-->  มีหนังสือจำนวน 2213 ฉบับ

ยังไม่รับ 559 ฉบับ
16 มี.ค. 2561  ขอความร่วมมือรายงานความก้าวหน้าผลการจ้างงานคนพิการ กศน.อำเภอป่าพะยอม ยังไม่รับ
16 มี.ค. 2561  การพิจารณาผลงานรางวัล moe award 59 กศน.อำเภอศรีบรรพต รับแล้ว
16 มี.ค. 2561  การพิจารณาผลงานรางวัล moe award 59 กศน.อำเภอศรีบรรพต รับแล้ว
15 มี.ค. 2561  กิจกรรมวันรักการอ่าน ๒ เมษายน ๒๕๖๑ กศน.อำเภอกงหรา รับแล้ว
15 มี.ค. 2561  ขอความร่วมมือรายงานความก้าวหน้าผลการจ้างงานคนพิการ กศน.อำเภอกงหรา รับแล้ว
12 มี.ค. 2561  การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อชี้แจงการจัดการเรียนการสอนและการสอบธรรมศึกษา กศน.อำเภอป่าบอน รับแล้ว
12 มี.ค. 2561  การดำเนินการสรรหาผู้มีผลงานดีเด่น สาขาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตราอัธยาศัย ประจำปี 2561 กศน.อำเภอศรีนครินทร์ รับแล้ว
12 มี.ค. 2561  ขอความร่วมมือรายงานความก้าวหน้าผลการจ้างงานคนพิการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ รับแล้ว
09 มี.ค. 2561  กิจกรรมวันรักการอ่าน 2 เม.ย.61 กศน.อำเภอป่าพะยอม รับแล้ว
09 มี.ค. 2561  ส่งคำสั่งคณะกรรมการรับข้อสอบและตรวจกระดาษคำตอบฯ กศน.อำเภอกงหรา รับแล้ว
08 มี.ค. 2561  บุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมวิทยากรแกนนำ ครู ข. และครู ค. หลักสูตร Digital Literacy และE- Commece กศน.อำเภอปากพะยูน รับแล้ว
06 มี.ค. 2561  เชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมโครงการอบรมวิทยากรแกนนำครู ข.และครู ค.หลักสูตร Digital Literacy และE-Commerce กศน.อำเภอบางแก้ว รับแล้ว
06 มี.ค. 2561  ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการอบรมวิทยากรแกนนำ ครู ข และ ครู ค หลักสูตร Digital Litercy และ E - Commerc กศน.อำเภอกงหรา รับแล้ว
06 มี.ค. 2561  บุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมวิทยากรแกนนำ ครู ข. และครู ค. หลักสูตร Digital Literacy และ E- Commece กศน.อำเภอตะโหมด รับแล้ว
05 มี.ค. 2561  สำรวจผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการห้องเรียน กศน.อำเภอป่าบอน รับแล้ว
05 มี.ค. 2561  โครงการอบรมวิทยากรแกนนำ ครู ข.และ ครู ค. หลักสูตร Digital Literacy และ E-Commerce กศน.อำเภอศรีนครินทร์ รับแล้ว
05 มี.ค. 2561  สำรวจผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการห้องเรียน IoT Smart Education กศน.อำเภอตะโหมด รับแล้ว
05 มี.ค. 2561  สำรวจผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการห้องเรียน IoT Smart Education กศน.อำเภอศรีนครินทร์ รับแล้ว
27 ก.พ. 2561  ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจวิทยากร กศน.อำเภอกงหรา รับแล้ว
26 ก.พ. 2561  โครงการพัฒนาบุคลากร กศน.ประจำปีงบประมาณ 2561(รุ้นที่ 2) กศน.อำเภอป่าบอน รับแล้ว