[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

  

ข่าวประชาสัมพันธ์
นางวรรญา ทิพย์ดนตรี ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง ร่วมต้อนรับท่านผู้เชี่ยวชาญวัทนี จันทร์โอกุล

ศุกร์ ที่ 8 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2557


วันนี้ (8 สิงหาคม 2557) นางวรรญา ทิพย์ดนตรี ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง ร่วมต้อนรับท่านผู้เชี่ยวชาญวัทนี จันทร์โอกุล จากสำนักงาน กศน. ในการเป็นประธานโครงการประชุมติดตามการยกระดับคุณภาพการศึกษาแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ โดยท่านผู้เชี่ยวชาญได้ติดตามการยกระดับการศึกษาของผู้เรียน กศน.พัทลุง ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยเฉลี่ยสูงขึ้นร้อยละ38.81 การผลของนักศึกษาเข้าสอบสูงสุดร้อยละ 100 และตรวจเยี่ยมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กศน.พัทลุง


 เข้าชม : 155


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      ผอ.กศน.จังหวัดพัทลุง เป็นประธานพิธ๊ปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด มุ่งสู่ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 24 / มิ.ย. / 2559
      ผอ.กศน.จังหวัดพัทลุง เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อจัดทำโปรแกรมการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) 24 / มิ.ย. / 2559
      ประธานในพิธีเปิดการอบรมวิทยากรครู ข เพื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการออกเสียงประชามติ 22 / มิ.ย. / 2559
      นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง ทำทีมบุคลากรสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์ (SWOT) ด้านการศึกษาในจังหวัดพัทลุง 18 / มิ.ย. / 2559
      นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง นำคณะครู กศน.พัทลุงเข้าร่วมโครงการอบรมปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ 10 / มิ.ย. / 2559