[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

  

  

29 / ม.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง เป็นประธานการประชุมผู้บริหารและบุคลากร สำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 1/2559
นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง เป็นประธานการประชุมผู้บริหารและบุคลากร สำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 1/2559
27 / ม.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นิเทศการดำเนินงาน กศน.อำเภอตะโหมดเพื่อเป็นกลไกการขับเคลื่อนการดำเนินงาน และพัฒนาคุณภาพ กศน.
นิเทศการดำเนินงาน กศน.อำเภอตะโหมดเพื่อเป็นกลไกการขับเคลื่อนการดำเนินงาน และพัฒนาคุณภาพ กศน.
25 / ม.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 25 มค. 2559 นายสมทบ กรดเต็ม ผอ.สนง.กศน.จ.พัทลุง เป็นประธานพิธีเปิดโครงการค่ายอาสายุวกาชาดมุ่งสู่ค่านิยมหลัก 12 ประการก้าวไกลสู่อาเซียน รุ่นที่ 3109/พท47
วันที่ 25 มค. 2559 นายสมทบ กรดเต็ม ผอ.สนง.กศน.จ.พัทลุง เป็นประธานพิธีเปิดโครงการค่ายอาสายุวกาชาดมุ่งสู่ค่านิยมหลัก 12 ประการก้าวไกลสู่อาเซียน รุ่นที่ 3109/พท47 ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง โดย กศน.อำเภอศรีบรรพต
25 / ม.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ผอ.สนง.กศน.จ.พัทลุง มอบหมายนางวิไลวรรณ ดาราพงศ์ รอง ผอ.สนง.กศน.จ.พัทลุงร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดโครงการพัฒนาจิตใจผู้ต้องขัง \"หลักสูตรสัคคสาสมาธิ\"
ผอ.สนง.กศน.จ.พัทลุง มอบหมายนางวิไลวรรณ ดาราพงศ์ รอง ผอ.สนง.กศน.จ.พัทลุงร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดโครงการพัฒนาจิตใจผู้ต้องขัง \"หลักสูตรสัคคสาสมาธิ\"
22 / ม.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีปิดโครงการจัดการเรียนรู้หลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาดมุ่งสู่ค่านิยมหลัก 12 ประการ รุ่น 3034/พท.46
พิธีปิดโครงการจัดการเรียนรู้หลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาดมุ่งสู่ค่านิยมหลัก 12 ประการ รุ่น 3034/พท.46
20 / ม.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดงานวันคนพิการสากลจังหวัดพัทลุง และร่วมรณรงค์ให้เกิดการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดงานวันคนพิการสากลจังหวัดพัทลุง และร่วมรณรงค์ให้เกิดการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
16 / ม.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
\\\"วันครู 2559\\\" กศน.จังหวัดพัทลุง ร่วมรับรางวัลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ประพฤติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู ประจำปี 2559
\\\"วันครู 2559\\\" กศน.จังหวัดพัทลุง ร่วมรับรางวัลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ประพฤติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู ประจำปี 2559
20 / ม.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ผอ.สนง.กศน.จ.พัทลุง มอบหมายนางวิไลวรรณ ดาราพงศ์ รอง ผอ.สนง.กศน.จ.พัทลุงร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU)
วันที่ 18 มกราคม 2559 นายสมทบ กรดเต็ม ผอ.สนง.กศน.จ.พัทลุง มอบหมายนางวิไลวรรณ ดาราพงษ์ รอง ผอ.สนง.กศน.จ.พัทลุง ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) การดำเนินงานโครงการ To Be Number One จังหวัดพัทลุง ณ ห้องประชุมกาบบัว ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดพัทลุง โดยโคร
12 / ม.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีลงนามบันทึกความตกลงในการจัดการอบรบฯ ระหว่างสำนักงานขนส่งจังหวัดพัทลุงกับสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง
พิธีลงนามบันทึกความตกลงในการจัดการอบรบ สำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถและผู้ขอต่อใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ ระหว่างสำนักงานขนส่งจังหวัดพัทลุงกับสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง
11 / ม.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีเปิดโครงการเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน \"ขับขี่ปลอดภัยเสริมสร้างวินัยจราจร\"
พิธีเปิดโครงการเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน \"ขับขี่ปลอดภัยเสริมสร้างวินัยจราจร\" กศน.อำเภอเมืองพัทลุง
11 / ม.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง ร่วมกิจกรรมในโอกาสงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559
นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง ร่วมกิจกรรมในโอกาสงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดพัทลุง
29 / ธ.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมมอบกระเช้าอวยพรเนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2559 แด่ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง
ร่วมมอบกระเช้าอวยพรเนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2559 แด่ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง
28 / ธ.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายสมทบ กรดเต็ม ผอ.กศน.จังหวัดพัทลุง เดินทางไปเยี่ยมชมกิจกรรม\"อบรมขับปลอดภัยเสริมสร้างวินัย จราจร กศน.อำเภอศรีนครินทร์
วันที่ 28 ธันวาคม 2558 นายสมทบ กรดเต็ม ผอ.สนง.กศน.จังหวัดพัทลุง เดินทางไปเยี่ยมชมกิจกรรม(อบรม) “ขับขี่ปลอดภัยสร้างวินัยจราจร” แก่นักศึกษา กศน.ที่ไม่มีใบขับขี่ ของ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ ช่วยลดอุบัติเหตุ ช่วงเทศกาลปีใหม่
28 / ธ.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายสมทบ กรดเต็ม ผอ.สนง.กศน.จังหวัดพัทลุง เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์ \"ขับขี่ปลอดภียเสริมสร้างวินัยจราจร\"
28 ธันวาคม 2558 นายสมทบ กรดเต็ม ผอ.สนง.กศน.จังหวัดพัทลุง ประธานพิธีเปิดการจัดกิจกรรม(อบรม) “ขับขี่ปลอดภัยสร้างวินัยจราจร” แก่นักศึกษา กศน.ที่ไม่มีใบขับขี่ ของ กศน.อำเภอเขาชัยสน ช่วยลดอุบัติเหตุ ช่วงเทศกาลปีใหม่ หลังจากผุดไอเดียจัดการความรู้ขับขี่ปลอ
24 / ธ.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นิเทศการดำเนินงาน กศน.อำเภอศรีนครินทร์เพื่อเป็นกลไกการขับเคลื่อนการดำเนินงาน และพัฒนาคุณภาพ กศน.
นิเทศการดำเนินงาน กศน.อำเภอศรีนครินทร์เพื่อเป็นกลไกการขับเคลื่อนการดำเนินงาน และพัฒนาคุณภาพ กศน.
24 / ธ.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นิเทศการดำเนินงาน กศน.อำเภอป่าพะยอมเพื่อเป็นกลไกการขับเคลื่อนการดำเนินงาน และพัฒนาคุณภาพ กศน.
นิเทศการดำเนินงาน กศน.อำเภอป่าพะยอมเพื่อเป็นกลไกการขับเคลื่อนการดำเนินงาน และพัฒนาคุณภาพ กศน.
24 / ธ.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน กิจกรรมค่ายเยาวชน คนรุ่นใหม่ ใฝ่ใจค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
พิธีเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน กิจกรรมค่ายเยาวชน คนรุ่นใหม่ ใฝ่ใจค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ณ กศน.อำเภอกงหรา
17 / ธ.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นิเทศการดำเนินงาน กศน.อำเภอเมืองพัทลุงเพื่อเป็นกลไกการขับเคลื่อนการดำเนินงาน และพัฒนาคุณภาพ กศน.
นิเทศการดำเนินงาน กศน.อำเภอเมืองพัทลุงเพื่อเป็นกลไกการขับเคลื่อนการดำเนินงาน และพัฒนาคุณภาพ กศน.
17 / ธ.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นิเทศการดำเนินงาน กศน.อำเภอควนขนุนเพื่อเป็นกลไกการขับเคลื่อนการดำเนินงาน และพัฒนาคุณภาพ
นิเทศการดำเนินงาน กศน.อำเภอควนขนุนเพื่อเป็นกลไกการขับเคลื่อนการดำเนินงาน และพัฒนาคุณภาพ
16 / ธ.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
ในวันที่ 16 ธันวาคม 2558 นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยบุคลากร กศน.จังหวัดพัทลุง ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในพิธีถวายดอกไม้จันทร์ในส่วนภูมิภาค ณ วัดคูหาสวรรค์ อำเภอ

กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/29 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>