[x] ปิดหน้าต่างนี้
louis vuitton handbags outlet
louis vuitton usa
louis vuitton factory outlet
louis vuitton cross body bag
louis vuitton clearance
authentic louis vuitton handbags
louis vuitton handbags outlet
cheap louis vuitton handbags
louis vuitton france
louis vuitton uk
louis vuitton uk outlet
louis vuitton bags replica
louis vuitton bags sale
louis vuitton outlet online clearance
louis vuitton shoulder bag
louis vuitton purses fake
louis vuitton bags outlet
louis vuitton bags on sale
louis vuitton damier neverfull
louis vuitton damier wallet
louis vuitton outlet
louis vuitton handbags on sale
louis vuitton outlet store location
cheap louis vuitton bags
louis vuitton store online
authentic louis vuitton purse
authentic louis vuitton bags outlet
replica louis vuitton handbags
louis vuitton replica
louis vuitton handbags for cheap
louis vuitton handbags saks
authentic louis vuitton outlet
louis vuitton bags for sale in uk
louis vuitton handbags replica
 
 

  

  

12 / มี.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง จัดกิจกรรมเนื่องในโครงการส่งเสริมบ้านหนังสือชุมชน ประจำปี ๒๕๖๑
นางพิมพ์ถวิล พงศ์จันทรเสถียร ผอ.กศน.อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง มอบหมายให้นายพสธร อินแพง บรรณารักษ์ปฏิบัติการ นางภัทรวรรณ ดวงจันทร์ ครูกศน.ตำบล และนางจิราพร วุ่นสิน ครูผู้สอนคนพิการ ร่วมจัดกิจกรรมเนื่องในโครงการส่งเสริมบ้านหนังสือชุมชน ประจำปี ๒๕๖๑ ณ บ้า
12 / มี.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง เปิดโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่
นางพิมพ์ถวิล พงศ์จันทรเสถียร ผอ.กศน.อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง มอบหมายให้นางอรัญญา อามีน ครู กศน.ตำบล เปิดโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่
12 / มี.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 11 มีนาคม 2561 นางดัชณี ปิยะพงษ์ ผอ.กศน.อำเภอศรีบรรพต มอบหมายให้ นางสาวฐิตาภา ดำคงแสง ครู กศน.ตำบลเขาปู่ จัดการศึกษาต่อเนื่อง โครงการหนึ่งคนว่างงาน หนึ่งอาชีพ วิชาการทำหัวเชื้อจุลินทรีย์จาวปลวก ณ ม.7 ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
วันที่ 11 มีนาคม 2561 นางดัชณี ปิยะพงษ์ ผอ.กศน.อำเภอศรีบรรพต มอบหมายให้ นางสาวฐิตาภา ดำคงแสง ครู กศน.ตำบลเขาปู่ จัดการศึกษาต่อเนื่อง โครงการหนึ่งคนว่างงาน หนึ่งอาชีพ วิชาการทำหัวเชื้อจุลินทรีย์จาวปลวก ณ ม.7 ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
12 / มี.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 10 มีนาคม 2561 นางดัชณี ปิยะพงษ์ ผอ.กศน.อำเภอศรีบรรพต มอบหมายให้นางสาวมณิชานันท์ สุขสวัสดิ์ ครู กศน.ตำบล(ศรช.บ้านสำนักวา)นำผู้เข้าร่วมโครงการ Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart Famer ศึกษาดูงานนอกสถานที่ จำนวน 4 แห่ง
ในพื้นที่จังหวัดพัทลุง
12 / มี.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง ร่วมประชุมกับอสม.ในพื้นที่และประชาสัมพันธ์งานกศน.อำเภอตะโหมด
นางพิมพ์ถวิล พงศ์จันทรเสถียร ผอ.กศน.อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง มอบหมายให้นายประจำ เกตุนิ่ม ครู กศน.ตำบลร่วมประชุมกับอสม.ในพื้นที่และประชาสัมพันธ์งานกศน.อำเภอตะโหมดเกี่ยวกับการรับสมัครนักศึกษา 1/2561
12 / มี.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง ดูแลตรวจเยี่ยม ร่วมอภิปรายความต้องการของผู้ร่วมกิจกรรม
นางพิมพ์ถวิล พงศ์จันทรเสถียร ผอ.กศน.อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง มอบหมายให้นางวิยะดา หนูคง ครู กศน.ตำบล ดูแลตรวจเยี่ยม ร่วมอภิปรายความต้องการของผู้ร่วมกิจกรรม และศึกษาดูงาน ตามโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่
