-->  มีหนังสือจำนวน 2406 ฉบับ

ยังไม่รับ 558 ฉบับ
17 ม.ค. 2562  การสำรวจความต้องการใช้หนังสือเรียน กศน. ที่สำนักงาน กศน.จัดทำขึ้น ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการ กศน.อำเภอกงหรา รับแล้ว
17 ม.ค. 2562  ส่งนักเรียนแกนนำเข้าร่มกิจกรรมค่ายเยาชนแกนนำ TO BE NUMBER ONE กศน.อำเภอเขาชัยสน รับแล้ว
16 ม.ค. 2562  ส่งรายชื่อนักศึกษาแกนนำเข้าร่วมกิจกรรมค่ายเยาวชนแกนนำ TO BE NUMBER ONE กศน.อำเภอบางแก้ว รับแล้ว
16 ม.ค. 2562  ส่งนักศึกษาแกนนำเข้าร่วมกิจกรรมค่ายเยาวชนแกนนำ To BE NUMBER ONE กศน.อำเภอป่าบอน รับแล้ว
16 ม.ค. 2562  ส่งนักเรียนแกนนำเข้าร่วมกิจกรรมค่ายเยาวชนแกนนำ TO BE NUMBER ONE กศน.อำเภอตะโหมด รับแล้ว
11 ม.ค. 2562  ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น(ร่าง)แนวทางการบริหารจัดการโครงการ Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart Farmer กศน.อำเภอบางแก้ว รับแล้ว
28 ธ.ค. 2561  ขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมุลแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น กศน.อำเภอป่าพะยอม รับแล้ว
26 ธ.ค. 2561  ขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูลแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น กศน.อำเภอกงหรา รับแล้ว
25 ธ.ค. 2561  การดำเนินงานบ้านหนังสือชุมชนและการรายงานข้อมูลในระบบ DMIS ปีงบประมาณ 2562 กศน.อำเภอป่าพะยอม รับแล้ว
21 ธ.ค. 2561  ขอความร่วมมือสำรวจต้นไม้ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ กศน.อำเภอป่าพะยอม รับแล้ว
20 ธ.ค. 2561  แก้ไขรายงานปลูกต้นไม้ กศน.อำเภอตะโหมด รับแล้ว
19 ธ.ค. 2561  ขอความร่วมมือสำรวจต้นไม้ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระเจ รับแล้ว
19 ธ.ค. 2561  สำรวจการมีอาชีพและความต้องการประกอบอาชีพของนักศึกษา กศน. (ทุกประเภท) กศน.อำเภอป่าบอน รับแล้ว
19 ธ.ค. 2561  ขอความร่วมมือสำรวจต้นไม้ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนารถบพิตรฯ ทรงปลูก กศน.อำเภอป่าบอน รับแล้ว
17 ธ.ค. 2561  ส่งข้อมูลจำนวนข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2561หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษ กศน.อำเภอป่าบอน รับแล้ว
16 ธ.ค. 2561  รายงานข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กศน.อำเภอป่าพะยอม รับแล้ว
12 ธ.ค. 2561  ขอข้อมูลผลการแก้ปัญหาผู้เรียนกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มมีปัญหา กศน.อำเภอป่าบอน รับแล้ว
12 ธ.ค. 2561  ขออนุญาตจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน กศน.อำเภอป่าบอน รับแล้ว
06 ธ.ค. 2561  ขอความอนุเคราะห์ใช้รถรับส่งนักศึกษาเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน กิจกรรมค่ายลูกเสือวิสามัญ กศน. กศน.อำเภอกงหรา รับแล้ว
04 ธ.ค. 2561  รายงานข้อมูลผู้เทียบระดับการศึกษามิติความรู้ความคิด ภาคเรียนที่ 2/2561 กศน.อำเภอป่าบอน รับแล้ว