[x] ปิดหน้าต่างนี้
louis vuitton handbags outlet
louis vuitton usa
louis vuitton factory outlet
louis vuitton cross body bag
louis vuitton clearance
authentic louis vuitton handbags
louis vuitton handbags outlet
cheap louis vuitton handbags
louis vuitton france
louis vuitton uk
louis vuitton uk outlet
louis vuitton bags replica
louis vuitton bags sale
louis vuitton outlet online clearance
louis vuitton shoulder bag
louis vuitton purses fake
louis vuitton bags outlet
louis vuitton bags on sale
louis vuitton damier neverfull
louis vuitton damier wallet
louis vuitton outlet
louis vuitton handbags on sale
louis vuitton outlet store location
cheap louis vuitton bags
louis vuitton store online
authentic louis vuitton purse
authentic louis vuitton bags outlet
replica louis vuitton handbags
louis vuitton replica
louis vuitton handbags for cheap
louis vuitton handbags saks
authentic louis vuitton outlet
louis vuitton bags for sale in uk
louis vuitton handbags replica
 
 

  

  

11 / ส.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง ตรวจเยี่ยมการจัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องรูปแบบกลุ่มสนใจโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน
นางพิมพ์ถวิล พงศ์จันทรเสถียร ผอ.กศน.อำเภอตะโหมด มอบหมายให้นางอรัญญา อามีน ครูกศน.ตำบล ตรวจเยี่ยมการจัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องรูปแบบกลุ่มสนใจโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน
11 / ส.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง ปิดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนหลักสูตรช่างพื้นฐาน
นางพิมพ์ถวิล พงศ์จันทร์เสถียร ผอ.กศน.อำเภอตะโหมด มอบหมายให้นางอรัญญา อามีน ครูกศน.ตำบล ปิดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนหลักสูตรช่างพื้นฐาน
11 / ส.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง มอบของขวัญสนับสนุนงานวันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
กศน.อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง มอบของขวัญสนับสนุนงานวันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
11 / ส.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง จัดกิจกรรมตามโครงการเสริมสร้างสุขภาพผู้สูงอายุวิชาการทำดอกไม้จันทน์พระราชทาน
นางพิมพ์ถวิล พงศ์จันทรเสถียร ผอ.กศน.อำเภอตะโหมด มอบหมายให้ นางสาวสัจตรีญา อาดำ ครู กศน.ตำบล จัดกิจกรรมตามโครงการเสริมสร้างสุขภาพผู้สูงอายุวิชาการทำดอกไม้จันทน์พระราชทาน
11 / ส.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง จัดกิจกรรมตามโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ กิจกรรมจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน
นางพิมพ์ถวิล พงศ์จันทรเสถียร ผอ.กศน.อำเภอตะโหมด มอบหมายให้ นางวิยะดา หนูคง ครู กศน.ตำบล. และ นางวันเพ็ญ เอียดปู ครูผู้สอนคนพิการ จัดกิจกรรมตามโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ กิจกรรมจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน
11 / ส.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอตะโหมด จัดกิจกรรมกาแฟสัญจร
กศน.อำเภอตะโหมด จัดกิจกรรมกาแฟสัญจร ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอตะโหมด
11 / ส.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง จัดการศึกษาต่อเนื่องโครงการเพิ่มประสิทธิ์ภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน
นางพิมพ์ถวิล พงศ์จันทรเสถียร ผอ.กศน.อำเภอตะโหมด มอบหมายให ้นายประจำ เกตุนิ่ม ครู กศน.ตำบล จัดการศึกษาต่อเนื่องโครงการเพิ่มประสิทธิ์ภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน
11 / ส.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง จัดอบรมโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎืใหม่การนำแนวทางการลดรายจ่ายและการออมสู่การปฎิบัติพร้อมฝึกการจัดทำบัญชีครัวเรือน
นางพิมพ์ถวิล พงศ์จันทรเสถียร ผอ.กศน.อำเภอตะโหมด มอบหมายให้นางอรัญญา อามีน ครูกศน.ตำบล จัดอบรมโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎืใหม่การนำแนวทางการลดรายจ่ายและการออมสู่การปฎิบัติพร้อมฝึกการจัดทำบัญชีครัวเรือน
11 / ส.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง จัดกิจกรรมตามโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนหลักสูตรช่างพื้นฐานวิชา ช่างประปา
นางพิมพ์ถวิล พงศ์จันทรเสถียร ผอ.กศน.อำเภอตะโหมด มอบหมายให้ นางสาวสัจตรีญา อาดำ ครู กศน.ตำบล จัดกิจกรรมตามโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนหลักสูตรช่างพื้นฐานวิชา ช่างประปา
11 / ส.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอตะโหมด จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาทักษะชีวิตขับขี่ปลอดภัยสร้างวินัยจราจร
กศน.อำเภอตะโหมด จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาทักษะชีวิตขับขี่ปลอดภัยสร้างวินัยจราจร
11 / ส.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ครู กศน.ตำบลลำสินธุ์ จัดกิจกรรมโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต(ศูนย์ดิจิทัลชุมชนประจำตำบล)