12 / มี.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง เข้าร่วมวิเคราะห์ปัญหาความต้องการของชุมชน
นางพิมพ์ถวิล พงศ์จันทรเสถียร ผอ.กศน.อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง มอบหมายให้นายประจำ เกตุนิ่ม ครู กศน.ตำบล เข้าร่วมวิเคราะห์ปัญหาความต้องการของชุมชนและแนวทางการแก้ไขปัญหาเพื่อพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน
12 / มี.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง เปิดโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่
นางพิมพ์ถวิล พงศ์จันทรเสถียร ผอ.กศน.อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง มอบหมายให้นางวิยะดา หนูคง ครู กศนค.ตำบล เปิดโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ณ ศาลาสายใยรักษ์แห่งครอบครัวบ้านทุ่งเหรียง
11 / มี.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ ประชุมบุคลากร กศน.อำเภอศรีนครินทร์ ประชุมประจำเดือน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับการดำเนินงาน ที่ปฏิบัติณ ห้องประชุม กศน.อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง
เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2561 นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ ประชุมบุคลากร กศน.อำเภอศรีนครินทร์ ประชุมประจำเดือน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับการดำเนินงานที่ปฏิบัติณ ห้องประชุม กศน.อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง
11 / มี.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอปากพะยูน ร่วมทำเวทีหมู่บ้านไม่ขายเสียง ม.3 บ้านดอน ต.ดอนทราย
วันที่ 10 มีนาคม 2561นายยะฝาด สันหมาน ครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกศน.อ.ปากพะยูน พร้อมด้วยนางบุญญา ณ สุย ครูกศน.ต.ดอนทราย ร่วมทำเวทีหมู่บ้านไม่ขายเสียง ม.3 บ้านดอน ต.ดอนทราย อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
11 / มี.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอปากพะยูน เปิดกลุ่มโครง smart onie เพื่อสร้าง smart farmer ณ ศาลาหมู่บ้าน ม.6 ตำบลฝาละมี
วันที่ 10 มีนาคม 2561 นายยะฝาด สันหมาน ครู รักษาการในตำแหน่งผอ.กศน.อำเภอปากพะยูน และนางสาวธีริศรา ดีทองอ่อน ครู กศน.ตำบลฝาละมี เปิดกลุ่มโครง smart onie เพื่อสร้าง smart farmer ณ ศาลาหมู่บ้าน ม.6 ตำบลฝาละมี อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง
11 / มี.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอปากพะยูน เข้าร่วมทำเวทีโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ณ หมู่ที่ 2 บ้านท่าไหล ตำบลดอนประดู่
วันที่ 9 มีนาคม 2561 นายยะฝาด สันหมาน ครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกศน.อ.ปากพะยูน มอบหมายให้นางสาวขวัญเรือน ทองเจือ ครูกศน.ต.ดอนประดู่ เข้าร่วมทำเวทีโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ณ หมู่ที่ 2 บ้านท่าไหล ตำบลดอนประดู่ อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
11 / มี.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอปากพะยูน ร่วมทำเวทีโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ณ หมู่ที่ 7 ต.เกาะหมาก
วันที่ 9 มีนาคม 2561 นายยะฝาด สันหมาน ครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกศน.อ.ปากพะยูน มอบหมายให้นายกันต์กมล ชูปู ครูกศน.ต.เกาะหมาก เข้า ร่วมทำเวทีโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ณ หมู่ที่ 7 ต.เกาะหมาก อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
11 / มี.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอปากพะยูน ร่วมทำเวทีโครงการไทยนิยม ยั่งยืน หมู่ที่ 6 บ้านโคกโหนด ตำบลหารเทา
