[x] ปิดหน้าต่างนี้
louis vuitton handbags outlet
louis vuitton usa
louis vuitton factory outlet
louis vuitton cross body bag
louis vuitton clearance
authentic louis vuitton handbags
louis vuitton handbags outlet
cheap louis vuitton handbags
louis vuitton france
louis vuitton uk
louis vuitton uk outlet
louis vuitton bags replica
louis vuitton bags sale
louis vuitton outlet online clearance
louis vuitton shoulder bag
louis vuitton purses fake
louis vuitton bags outlet
louis vuitton bags on sale
louis vuitton damier neverfull
louis vuitton damier wallet
louis vuitton outlet
louis vuitton handbags on sale
louis vuitton outlet store location
cheap louis vuitton bags
louis vuitton store online
authentic louis vuitton purse
authentic louis vuitton bags outlet
replica louis vuitton handbags
louis vuitton replica
louis vuitton handbags for cheap
louis vuitton handbags saks
authentic louis vuitton outlet
louis vuitton bags for sale in uk
louis vuitton handbags replica
 
 

  

  

1 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ครู ศรช. ตำบลชุมพล เปิดกลุ่ม 1 อำเภอ 1 อาชีพ วิชาการแปรรูปอาหารจากกล้วยน้ำหว้า
ัวันที่ 30 พฤษภาคม 2560. นางนารีรัตน์ ทับชุม ครู ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้ นางสาวสุดชดา บัวไชย ครู ศรช. ตำบลชุมพล เปิดกลุ่ม 1 อำเภอ 1 อาชีพ วิชาการแปรรูปอาหารจากกล้วยน้ำหว้า โดยมีวิทยากรให้ความรู้ เก
31 / พ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอป่าพะยอม ประชุมบุคลากรประจำสัปดาห์ เพื่อแจ้งข้อราชการและติดตามผลการดำเนินงาน
วันที่ 29 พฤษภาคม 2560 นางเบญจมาภรณ์ สุพิทยพันธุ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอป่าพะยอม ประชุมบุคลากรประจำสัปดาห์ เพื่อแจ้งข้อราชการและติดตามผลการดำเนินงาน ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอป่าพะยอม
31 / พ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอป่าพะยอม ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมเดินรณรงค์เชิญชวนลดขยะในครัวเรือน
วันที่ 30 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.00 น. นางเบญจมาภรณ์ สุพิทยพันธุ์ ผอ.กศน.อำเภอป่าพะยอม พร้อมด้วยบุคลากร กศน.อำเภอป่าพะยอม ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายในอำเภอป่าพะยอม ร่วมเดินรณรงค์เชิญชวนลดขยะในครัวเรือนในตลาดป่าพะยอม
31 / พ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ครู กศน.ตำบลอ่างทอง เปิดกลุ่ม 1 อำเภอ 1 อาชีพ วิชา การแปรรูปอาหารจากกล้วยน้ำหว้า
วันที่ 30 พฤษภาคม 2560 นางนารีรัตน์ ทับชุม ครู ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้ นางสุดารัตน์ ทองชั้น ครู กศน.ตำบลอ่างทอง เปิดกลุ่ม 1 อำเภอ 1 อาชีพ วิชา การแปรรูปอาหารจากกล้วยน้ำหว้า โดยมีนางอภิญญา เพชรบรรจบเป็นว
31 / พ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ครู กศน.ตำบลลำสินธุ์ เปิดกลุ่ม 1 อำเภอ 1 อาชีพ วิชา การแปรรูปอาหารจากกล้วยน้ำหว้า
วันที่ 30 พฤษภาคม 2560 นางนารีรัตน์ ทับชุม ครู ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้ นางพันธิพา สุขคุุ้ม ครู กศน.ตำบลลำสินธุ์ เปิดกลุ่ม 1 อำเภอ 1 อาชีพ วิชา การแปรรูปอาหารจากกล้วยน้ำหว้า โดยมีผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 พร
31 / พ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาคีเครือข่ายประสานการดำเนินงานในตำบลอ่างทอง
วันที่ 30 พฤษภาคม 2560 นางสุวรรณี ดำน้อย เกษตรอำเภอศรีนครินทร์ พร้อมด้วยนางสุมาลี จันทร์ศรีงาม พัฒนาการ อำเภอศรีนครินทร์ ได้เข้ามาประสานการดำเนินงานในตำบลอ่างทอง เพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกับภาคัเครือข่าย ในเรื่อง ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประ
31 / พ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นักศึกษา กศน.ร่วมกันพัฒนาภายนอกอาคาร กศน.ตำบลชุมพล
วันที่ 30 พฤษภาคม 2560 นางนารีรัตน์ ทับชุม ครู ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้ นางสาวสุดชดา บัวไชย ครู ศรช.ตำบลชุมพล ได้ร่วมกันพัฒนาภายนอกอาคาร กศน.ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง
31 / พ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ครู ศรช.ตำบลชุมพล จัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
วันที่ 30 พฤษภาคม 2560 นางนารีรัตน์ ทับชุม ครู ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้ นางสาวสุดชดา บัวไชย ครู ศรช.ตำบลชุมพล จัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ณ กศน.ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวั
31 / พ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นักศึกษา กศน.อำเภอศรีนครินทร์ พัฒนาปรับภูมิทัศน์ภายนอก กศน.อำเภอศรีนครินทร์
วันที่ 30 พฤษภาคม 60 นางนารีรัตน์ ทับชุม ครู ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้ นางอรอุมา สงสัย ครู ศรช.ลำสินธุ์/อ่างทอง นำนักศึกษาร่วมพัฒนาปรับภูมิทัศน์ภายนอก กศน.อำเภอศรีนครินทร์ ตำบลชุมพล อำเภอศรีนคินทร์ จ
