[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

  

  

28 / ธ.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายสมทบ กรดเต็ม ผอ.สนง.กศน.จังหวัดพัทลุง เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์ \"ขับขี่ปลอดภียเสริมสร้างวินัยจราจร\"
28 ธันวาคม 2558 นายสมทบ กรดเต็ม ผอ.สนง.กศน.จังหวัดพัทลุง ประธานพิธีเปิดการจัดกิจกรรม(อบรม) “ขับขี่ปลอดภัยสร้างวินัยจราจร” แก่นักศึกษา กศน.ที่ไม่มีใบขับขี่ ของ กศน.อำเภอเขาชัยสน ช่วยลดอุบัติเหตุ ช่วงเทศกาลปีใหม่ หลังจากผุดไอเดียจัดการความรู้ขับขี่ปลอ
24 / ธ.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นิเทศการดำเนินงาน กศน.อำเภอศรีนครินทร์เพื่อเป็นกลไกการขับเคลื่อนการดำเนินงาน และพัฒนาคุณภาพ กศน.
นิเทศการดำเนินงาน กศน.อำเภอศรีนครินทร์เพื่อเป็นกลไกการขับเคลื่อนการดำเนินงาน และพัฒนาคุณภาพ กศน.
24 / ธ.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นิเทศการดำเนินงาน กศน.อำเภอป่าพะยอมเพื่อเป็นกลไกการขับเคลื่อนการดำเนินงาน และพัฒนาคุณภาพ กศน.
นิเทศการดำเนินงาน กศน.อำเภอป่าพะยอมเพื่อเป็นกลไกการขับเคลื่อนการดำเนินงาน และพัฒนาคุณภาพ กศน.
24 / ธ.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน กิจกรรมค่ายเยาวชน คนรุ่นใหม่ ใฝ่ใจค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
พิธีเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน กิจกรรมค่ายเยาวชน คนรุ่นใหม่ ใฝ่ใจค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ณ กศน.อำเภอกงหรา
17 / ธ.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นิเทศการดำเนินงาน กศน.อำเภอเมืองพัทลุงเพื่อเป็นกลไกการขับเคลื่อนการดำเนินงาน และพัฒนาคุณภาพ กศน.
นิเทศการดำเนินงาน กศน.อำเภอเมืองพัทลุงเพื่อเป็นกลไกการขับเคลื่อนการดำเนินงาน และพัฒนาคุณภาพ กศน.
17 / ธ.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นิเทศการดำเนินงาน กศน.อำเภอควนขนุนเพื่อเป็นกลไกการขับเคลื่อนการดำเนินงาน และพัฒนาคุณภาพ
นิเทศการดำเนินงาน กศน.อำเภอควนขนุนเพื่อเป็นกลไกการขับเคลื่อนการดำเนินงาน และพัฒนาคุณภาพ
16 / ธ.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
ในวันที่ 16 ธันวาคม 2558 นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยบุคลากร กศน.จังหวัดพัทลุง ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในพิธีถวายดอกไม้จันทร์ในส่วนภูมิภาค ณ วัดคูหาสวรรค์ อำเภอ
14 / ธ.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง เป็นประธานในการ ประชุมเพื่อถอดบทเรียนจากการเข้าร่วมสังเกตการณ์ให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถและผู้ขอต่ออายุฯ
ประชุมเพื่อถอดบทเรียนจากการเข้าร่วมสังเกตการณ์ให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถและผู้ขอต่ออายุใบ
15 / ธ.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.พัทลุง เข้าร่วมกิจกรรม Bike for Dad
กศน.พัทลุง เข้าร่วมกิจกรรม Bike for Dad
14 / ธ.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็กปฐมวัย 0-6 ปี ตลอดจนนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป
ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็กปฐมวัย 0-6 ปี ตลอด
11 / ธ.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดนิทรรศการชุมชนการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
จัดนิทรรศการชุมชนการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
9 / ธ.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จ.พัทลุง นำผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากร สังกัดสำนักงาน กศฯ.จังหวัดพัทลุง ลูกเสือ กศน.และนักศึกษา ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์รวมพลังต่อต้านทุจริตเนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย)
วันที่ 9 ธันวาคม 2558 นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จ.พัทลุง นำผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากร สังกัดสำนักงาน กศฯ.จังหวัดพัทลุง ลูกเสือ กศน.และนักศึกษา ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์รวมพลังต่อต้านทุจริตเนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย)
8 / ธ.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมงานสโมสรสันนิบาต เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
ในวันที่ 8 ธันวาคม 2558 นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง ร่วมงานสโมสรสันนิบาต เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธี มหามงคลเฉล
8 / ธ.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง ร่วมรับชมรับฟัง นโยบายเร่งด่วน ตามการจัดทำแบบปฏิบัติคำรับรองการปฏิบัติราชการ และแผนปฏิบัติการประจำปี
นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง ร่วมรับชมรับฟัง นโยบายเร่งด่วน ตามการจัดทำแบบปฏิบัติคำรับรองการปฏิบัติราชการ และแผนปฏิบัติการประจำปี
6 / ธ.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง ร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพรเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ครบรอบ 88 พรรษา วันที่ 5 ธันวาคม 2558
นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง ร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพรเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ครบรอบ 88 พรรษา วันที่ 5 ธันวาคม 2558
5 / ธ.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2558
3 / ธ.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง เข้าร่วมโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ \\\"ผู้ว่าฯ พาเข้าวัด\\\"
นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง เข้าร่วมโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ \\\"ผู้ว่าฯ พาเข้าวัด\\\" ณ วัดปากสระ ตำบลชัยบุรี อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง
3 / ธ.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมพัฒนาอาคารสำนักงานฯ ร่วมทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลฯ
ร่วมพัฒนาอาคารสำนักงานฯ ร่วมทำความดีถวายเป็นพระราชกุศล
30 / พ.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง เป็นประธานการประชุมผู้บริหารและบุคลากร สำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 8/2558
นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง เป็นประธานการประชุมผู้บริหารและบุคลากร สำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 8/2558
30 / พ.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง เป็นประธานนำคณะผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากร กศน.จังหวัดพัทลุง รับชมรายการโทรทัศน์ ETV เรื่อง ยุทธศาสตร์และจุดเน้นการดำเนินงานปี 2559
นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง เป็นประธานนำคณะผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากร กศน.จังหวัดพัทลุง รับชมรายการโทรทัศน์ ETV เรื่อง ยุทธศาสตร์และจุดเน้นการดำเนินงานปี 2559

กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/28 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>