วันที่ 9 มีนาคม 2561นายยะฝาด สันหมาน ครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกศน.อ.ปากพะยูน มอบหมายให้นางจรัสศรี เกื้อเส้ง ครูกศน.ต.หารเทาร่วมทำเวทีโครงการไทยนิยม ยั่งยืน หมู่ที่ 6 บ้านโคกโหนด ตำบลหารเทา อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
11 / มี.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอปากพะยูน ร่วมทำเวทีโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ณ หมู่ที่ 9 บ้านบ่อนนท์ ตำบลเกาะนางคำ
วันที่ 9 มีนาคม 2561นายยะฝาด สันหมาน ครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกศน.อ.ปากพะยูน มอบหมายให้นายสถาพร สังคะโน ครูกศน.ต.เกาะนางคำ ร่วมทำเวทีโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ณ หมู่ที่ 9 บ้านบ่อนนท์ ตำบลเกาะนางคำ อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
11 / มี.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอปากพะยูน ร่วมทำเวทีโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ณ หมู่ที่ 9 บ้านบ่อนนท์ ตำบลเกาะนางคำ
วันที่ 9 มีนาคม 2561นายยะฝาด สันหมาน ครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกศน.อ.ปากพะยูน มอบหมายให้นายสถาพร สังคะโน ครูกศน.ต.เกาะนางคำ ร่วมทำเวทีโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ณ หมู่ที่ 9 บ้านบ่อนนท์ ตำบลเกาะนางคำ อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
11 / มี.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอปากพะยูน ต้อนรับ นายมานพ ช่วยมณี นายกเทศบาลตำบบดอนทรายและคณะ เยี่ยม กลุ่มทำขนมอบ หมู่ที่ 2 บ้านเกาะเสือ ต.ดอนทราย
วันที่ 8 มีนาคม 2561นายยะฝาด สันหมาน ครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกศน.อ.ปากพะยูน มอบหมายให้นางบุญญา ณ สุย ครูกศน.ต.ดอนทราย ต้อนรับ นายมานพ ช่วยมณี นายกเทศบาลตำบบดอนทรายและคณะ เยี่ยม กลุ่มทำขนมอบ หมู่ที่ 2 บ้านเกาะเสือ ต.ดอนทราย อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
11 / มี.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอปากพะยูน จัดกิจกรรมโครงการ Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart Farmer วันที่ 2 โดยนำผู้เรียนศึกษาดูงาน บ้านเขาจันทร์ หมู่ที่10 ต.จะโหนง อ.จะนะ จ.สงขลา
วันที่ 8 มีนาคม 2561 นายยะฝาด สันหมาน ครู รักษาการในตำแหน่ง ผอ.กศน.อำเภอปากพะยูน และนายสถาพร สังคะโน ครู กศน.ตำบลเกาะนางคำ จัดกิจกรรมโครงการ Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart Farmer วันที่ 2 โดยนำผู้เรียนศึกษาดูงาน บ้านเขาจันทร์ หมู่ที่10 ต.จะโหนง อ.จะนะ จ.สงขล
11 / มี.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอปากพะยูน ร่่วมทำเวทีโครงการไทยนิยม ยั่งยืน หมู่ที่ 5 บ้านทะเลเหมียง ตำบลหารเทา
วันที่ 8 มีนาคม 2561 นายยะฝาด สันหมาน ครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกศน.อ.ปากพะยูน มอบหมายให้นางจรัสศรี เกื้อเส้ง ครูกศน.ต.หารเทาร่่วมทำเวทีโครงการไทยนิยม ยั่งยืน หมู่ที่ 5 บ้านทะเลเหมียง ตำบลหารเทา อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
11 / มี.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอปากพะยูน จัดกิจกรรมโครงการ Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart Farmer ณ กศน.ตำบลเกาะนางคำ ม.8 ตำบลเกาะนางคำ
วันที่ 7 มีนาคม 2561 นายยะฝาด สันหมาน ครู รักษาการในตำแหน่ง ผอ.กศน.อำเภอปากพะยูน และนายสถาพร สังคะโน ครู กศน.ตำบลเกาะนางคำ จัดกิจกรรมโครงการ Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart Farmer ณ กศน.ตำบลเกาะนางคำ ม.8 ตำบลเกาะนางคำ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

กำลังแสดงหน้าที่ <- 8/603 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>