[x] ปิดหน้าต่างนี้
louis vuitton handbags outlet
louis vuitton usa
louis vuitton factory outlet
louis vuitton cross body bag
louis vuitton clearance
authentic louis vuitton handbags
louis vuitton handbags outlet
cheap louis vuitton handbags
louis vuitton france
louis vuitton uk
louis vuitton uk outlet
louis vuitton bags replica
louis vuitton bags sale
louis vuitton outlet online clearance
louis vuitton shoulder bag
louis vuitton purses fake
louis vuitton bags outlet
louis vuitton bags on sale
louis vuitton damier neverfull
louis vuitton damier wallet
louis vuitton outlet
louis vuitton handbags on sale
louis vuitton outlet store location
cheap louis vuitton bags
louis vuitton store online
authentic louis vuitton purse
authentic louis vuitton bags outlet
replica louis vuitton handbags
louis vuitton replica
louis vuitton handbags for cheap
louis vuitton handbags saks
authentic louis vuitton outlet
louis vuitton bags for sale in uk
louis vuitton handbags replica
 
 

  

  

15 / มิ.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางมณฑา เอียดคง ครู กศน.ตำบลบ้านนา เยี่ยมกลุ่มโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน วิชาการทำเครื่องแกงตำมือ กลุ่มสนใจ หลักสูตร 15 ชั่วโมง ณ ศาลาอเนกประสงค์. ม.8 บ้านคอกเสือ ตำบลบ้านนา
วันที่ 14 มิถุนายน 2561 นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้ นางมณฑา เอียดคง ครู กศน.ตำบลบ้านนา เยี่ยมกลุ่มโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน วิชาการทำเครื่องแกงตำมือ กลุ่มสนใจ หลักสูตร 15 ชั่วโมง ณ ศาลาอเนกประสงค์. ม
15 / มิ.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางพันธิพา สุขคุ้ม ครู กศน.ตำบลลำสินธุ์ อบรมโครงการ Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart Farmer โดยมีนายอุทัย บุญดำ ประธานเครือข่ายสินธุ์แพรทอง เป็นวิทยากร ให้กับกลุ่มเป้าหมาย ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านขาม หมู่ที่ 7 ตำบลลำสินธุ์ อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง
วันที่ 14 มิถุนายน 2561 นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้ นางพันธิพา สุขคุ้ม ครู กศน.ตำบลลำสินธุ์ อบรมโครงการ Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart Farmer โดยมีนายอุทัย บุญดำ ประธานเครือข่ายสินธุ์แพรทอง เป็นวิทยากร ให้กับกลุ่มเป้าหม
15 / มิ.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางสุดารัตน์ ทองชั้น ครู กศน.ตำบล จัดกิกรรมโครงการอบรมโครงการ Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart Farmer โดยให้กลุ่มเป้าหมายที่ได้ไปศึกษาดูงาน ร่วมกัน แลกเปลี่ยนเรียนรู็ สรุปองค์ความรู้ นำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาอาชีพ
วันที่ 14 มิถุนายน 2561 นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้นางสุดารัตน์ ทองชั้น ครู กศน.ตำบล จัดกิกรรมโครงการอบรมโครงการ Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart Farmer โดยให้กลุ่มเป้าหมายที่ได้ไปศึกษาดูงาน ร่วมกัน แลกเปลี่ยนเรียนรู็ สร
14 / มิ.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ผอ.กศน.อำเภอป่าพะยอม มอบหมายให้บุคลากร ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินผลงานหมู่บ้าน ตามโครงการคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น(บ้านสวย เมืองสุข)
วันที่ 13 มิถุนายน 2561 นางเบญจมาภรณ์ สุพิทยพันธุ์ ผอ.กศน.อำเภอป่าพะยอม มอบหมายให้ นางอุไรวรรณ์ อินทองปาน ครูอาสาสมัครฯ ร่วมกิจกรรมคณะกรรมการตรวจประเมินผลงานหมู่บ้าน ตามโครงการคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น(บ้านสวย เมืองสุข) โดยให้การต้อนรับคณะกรรมการฯ ร่วมรับฟั
14 / มิ.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ครู กศน.ตำบลป่าพะยอม นิเทศติดตามกลุ่มสนใจการทำขนมไทยประเภทนึ่ง หมู่ที่ 3 บ้านทุง ตำบลป่าพะยอม
วันที่ 13 มิถุนายน 2561 นางเบญจมาภรณ์ สุพิทยพันธุ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอป่าพะยอม มอบหมายให้นางสมใจ เกิดแก้วครู กศน.ตำบลป่าพะยอม นิเทศติดตามกลุ่มสนใจการทำขนมไทยประเภทนึ่ง หมู่ที 3บ้านทุง ตำบลป่าพะยอม อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
14 / มิ.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ครู กศน.ตำบลบ้านพร้าว เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล ครั้งที่ 4
วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.2561 นางเบญจมาภรณ์ สุพิทยพันธุ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอป่าพะยอม มอบหมายให้ นางสาวศศิมณี สุพิทยพันธุ์ ครู กศน.ตำบลบ้านพร้าว เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล ครั้งที่ 4
14 / มิ.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ครู กศน.ตำบลเกาะเต่า เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล ครั้งที่ 4
วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ.2561 นางเบญจมาภรณ์ สุพิทยพันธุ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอป่าพะยอม มอบหมายให้ นางอัญชลี ศรีชุมพวง ครู กศน.ตำบลเกาะเต่า เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล ครั้งที่ 4
14 / มิ.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอป่าพะยอม ร่วมกิจกรรมโครงการเข้าวัดฟังธรรม วันธรรมสวนะ และร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบริเวณวัด ณ วัดลานข่อย
วันที่ 12 มิถุนายน 2561 นางเบญจมาภรณ์ สุพิทยพันธุ์ กศน.อำเภอป่าพะยอม พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมกิจกรรมโครงการเข้าวัดฟังธรรม วันธรรมสวนะ และร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบริเวณวัด ณ วัดลานข่อย
14 / มิ.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ครู กศน.ตำบลบ้านนา เข้าร่วมเวทีขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 4 รู้เท่าทันเทคโนโลยี และร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด ณ ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านคอกเสือ ตำบลบ้านนา
วันที่ 13 มิถุนายน 2561 นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้ นางมณฑา เอียดคง ครู กศน.ตำบลบ้านนา เข้าร่วมเวทีขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 4 รู้เท่าทันเทคโนโลยี และร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติ
14 / มิ.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางมณฑา เอียดคง ครู กศน.ตำบลบ้านนา เยี่ยมกลุ่มโครงการ 1 อำเภอ 1 อาชีพ วิชาการเพาะเห็ดนางฟ้า ณ ศาลาอเนกประสงค์. ม.7 บ้านหนองเหรียง ตำบลบ้านนา
วันที่ 13 มิถุนายน 2561 นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้ นางมณฑา เอียดคง ครู กศน.ตำบลบ้านนา เยี่ยมกลุ่มโครงการ 1 อำเภอ 1 อาชีพ วิชาการเพาะเห็ดนางฟ้า ณ ศาลาอเนกประสงค์. ม.7 บ้านหนองเหรียง ตำบลบ้านนา อำเ
14 / มิ.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางมณฑา เอียดคง ครู กศน.ตำบลบ้านนา เยี่ยมกลุ่มโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน วิชาการทำเครื่องแกงตำมือ กลุ่มสนใจ หลักสูตร 15 ชั่วโมง ณ ศาลาอเนกประสงค์. ม.8 บ้านคอกเสือ ตำบลบ้านนา
วันที่ 13 มิถุนายน 2561 นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้ นางมณฑา เอียดคง ครู กศน.ตำบลบ้านนา เยี่ยมกลุ่มโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน วิชาการทำเครื่องแกงตำมือ กลุ่มสนใจ หลักสูตร 15 ชั่วโมง ณ ศาลาอเนกประสงค์. ม
14 / มิ.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ พร้อมด้วยบุคลากร และผู้เข้าร่วมอบรมโครงการ Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart Farmer รวมจำนวน 36 คน ไปศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้ปราชญ์บ้านสวนโงกน้ำ หมูที่ 8 ตำบลนาขยาด และบ้านสวนณภัสวรรณ หมู่ที่ 6 ตำบลมะกอกเหนือ อำเภอควนขนุน
วันที่ 13 มิถุนายน 2561 นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ พร้อมด้วยบุคลากร และผู้เข้าร่วมอบรมโครงการ Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart Farmer รวมจำนวน 36 คน ไปศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้ปราชญ์บ้านสวนโงกน้ำ หมูที่ 8 ตำบลนาขยาด และบ้านสว
14 / มิ.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางสาวสุดชดา บัวไชย ครูผู้สอนคนพิการจัดกิจกรรมโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน รูปแบบกลุ่มสนใจ หลักสูตร 15 ชั่วโมง วิชาการทำข้าวเกรียบสมุนไพร
วันที่ 13 มิถุนายน 2561 นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผอ.กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้นางสาวสุดชดา บัวไชย ครูผู้สอนคนพิการจัดกิจกรรมโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน รูปแบบกลุ่มสนใจ หลักสูตร 15 ชั่วโมง วิชาการทำข้าวเกรียบสมุนไพร ณ ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านต้นธง
