[x] ปิดหน้าต่างนี้
louis vuitton handbags outlet
louis vuitton usa
louis vuitton factory outlet
louis vuitton cross body bag
louis vuitton clearance
authentic louis vuitton handbags
louis vuitton handbags outlet
cheap louis vuitton handbags
louis vuitton france
louis vuitton uk
louis vuitton uk outlet
louis vuitton bags replica
louis vuitton bags sale
louis vuitton outlet online clearance
louis vuitton shoulder bag
louis vuitton purses fake
louis vuitton bags outlet
louis vuitton bags on sale
louis vuitton damier neverfull
louis vuitton damier wallet
louis vuitton outlet
louis vuitton handbags on sale
louis vuitton outlet store location
cheap louis vuitton bags
louis vuitton store online
authentic louis vuitton purse
authentic louis vuitton bags outlet
replica louis vuitton handbags
louis vuitton replica
louis vuitton handbags for cheap
louis vuitton handbags saks
authentic louis vuitton outlet
louis vuitton bags for sale in uk
louis vuitton handbags replica
 
 

  

  

7 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางนารีรัตน์ ทับชุม ครู ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้ นางนันทนา ช่องพิทักษ์ บรรณารักษ์ปฏิบัติการ ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอศรีนครินทร์ และนางสุดารัตน์ ทองชั้น ครู กศน.ตำบลอ่างทอง นิเทศติดตามบ้านหนัง
วันที่ 7 มิถุนายน 2560 นางนารีรัตน์ ทับชุม ครู ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้ นางนันทนา ช่องพิทักษ์ บรรณารักษ์ปฏิบัติการ ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอศรีนครินทร์ และนางสุดารัตน์ ทองชั้น ครู กศน.ตำบลอ่า
7 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางนารีรัตน์ ทับชุม ครู ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้ บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอศรีนครินทร์ จัดแนะนำหนังสือใหม่ประจำเดือนมิถุนายน 2560 ณ ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมาร
วันที่ 7 มิถุนายน 2560 นางนารีรัตน์ ทับชุม ครู ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้ บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอศรีนครินทร์ จัดแนะนำหนังสือใหม่ประจำเดือนมิถุนายน 2560 ณ ห้องสมุดประชาชน
7 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
บรรณารักษ์ปฎิบัติการ นิเทศกิจกรรมโครงการ 1 อำเภอ 1 อาชีพ วิชาการแปรรูปกล้วยน้ำหว้า
วันที่ 6 มิถุนายน 2560 นางนารีรัตน์ ทับชุม ครู ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้ นางนันทนา ช่องพิทักษ์ บรรณารักษ์ปฎิบัติการ นิเทศกิจกรรมโครงการ 1 อำเภอ 1 อาชีพ วิชาการแปรรูปกล้วยน้ำหว้า โดยมีนางประไพ ศรีน้อ
7 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ผอ. กศน.อำเภอป่าพะยอม นิเทศติดตามการจัดกิจกรรมการพัฒนาอาชีพ
วันอังคาร ที่ 6 มิถุนายน 2560 นางเบญจมาภรณ์ สุพิทยพันธุ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอป่าพะยอม นิเทศติดตามการจัดกิจกรรมการพัฒนาอาชีพ หลักสูตรระยะสั้น (ธุรกิจขนมไทย)
7 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลเกาะเต่า อำเภอป่าพะยอม จัดกิจกรรมการพัฒนาอาชีพ รูปแบบกลุ่มสนใจ การขนมขาไก่ ณ กศน.ตำบลเกาะเต่า
