[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
 

  

  

20 / ก.พ. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง เป็นประธานในพิธีปิดโครงการอบรมอาสายุวกาชาดนอกโรงเรียน
ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง เป็นประธานในพิธีปิดโครงการอบรมอาสายุวกาชาดนอกโรงเรียนต้านยาเสพติดมุ่งสู่ค่านิยมหลัก 12 ประการ รุ่นที่ 2749/พท.37
20 / ก.พ. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET)
นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2557
19 / ก.พ. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายสมทบ กรดเต็ม ผอ.สำนักงาน กศน.จ.พัทลุง มอบหมายบุคลากรสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุงเข้าร่วมกิจกรรมโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์
นายสมทบ กรดเต็ม ผอ.สำนักงาน กศน.จ.พัทลุง มอบหมายบุคลากรสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุงเข้าร่วมกิจกรรมโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ณ อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง
19 / ก.พ. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง เป็นประธานร่วมกับผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดในกลุ่มอ่าวไทยและคณะศึกษานิเทศก์นิเทศติดตามโครงการเสริมสร้างค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ และกศน.ตำบลในวัด
นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง เป็นประธานร่วมกับผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดในกลุ่มอ่าวไทยและคณะศึกษานิเทศก์นิเทศติดตามโครงการเสริมสร้างค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ และกศน.ตำบลในวัด ในพื้นที่จ.นครศรีธรรมราช
19 / ก.พ. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง ออกปฏิบัติการตามโครงการ “เทิดทูนสถาบัน เสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ปรองดองสมานฉันท์ คืนความสุขให้คนเมืองลุง”
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง เข้าร่วมโครงการ “เทิดทูนสถาบัน เสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ปรองดองสมานฉันท์ คืนความสุขให้คนเมืองลุง” กิจกรรม : พบผู้ว่าฯ หน้าเสาธง” โดยบรรยายพิเศษเกี่ยวกับค่านิยมหลักของคน
17 / ก.พ. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายสมทบ กรดเต็ม ผอ.สำนักงาน กศน.จ.พัทลุงเป็นประธานร่วมนิเทศติดตามโครงการเสริมสร้างค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
นายสมทบ กรดเต็ม ผอ.สำนักงาน กศน.จ.พัทลุงเป็นประธานร่วมนิเทศติดตามโครงการเสริมสร้างค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง
17 / ก.พ. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศราคากลางจ้างสำเนาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาเลือก
ประกาศราคากลางจ้างสำเนาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาเลือก
16 / ก.พ. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายสมทบ กรดเต็ม ผอ.สำนักงาน กศน.จ.พัทลุง เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการอบรมสร้างความตระหนักรู้อาเซียน
นายสมทบ กรดเต็ม ผอ.สำนักงาน กศน.จ.พัทลุง เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการอบรมสร้างความตระหนักรู้อาเซียน ณ ห้องประชุม สำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง
16 / ก.พ. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง ออกปฏิบัติการตามโครงการ “เทิดทูนสถาบัน เสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ปรองดองสมานฉันท์ คืนความสุขให้คนเมืองลุง”
นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง ออกปฏิบัติการตามโครงการ “เทิดทูนสถาบัน เสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ปรองดองสมานฉันท์ คืนความสุขให้คนเมืองลุง” กิจกรรม : พบผู้ว่าฯ หน้าเสาธง” ณ โรงเรียนชะรัดชนูปถัมถ์ อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง
16 / ก.พ. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง เข้าร่วมเป็นกรรมการคุมสอบ การสอบแข่งขันผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ.
นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการผู้ตรวจสนามสอบ การสอบแข่งขันผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุงเขต 1 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุงเขต 2
16 / ก.พ. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายสมทบ กรดเต็ม ผอ.สำนักงาน กศน.จ.พัทลุง ร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมผลิตภัณท์อาชีพเกษตรกร
นายสมทบ กรดเต็ม ผอ.สำนักงาน กศน.จ.พัทลุง ร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมผลิตภัณท์อาชีพเกษตรกร จังหวัดพัทลุง ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดพัทลุง
16 / ก.พ. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุงร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร ระบบPADME
ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการฯ ร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร\"การใช้งานโปรแกรมระบบติดตามประเมินผลแผนงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดระบบPADME ประจำปีงบประมาณ2558 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558
13 / ก.พ. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานมหกรรมวันรักการอ่าน 2 เมษายน 2558 เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 5 รอบ
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานมหกรรมวันรักการอ่าน 2 เมษายน 2558 เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 5 รอบ ณ
12 / ก.พ. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
11 / ก.พ. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายสมทบ กรดเต็ม ผอ.สำนักงาน กศน.จ.พัทลุง เป็นประธานต้อนรับคณะผู้บริหาร จาก กศน.ชุมพร
นายสมทบ กรดเต็ม ผอ.สำนักงาน กศน.จ.พัทลุง เป็นประธานต้อนรับคณะผู้บริหาร จาก กศน.ชุมพร ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง
9 / ก.พ. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายสมทบ กรดเต็ม ผอ.สำนักงาน กศน.จ.พัทลุง เป็นประธานเปิดค่ายลูกเสือ กศน.อำเภอป่าบอน
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 13.30 น. นายสมทบ กรดเต็ม ผอ.สำนักงาน กศน.จ.พัทลุง เป็นประธานเปิดค่ายลูกเสือ กศน.อำเภอป่าบอน
6 / ก.พ. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง ออกปฏิบัติการกิจกรรม : พบผู้ว่าฯ หน้าเสาธง
นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง ออกปฏิบัติการตามโครงการ “เทิดทูนสถาบัน เสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ปรองดองสมานฉันท์ คืนความสุขให้คนเมืองลุง” ประจำปีงบประมาณ 2558 กิจกรรม : พบผู้ว่าฯ หน้าเสาธง”
5 / ก.พ. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายสมทบ กรดเต็ม ผอ.สำนักงาน กศน.จ.พัทลุง เข้าร่วมประชุมการจัดงานมหกรรมย้อนรอยอารยธรรมศรีวิชัย
นายสมทบ กรดเต็ม ผอ.สำนักงาน กศน.จ.พัทลุง เข้าร่วมประชุมการจัดงานมหกรรมย้อนรอยอารยธรรมศรีวิชัย ณ วัดเขียนบางแก้ว
5 / ก.พ. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง เป็นประธานประชุมชี้แจงเตรียมความพร้อมต้อนรับผู้ตรวจราชการ
นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง เป็นประธานประชุมชี้แจงเตรียมความพร้อมต้อนรับผู้ตรวจราชการ ณ ห้องประชุม สำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง
3 / ก.พ. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายสมทบ กรดเต็ม ผอ.สำนักงาน กศน.จ.พัทลุง ร่วมกิจกรรมโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์
นายสมทบ กรดเต็ม ผอ.สำนักงาน กศน.จ.พัทลุง ร่วมกิจกรรมโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ณ วัดอินทราวาส

กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/21 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
สำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง 
 เลขที่ 555 ถ.ราเมศวร์  อ.เมือง จังหวัดพัทลุง 93000 โทรศัพท 074-612403 โทรสาน 074-613401
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05  Update by   _SCRIPT2