30 / พ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลป่าบอน เปิดกิจกรรมโครงการ1อำเภอ 1อาชีพ
นางทัศนีย์ รุดคง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอป่าบอน มอบหมายให้นายสมชาย ขุนแสง ครูอาสาฯ และนางสาวอาภรณ์ ตันติสิทธิกร ครู กศน.ตำบลป่าบอน เปิดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ
30 / พ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอป่าบอน จัดการประชุมภาคี 4 ฝ่าย
นางทัศนีย์ รุดคง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอป่าบอน จัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร คณะครู และองค์กรนักศึกษา เพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานในไตรมาส 1 - 2
30 / พ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลหนองธง เปิดกิจกรรมโครงการพัฒนาอาชีพ
กศน.ตำบลหนองธง เปิดกิจกรรมโครงการพัฒนาอาชีพ วิชาการทำปุ๋ยชีวภาพ ณ บ้านทุ่งบ่อลึก หมู่ที่ 7 ตำบลหนองธง
30 / พ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลชะมวง จัดกิจกรรมพัฒนาอาชีพรูปแบบกลุ่มสนใจวิชาการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์
วันที่ 29 พฤษภาคม 2560 กศน.ตำบลชะมวงจัดโครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาในรูปแบบกลุ่มสนใจ วิชาการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ณ ศาลาการเปรียญวัดพิกุลทอง หมู่ที่ 2 ตำบลชะมวง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
30 / พ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ครู กศน.ตำบลบ้านนา เปิดกลุ่มโครงการ 1 อำเภอ 1 อาชีพ วิชาการแปรรูปกล้วย (กล้วยกรอบแก้ว)
วันที่ 29 พฤษภาคม 2560 นางนารีรัตน์ ทับชุม ครู ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้ นางมณฑา เอียดคง ครู กศน.ตำบลบ้านนา เปิดกลุ่มโครงการ 1 อำเภอ 1 อาชีพ วิชาการแปรรูปกล้วย (กล้วยกรอบแก้ว) ณ ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้า
29 / พ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอศรีนครินทร์ประชุมบุคลากรประจำสัปดาห์เพื่อติดตามงาน
วันที่ 29 พ.ค.2560 นางนารีรัตน์ ทับชุม ครูชำนาญการพิเศษรักษาการในตำแหน่ง ผอ.กศน.อำเภอศรีนครินทร์ประชุมบุคลากรประจำสัปดาห์เพื่อติดตามงานในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาและสอบถามปัญหาอุปสรรคในการปฎิบัติงาน ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอศรีนครินทร์
29 / พ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ครู กศน.ตำบลอ่างทอง จัดกิจกรรมฝึกอบรการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
วันที่ 26 พฤษภาคม 2560 นางนารีรัตน์ ทับชุม ครู ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้นางสุดารัตน์ ทองชั้บ ครู กศน.ตำบลอ่างทอง จัดกิจกรรมฝึกอบรการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอย โดยมีนางหนูแก้ว ดวงมณี รองนายก
29 / พ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ครู กศน.ตำบลบ้านนา จัดกิจกรรมฝึกอบรการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ณ กศน.ตำบลบ้านนา
วันที่ 26 พฤษภาคม 2560 นางนารีรัตน์ ทับชุม ครู ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้นางมณฑา เอียดคง ครู กศน.ตำบลบ้านนา จัดกิจกรรมฝึกอบรการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ณ กศน.ตำบลบ้านนา หมู่ที่ 5 ตำบลบ้าน
29 / พ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ครู กศน.ตำบลอ่างทอง จัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต (ศูนย์ดิจิทัลชุมชนประจำตำบล)
วันที่ 28 พฤษภาคม 2560 นางนารีรัตน์ ทับชุม ครู ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้ นางสุดารัตน์ ทองชั้น ครู กศน.ตำบลอ่างทอง จัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต (ศูนย์ดิจิทัลชุมชนประจำตำบล) ณ กศน.ตำบลอ่างทอง อำเภ
29 / พ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ครู กศน.ตำบลลำสินธุ์ จัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต (ศูนย์ดิจิทัลชุมชนประจำตำบล)
วันที่ 28 พฤษภาคม 2560 นางนารีรัตน์ ทับชุม ครู ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้ นางพันธิพา สุขคุ้ม ครู กศน.ตำบลลำสินธุ์ จัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต (ศูนย์ดิจิทัลชุมชนประจำตำบล) หลักสูตรการใช้สมาร์ทโฟน
29 / พ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางพันธิพา สุขคุ้ม ครู กศน.ตำบลลำสินธุ์ จัดกิจกรรมฝึกอบรการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
วันที่ 26 พฤษภาคม 2560 นางนารีรัตน์ ทับชุม ครู ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้นางพันธิพา สุขคุ้ม ครู กศน.ตำบลลำสินธุ์ จัดกิจกรรมฝึกอบรการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ณ กศน.ตำบลลำสินธุ์ หมู่ที่ 9 ตำ

กำลังแสดงหน้าที่ <- 9/544 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>