วันที่ 5 มิถุนายน 2560 นางเบญจมาภรณ์ สุพิทยพันธุ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอป่าพะยอม มอบหมายให้นางอัญชลี ศรีชุมพวง ครูกศน.ตำบลเกาะเต่า จัดกิจกรรมการพัฒนาอาชีพ รูปแบบกลุ่มสนใจ การขนมขาไก่ ณ กศน.ตำบลเกาะเต่า
7 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอป่าพะยอม นิเทศติดตามการจัดกิจกรรมการพัฒนาอาชีพ
วันที่ 5 มิถุนายน 2560 นางเบญจมาภรณ์ สุพิทยพันธุ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอป่าพะยอม มอบหมายให้นางกาญจุรี มูณีวรรณ หัวหน้างานการศึกษาต่อเนื่อง นิเทศติดตามการจัดกิจกรรมการพัฒนาอาชีพ
7 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอป่าพะยอม เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรแก่นักศึกษา พร้อมเป็นประธานในพิธีปิด ค่ายเยาวชนคนรุ่นใหม่ใฝ่ใจค่านิยม
วันที่ 6 มิถุนายน 2560 นางเบญจมาภรณ์ สุพิทยพันธุ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอป่าพะยอม เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรแก่นักศึกษา พร้อมเป็นประธานในพิธีปิด ค่ายเยาวชนคนรุ่นใหม่ใฝ่ใจค่านิยม
7 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอป่าบอน จัดโครงการคุณธรรมนำชีวิตนักศึกษา
นางทัศนีย์ รุดคง ผู้อำนวยการกศน.อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยบุคลากร จัดโครงการคุณธรรมนำชีวิตนักศึกษา กศน.อำเภอป่าบอนเสริมสร้างค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ณ วัดตะโหมด
7 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอป่าบอน ประชุมชี้แจง นักศึกษาเทียบระดับการศึกษา
นางทัศนีย์ รุดคง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง มอบหมายให้นางสาวนิรัชชา ประดิษฐ์ ครู และนายกรวิชย์ เลื่อนจันทร์ ครูอาสา ประชุมชี้แจง นักศึกษาเทียบระดับการศึกษา ณ ห้องประชุมอาเซียนศึกษา
7 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอป่าบอน เข้าร่วมกิจกรรม \'\'ผู้ว่าพาเข้าวัด\'\'
นางทัศนีย์ รุดคง ผู้อำนวยการกศน.ป่าบอน จังหวัดพัทลุง ได้มอบหมายให้บุคลากรอำเภอป่าบอน เข้าร่วมกิจกรรม \'\'ผู้ว่าพาเข้าวัด\'\'
7 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
บรรณารักษ์ปฎิบัติการ นิเทศกิจกรรม ๑ อำเภอ ๑ อาชีพ
วันที่ 6 มิถุนายน 2560 นางนารีรัตน์ ทับชุม ครู ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้ นางนันทนา ช่องพิทักษ์ บรรณารักษ์ปฎิบัติการ นิเทศกิจกรรม ๑ อำเภอ ๑ อาชีพ ณ ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 1บ้านนาวง ตำบลบบ้านนา โดยมีนางมณฑา เอ
7 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
บุคลากร กศน.อำเภอศรีนครินทร์นิเทศกิจกรรม ๑ อำเภอ ๑ อาชีพ
วันที่ 6 มิถุนายน 2560 นางนารีรัตน์ ทับชุม ครู ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู็อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้ นางนันทนา ช่องพิทักษ์ บรรณารักษ์ปฎิบัติการ นิเทศกิจกรรม ๑ อำเภอ ๑ อาชีพ ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๒ ตำบลลำสินธุ์ โดยมีนางพันธิพา สุข
6 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โครงการค่ายคุณธรรม นำความรู้สู่ค่านิยมหลัก 12 ประการ
วันที่ 6 มิถุนายน 2560 นางสาวรัตนา คงอิ้ว ครูอาสา วิทยากร บรรยาย เรื่อง การมีสติ รู้คิด รู้ทำฯ และใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนฯ ให้กับนักศึกษา ที่เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โครงการค่ายคุณธรรม นำความรู้สู่ค่านิยมหลัก 12 ประการ ระหว่างวันที่ 6