วันที่ 10 สิงหาคม 2560 นางนารีรัตน์ ทับชุม ครู ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้ นางพันธิพา สุขคุ้ม ครู กศน.ตำบลลำสินธุ์ จัดกิจกรรมโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต(ศูนย์ดิจิทัลชุมชนประจำตำบล) กับกลุ่มเป้าหมา
11 / ส.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ครู กศน.ตำบลอ่างทอง จัดอบรมโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต(ศูนย์ดิจิทัลชุมชนประจำตำบล)
วันที่ 10 สิงหาคม 2560 นางนารีรัตน์ ทับชุม ครู ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้ นางสุดารรัตน์ ทองชั้น ครู กศน.ตำบลอ่างทอง จัดอบรมโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต(ศูนย์ดิจิทัลชุมชนประจำตำบล) ณ ศูนย์ดิจิทัลช
10 / ส.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางนารีรัตน์ ทับชุม ครู ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้ บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอศรีนครินทร์ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน การประดิษฐ์ Pop up การ์ดวันแม่ โดยมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีท
วันที่ 10 สิงหาคม 2560 นางนารีรัตน์ ทับชุม ครู ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้ บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอศรีนครินทร์ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน การประดิษฐ์ Pop up การ์ดวันแม่ โดยมีนักเรียน
10 / ส.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางนารีรัตน์ ทับชุม ครู ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้ บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอศรีนครินทร์ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน โดยมีนักเรียนโรงเรียนเทศบาลจองถนน(วัดบางแก้ว) นักเรียน
วันที่ 10 สิงหาคม 2560 นางนารีรัตน์ ทับชุม ครู ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้ บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอศรีนครินทร์ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน โดยมีนักเรียนโรงเรียนเทศบาลจองถนน(วัดบางแก้ว
10 / ส.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอปากพะยูน
วันที่ 8 ส.ค.2560 นางสาวรพีพรรณ ลิมปิติ ผอ.กศน.อ.ปากพะยูน ลงพื้นที่เยี่ยมกลุ่มพัฒนาอาชีพ วิชาการนวดแผนไทย หลักสูตร 60 ชั่วโมง ณ กศน.ตำบลเกาะนางคำ ตำบลเกาะนางคำ อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
10 / ส.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอปากพะยูน ประชุมบุคลากรประจำสัปดาห์
วันที่ 8 ส.ค.2560 นางสาวรพีพรรณ ลิมปิติ ผอ.กศน.อ.ปากพะยูน ประชุมบุคลากรประจำสัปดาห์ ณ ห้องประชุมอำเภอปากพะยูน หมู่ที่ 4 ต.ปากพะยูน อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
9 / ส.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางนารีรัตน์ ทับชุม ครู ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้ นางธิดารัตน์ อินแพงบรรณารักษ์อัตราจ้าง ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอศรีนครินทร์ เข้าร่วม จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านภาคีเครือข่าย โค
วันที่ 9 สิงหาคม 2560 นางนารีรัตน์ ทับชุม ครู ชำนาญการพิเศษ รักษาการ ในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้ นางธิดารัตน์ อินแพงบรรณารักษ์อัตราจ้าง ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอศรีนครินทร์ เข้าร่วม จัดก
9 / ส.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางนารีรัตน์ ทับชุม ครู ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้ นางจิระวรรณ ชูแก้ว, และนางธิดารัตน์ อินแพงบรรณารักษ์อัตราจ้างห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอศรีนครินทร์ และนางมณฑา เอียดคง ครู กศน.ต
วันที่ 9 สิงหาคม 2560 นางนารีรัตน์ ทับชุม ครู ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้ นางจิระวรรณ ชูแก้ว, และนางธิดารัตน์ อินแพงบรรณารักษ์อัตราจ้างห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอศรีนครินทร์ และนางมณฑา เอียดคง
9 / ส.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ครู กศน.ตำบลอ่างทอง ร่วมประชุมโครงการ รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE
วันที่ 8 สิงหาคม 2560 นางนารีรัตน์ ทับชุม ครูชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผอ. กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้นางสุดารัตน์ ทองชั้น ครู กศน.ตำบลอ่างทอง ร่วมประชุมโครงการ รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE โดยมีนายภิรมย์ นิลทยา รองผู้ว่า
9 / ส.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นักศึกษากศน.อำเภอศรีนครินทรื เข้าร่วม โครงการอบรม \"เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต\"
วันที่ 8 ส.ค. 60. นางนารีรัตน์ ทับชุม ครู ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผอ. กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้ นางอรอุมา สงสัย ครู ศรช. นำนักศึกษา เข้าร่วม โครงการอบรม \"เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต\" รุ่นที่ 1 วันที่ 8-9 สิงหาคม 2560 ณ.โรงแรมร้

กำลังแสดงหน้าที่ <- 7/560 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>