-->  มีหนังสือจำนวน 2500 ฉบับ

ยังไม่รับ 560 ฉบับ
07 ก.พ. 2563  การยืนยันนักเรียนที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรีย กศน.อำเภอกงหรา รับแล้ว
05 ก.พ. 2563  ขออนุมัติเดินทางไปราชการ กศน.อำเภอกงหรา รับแล้ว
04 ก.พ. 2563  ขอสนับสนุนบุคลากร กศน.อำเภอศรีนครินทร์ รับแล้ว
30 ม.ค. 2563  การรายงานผลการจัดกิจกรรมโครงการจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. จังหวัดพัทลุง กศน.อำเภอป่าพะยอม รับแล้ว
27 ม.ค. 2563  รายงานโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.จังหวัดพัทลุง กศน.อำเภอเมืองพัทลุง รับแล้ว
23 ม.ค. 2563  ข้อมูลด้านการศึกษา กศน.อำเภอป่าพะยอม รับแล้ว
23 ม.ค. 2563  ส่งข้อมูลด้านการศึกษา กศน.อำเภอกงหรา รับแล้ว
21 ม.ค. 2563  การขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร กศน.อำเภอป่าพะยอม รับแล้ว
17 ม.ค. 2563  ขออนุญาตไปราชการ กศน.อำเภอบางแก้ว รับแล้ว
08 ม.ค. 2563  ขออนุมัติเดินทางไปราชการ กศน.อำเภอป่าพะยอม รับแล้ว
07 ม.ค. 2563  ส่งตัวบุคลากรไปปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา กศน.อำเภอป่าบอน รับแล้ว
03 ม.ค. 2563  ขออนุมัติเดินทางไปราชการ กศน.อำเภอป่าพะยอม รับแล้ว
03 ม.ค. 2563  ขออนุมัติไปราชการ กศน.อำเภอตะโหมด รับแล้ว
03 ม.ค. 2563  ขออนุมัติไปราชการ กศน.อำเภอป่าพะยอม รับแล้ว
02 ม.ค. 2563  ขออนุมัติเดินทางไปราชการ กศน.อำเภอกงหรา รับแล้ว
02 ม.ค. 2563  ขออนุมัติเดินทางไปราชการ กศน.อำเภอศรีบรรพต รับแล้ว
26 ธ.ค. 2562  ส่งรายงานการปฏิบัติกิจกรรมจิตอาสา กศน. ศรีบรรพต กศน.อำเภอศรีบรรพต ยังไม่รับ
25 ธ.ค. 2562  การรายงานผลการจัดกิจกรรมโครงการจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. จังหวัดพัทลุง กศน.อำเภอตะโหมด รับแล้ว
25 ธ.ค. 2562  ขอเชิญประชุมติดตามผลการดำเนินงานไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กศน.อำเภอป่าบอน รับแล้ว
25 ธ.ค. 2562  แบบตอบรับเข้าร่วมประชุม กศน.อำเภอศรีนครินทร์ รับแล้ว