6 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โครงการค่ายคุณธรรมนำความรู้สู่ค่านิยมหลัก 12 ประการ ณ วัดป่าลิไลยก์
วันที่ 6 มิถุนายน 2560 กศน.อำเภอเขาชัยสน จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โครงการค่ายคุณธรรมนำความรู้สู่ค่านิยมหลัก 12 ประการ ณ วัดป่าลิไลยก์ ต.ลำปำ. อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง โดยมี นายสมบรูณ์ เหล่าทอง นายกเทศมนตรีตำบลเขาชัยสน ประธานในพิธีเปิด
6 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอปากพะยูน จัดกิจกรรมเปิดกลุ่มสนใจวิชาการทำน้ำพริกพรก
เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2560 เวลา นางสาวรพีพรรณ ลิมปิติ ผอ.กศน.อ.ปากพะยูน มอบหมายให้นางบุญญา ณ สุย ครูกศน.ตำบลดอนทราย จัดกิจกรรมเปิดกลุ่มสนใจวิชาการทำน้ำพริกพรก โดยมี นางจรัสศรี เกื้อเส้ง เป็นวิทยากร ณ บ้านห้วยลึก ม.1 ตำบลปากพะยูน อำเภอปากพะยูน จ.พัทลุ
6 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอปากพะยูน เยี่ยมเดือนรอมฎอน ณ มัสยิดนูรุดดีน บ้านหัวฝาด ม.1 ตำบลปากพะยูน
เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2560 เวลา นางสาวรพีพรรณ ลิมปิติ ผอ.กศน.อ.ปากพะยูน มอบหมายให้นางสาวกิตติยา อ่อนเกตุพล ครูกศน.ตำบลปากพะยูน เยี่ยมเดือนรอมฎอน ณ มัสยิดนูรุดดีน บ้านหัวฝาด ม.1 ตำบลปากพะยูน อำเภอปากพะยูน จ.พัทลุง
6 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอปากพะยูน จัดกิจกรรมเปิดกลุ่มสนใจการทำขนมเกสรลำเจียก
เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2560 เวลา นางสาวรพีพรรณ ลิมปิติ ผอ.กศน.อ.ปากพะยูน พร้อมด้วยนางพัชรศรัณย์ ปรมัตถมันต์ ครูอาสาฯ นางจรัสศรี เกื้อเส้ง ครูกศน.ตำบลหารเทา จัดกิจกรรมเปิดกลุ่มสนใจการทำขนมเกสรลำเจียก ณ บ้านเลขที่ 28/4 หมู่ที่ 1 บ้านคอกช้าง ตำบลหารเทา อ
6 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อ.ปากพะยูน ประชุมบุคลากรประจำเดือน
เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2560 เวลา นางสาวรพีพรรณ ลิมปิติ ผอ.กศน.อ.ปากพะยูน ประชุมบุคลากรประจำเดือนเพื่อชี้แจงและติดตามผลการดำเนินงาน ณ สำนักงานกศน.อำเภอปากพะยูน ม.4 ตำบลปากพะยูน อำเภอปากพะยูน จ.พัทลุง
6 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
บุคลากร กศน.อำเภอศรีนครินทร์เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติสร้างข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน
นางนารีรัตน์ ทับชุม ครู ชำนาญการพิเศษ กศน.อำเภอศรีนครินทร์เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติสร้างข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน 6 - 8 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมไดอิชิ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีนางพรรณทิพา ชินชัชวาล ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านฯ เป็นประธานเปิ
6 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง เข้าร่วมโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์พระราชทาน
นางพิมพ์ถวิล พงศ์จันทรเสถียร ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอตะโหมด มอบหมายให้นางวันเพ็ญ เอียดปู ครูผู้สอนคนพิการ เข้าร่วมโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์พระราชทาน

กำลังแสดงหน้าที่ <- 7/544 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>