13 / มิ.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้ นางธิดารัตน์ อินแพง บรรณารักษ์อัตราจ้าง ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอ ศรีนครินทร์ เข้าร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน โครงการสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาดตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพ
วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้ นางธิดารัตน์ อินแพง บรรณารักษ์อัตราจ้าง ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอ ศรีนครินทร์ เข้าร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน โครงการสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด
13 / มิ.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันอังคาร ที่ 12 เดือนมิถุนายน 2561 นายวิรัตน์ สุขอ่อน ผู้อำนวยการ มอบหมายให้ บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนจังหวัดพัทลุง และ บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอเมือง เข้าร่วมการจัดนิทรรศการจำลองเสมือนจริง
วันอังคาร ที่ 12 เดือนมิถุนายน 2561 นายวิรัตน์ สุขอ่อน ผู้อำนวยการ มอบหมายให้ บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนจังหวัดพัทลุง และ บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอเมือง เข้าร่วมการจัดนิทรรศการจำลองเสมือนจริง
13 / มิ.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้ บรรณารักษ์ ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอศรีนครินทร์ เข้าร่วมการจัดนิทรรศการจำลองเสมือนจริง ภายใต้แนวคิด “การบริการและการมีส่วนร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ใน Smartphone
เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้ บรรณารักษ์ ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอศรีนครินทร์ เข้าร่วม การจัดนิทรรศการจำลองเสมือนจริง ภายใต้แนวคิด “การบริการและการมีส่วนร่วมก
13 / มิ.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางอรอุมา สงสัย คณุผู้สอนคนพิการ นำนักศึกษาที่ผ่านการอบรมขับขี่ เพื่อขอใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ ณ กรมการขนส่งทางบก ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง
วันที่ 13 มิถุนายน 2561 นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ ได้มอบหมายให้ นางอรอุมา สงสัย คณุผู้สอนคนพิการ นำนักศึกษาที่ผ่านการอบรมขับขี่ เพื่อขอใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ ณ กรมการขนส่งทางบก ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัด
13 / มิ.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางมณฑา เอียดคง ครูกศน.ตำบลบ้านนา เข้าร่วมประชุมโครงการเผยแพร่ความรู้รัฐธรรมและการเลือกตั้งณ เทศบาลชุมพล. อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง โดยมีนายประสิทธิ์ เอียดคง รองผู้อำนวยการเลือกตั้งจังหวัดพัทลุงมาเป็นประธานในพิธีเปิด
วันที่ 12 มิถุนายน 2561 นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้นางมณฑา เอียดคง ครูกศน.ตำบลบ้านนา เข้าร่วมประชุมโครงการเผยแพร่ความรู้รัฐธรรมและการเลือกตั้งณ เทศบาลชุมพล. อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง โดยมีนายประสิทธิ์ เอี
13 / มิ.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางมณฑา เอียดคง ครู กศน.ตำบลบ้านนา เข้าร่วมเวทีขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 4 รู้เท่าทันเทคโนโลยี และร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด ณ ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านนา ตำบลบ้านนา
วันที่ 12 มิถุนายน 2561 นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้ นางมณฑา เอียดคง ครู กศน.ตำบลบ้านนา เข้าร่วมเวทีขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 4 รู้เท่าทันเทคโนโลยี และร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติ
13 / มิ.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางมณฑา เอียดคง ครู กศน.ตำบลบ้านนา เปิดกลุ่ม โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กลุ่มสนใจ หลักสูตร 15 ชั่วโมง วิชาการทำเครื่องแกงตำมือ ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 8 บ้านคอกเสือ ตำบลบ้านนา
วันที่ 12 มิถุนายน 2561 นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผอ.กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายใอห้ นางมณฑา เอียดคง ครู กศน.ตำบลบ้านนา เปิดกลุ่ม โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กลุ่มสนใจ หลักสูตร 15 ชั่วโมง วิชาการทำเครื่องแกงตำมือ ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 8 บ้านคอกเสื

กำลังแสดงหน้าที่ <- 7/621 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>