[x] ปิดหน้าต่างนี้
louis vuitton handbags outlet
louis vuitton usa
louis vuitton factory outlet
louis vuitton cross body bag
louis vuitton clearance
authentic louis vuitton handbags
louis vuitton handbags outlet
cheap louis vuitton handbags
louis vuitton france
louis vuitton uk
louis vuitton uk outlet
louis vuitton bags replica
louis vuitton bags sale
louis vuitton outlet online clearance
louis vuitton shoulder bag
louis vuitton purses fake
louis vuitton bags outlet
louis vuitton bags on sale
louis vuitton damier neverfull
louis vuitton damier wallet
louis vuitton outlet
louis vuitton handbags on sale
louis vuitton outlet store location
cheap louis vuitton bags
louis vuitton store online
authentic louis vuitton purse
authentic louis vuitton bags outlet
replica louis vuitton handbags
louis vuitton replica
louis vuitton handbags for cheap
louis vuitton handbags saks
authentic louis vuitton outlet
louis vuitton bags for sale in uk
louis vuitton handbags replica
 
 
 
 
 ประวัติการจัดตั้งของสถานศึกษา

      ในปี พ.ศ. 2521 กองการศึกษาผู้ใหญ่  กรมสามัญศึกษาได้ประสานกับจังหวัดพัทลุงเพื่อจัดตั้ง ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดพัทลุงโดยขอใช้ที่ดิน ของโรงเรียนบ้านท่ามิหรำ จำนวน  14 ไร่ 3 งาน  เป็นสถานที่ตั้ง  เมื่อวันที่  27  กุมภาพันธ์ 2522  กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดพัทลุง และได้มีการสั่งแต่งตั้ง นายวรรณ   บุญยเกียรติ  รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดพัทลุงเมื่อวันที่  1  กุมภาพันธ์ 2523  กรมการศึกษานอกโรงเรียนได้มีคำสั่งแต่งตั้ง นายโกศล ชูช่วย ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดพัทลุง

      ในปีพ.ศ. 2527 กรมการศึกษานอกโรงเรียนได้มีคำสั่งย้ายนายโกศล  ชูช่วย ไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดนครศรีธรรมราชและแต่งตั้งนายนิคม  ชินวงศ์  มาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดพัทลุง   ในช่วงเวลาที่นายนิคม  ชินวงศ์ ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดพัทลุงนั้น  ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดพัทลุงได้ขยายงานลงสู่อำเภอ โดยได้จัดส่ง  "ผู้ประสานงานการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอ"  ลงไปทำหน้าที่ประสานงานและบริหารการศึกษานอกโรงเรียนกับท้องถิ่นในทุกอำเภอ ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน  2527  เป็นต้นมา

       ในปีพ.ศ. 2531  กรมการศึกษานอกโรงเรียนได้มีคำสั่ง นายนิคม ชินวงศ์ ไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดยะลาและแต่งตั้ง นายวิชิต  เข้มแข็ง  มาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดพัทลุง  ในช่วงเวลาที่นายวิชิต เข้มแข็ง ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดพัทลุงนั้น ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดพัทลุงได้ขยายโครงสร้างของศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดพัทลุง 3 ฝ่ายเป็น 4 ฝ่าย

         ในปีพ.ศ. 2533  กรมการศึกษานอกโรงเรียนได้มีคำสั่งย้ายนายวิชิต  เข้มแข็ง  ไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดภูเก็ตและแต่งตั้งนายแปลก พัชรดำรงกุล  มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดพัทลุง

         ในปีพ.ศ. 2535  นายแปลก  พัชรดำรงกุล  เกษียณอายุราชการ  กรมการศึกษานอกโรงเรียนได้แต่งตั้งนายวิสุทธิ์  ไตรวนาธรรม  มาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดพัทลุง  ในช่วงเวลาที่นายวิสุทธิ์  ไตรวนาธรรม  ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดพัทลุงนั้น  ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดพัทลุง ได้ขยายโครงสร้างของศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดพัทลุงจาก 4 ฝ่ายเป็น 5 ฝ่าย โดยเพิ่มฝ่ายส่งเสริมเครือข่ายขึ้นมาใหม่

        ในปีพ.ศ. 2536  กรมการศึกษานอกโรงเรียนได้มีคำสั่งย้ายนายวิสุทธิ์  ไตรวนาธรรม  ไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดชุมพรและแต่งตั้งนายเปรื่อง  ประชาชาติ  มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดพัทลุง  ในช่วงเวลาที่นายเปรื่อง  ประชาชาติ  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดพัทลุงนั้น  ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดพัทลุงได้ขยายโครงสร้างของศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดพัทลุงจากเดิมที่มีผู้ประสานงานการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอ  เป็นการจัดตั้งสถานศึกษาในระดับอำเภอ คือ ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอ จำนวน 11 แห่ง

