ระบบบริหารงบประมาณ : สำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง

กราฟแสดงการใช้งบประมาณ

Chart.