิ.ย. 2561  ???????????????????????? กศน.อำเภอป่าบอน รับแล้ว
25 มิ.ย. 2561  การสำรวจข้อมูลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา กศน.อำเภอป่าบอน รับแล้ว