         ในปีพ.ศ. 2540  นายเปรื่อง  ประชาชาติ  เกษียณอายุราชการ  กรมการศึกษานอกโรงเรียนได้มีคำสั่งแต่งตั้งนายพนม  ศรีราม  มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดพัทลุง  โดยในวันที่ 1 พฤษภาคม 2541  ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดพัทลุงได้จัดตั้งศูนย์การเรียนชุมชน  ขยายงานลงสู่ทุกตำบลในเขตจังหวัดพัทลุงดำเนินงานร่วมกับ อบต. เต็มรูปแบบ สำหรับบุคลากรในศูนย์การเรียนชุมชน  ใช้อาสาสมัครโดยได้รับค่าตอบแทนตามจำนวนกิจกรรมที่จัด ต่อมานายพนม  ศรีราม เกษียณอายุราชการเมื่อ พ.ศ. 2542 กรมการศึกษานอกโรงเรียน ได้แต่งตั้งนายประโยชน์  จันทรโชติ  มาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดพัทลุง  และเกษียณอายุราชการเมื่อ พ.ศ. 2546
         ในปี พ.ศ. 2546  นายวิศาล  วัชราคม มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดพัทลุง เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2556 ได้ซื้ออุปกรณ์ดนตรีและเครื่องขยายเสียงตั้งวงดนตรี กศน. สำหรับใช้ในการประชาสัมพันธ์งาน กศน. และได้ร่วมมือกับโรงเรียนวัดบ้านนาและองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง จัดหาสถานที่และงบประมาณในการก่อสร้างห้องสมุดประชาชน เฉลิมราชกุมารีอำเภอศรีนครินทร์ ต่อมาพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 4 มีนาคม  ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดพัทลุง ซึ่งเป็นสถานศึกษา ได้เปลี่ยนสถานะเป็นหน่วย2551งานทางการศึกษา ชื่อว่า สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพัทลุง หรือ สำนักงาน กศน. จังหวัดพัทลุง และห้องสมุดประชาชน เฉลิมราชกุมารีอำเภอศรีนครินทร์ ได้ก่อสร้างจนแล้วเสร็จในปีงบประมาณ2551ก่อนเกษียณอายุราชการในวันที่  ๒กันยายน 2551

      ในวันที่ 1 ตุลาคม 2552 นางสาวอภิมุข  ศรีสมัย รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน. จังหวัดพัทลุง รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง จนถึงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๒ กระทรวงศึกษาธิการได้แต่งตั้งนายสมทบ  กรดเต็ม ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน. จังหวัดนครศรีธรรมราช มารักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน. จังหวัดพัทลุง อีกตำแหน่งหนึ่ง โดยรับมอบหมายให้เตรียมดำเนินการเปิดห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีอำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จมาเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดห้องสมุดประชาชน เฉลิมราชกุมารีอำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2552 ต่อมาเมื่อวันที่  14 ตุลาคม 2553 สำนักงาน กศน. ได้แต่งตั้ง  นายสมทบ  กรดเต็ม ให้มาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน. จังหวัดพัทลุง

      ในปี 2555 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยได้มีคำสั่งย้าย นายสมทบ  กรดเต็ม ไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดนครศรีธรรมราช และได้แต่งตั้งให้ นางวรรญา  ทิพย์ดนตรี มาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน. จังหวัดพัทลุง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 จนถึงวันที่ 27 ตุลาคม 2557

      วันที่ 27 ตุลาคม 2557 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยได้มีคำสั่งย้าย นางวรรญา  ทิพย์ดนตรี ไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา และได้แต่งตั้งให้  นายสมทบ  กรดเต็ม มาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน. จังหวัดพัทลุง ตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม 2557 จนถึงปัจจุบัน และซึ่งในงบประมาณ 2558 
       ซึ่งในปีงบประมาณ 2558 มีผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน ๑๑ คน   ดังนี้

1.  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองพัทลุง
     ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองพัทลุง นายสมปอง  โชติพืช

2.  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกงหรา
     ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกงหรา
นายเลี่ยม  โอนิกะ

 3.  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเขาชัยสน
     ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเขาชัยสน นายพัชรพงษ์  บุญเลิศ

4.  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอควนขนุน
     ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอควนขนุน นายชาติชาย  เทพรักษ์

5.  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอตะโหมด
     ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอตะโหมด นางพิมพ์ถวิล พงศ์จันทรเสถียร

6.  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปากพะยูน
     ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปากพะยูน  นางสาวรพีพรรณ  ลิมปิติ

7.  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอป่าบอน
     ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอป่าบอน  นางทัศนีย์  รุดคง

8.  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบางแก้ว
     ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบางแก้ว  นายวรวุฒิ  จริยภัครติกร

9.  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอป่าพะยอม
     ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอป่าพะยอม  นายวิรัตน์  สุขอ่อน

          10. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอศรีบรรพต
                 ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีบรรพต  นางดัชณี  ปิยะพงษ์

 11. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอศรีนครินทร์
       ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์  
นางเบญจมาภรณ์  สุพิทยพันธุ์ 

และได้แบ่งโครงการบริหารสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพัทลุง ออกเป็น 7 กลุ่มดังนี้
1. 
กลุ่มอำนวยการ
2. กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
3.กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
4.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย
5.กลุ่มตรวจสอบภายใน
6.กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่ายและกิจการพิเศษ
7.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาเข้าชม : 1779