[x] ปิดหน้าต่างนี้
louis vuitton handbags outlet
louis vuitton usa
louis vuitton factory outlet
louis vuitton cross body bag
louis vuitton clearance
authentic louis vuitton handbags
louis vuitton handbags outlet
cheap louis vuitton handbags
louis vuitton france
louis vuitton uk
louis vuitton uk outlet
louis vuitton bags replica
louis vuitton bags sale
louis vuitton outlet online clearance
louis vuitton shoulder bag
louis vuitton purses fake
louis vuitton bags outlet
louis vuitton bags on sale
louis vuitton damier neverfull
louis vuitton damier wallet
louis vuitton outlet
louis vuitton handbags on sale
louis vuitton outlet store location
cheap louis vuitton bags
louis vuitton store online
authentic louis vuitton purse
authentic louis vuitton bags outlet
replica louis vuitton handbags
louis vuitton replica
louis vuitton handbags for cheap
louis vuitton handbags saks
authentic louis vuitton outlet
louis vuitton bags for sale in uk
louis vuitton handbags replica
 
 

  

  

13 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนขนุน ร่วมกิจกรรมอำเภอยิ้ม ณ โรงเรียนปัญาวุธ ตำบลแพรกหา อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
วันที่ 13 มิถุยายน 2560 กศน.อำเภอควนขนุนนำโดย ท่านผอ.ชาติชาย เทพรักษ์ และคณะครูร่วมกิจกรรมอำเภอยิ้ม สาธิตการประดิษฐ์ดอกไม้จันท์ และส่งเสริมการอ่าน ณ.โรงเรียนปัญญาวุธ ตำบลแพรกหา อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
12 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
บุคลากร กศน.อำเภอศรีนครินทร์ เข้าร่วมรับการประเมิน ภูมิปัญญา
วันที่ 11 มิถุนายน 2560 นางนารีรัตน์ ทับชุม ครู ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ และคณะบุคลากร กศน.อำเภอศรีนครินทร์ เข้าร่วมรับการประเมิน ภูมิปัญญา ด้านกองทุนและธุรกิจชุมชน ของ นายช่วง เรืองแก้ว โดย สำนักงานเลขาธิก
11 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางนารีรัตน์ ทับชุม ครู ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้ นางนันทนา ช่องพิทักษ์บรรณารักษ์ปฏิบัติการ, นางธิดารัตน์ อินแพง และนางจิระวรรณ ชูแก้ว บรรณารักษ์อัตราจ้างห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอศรีนครินทร์ เข
เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2560 นางนารีรัตน์ ทับชุม ครู ชำนาญการพิเศษ รักษาการ ในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้ นางนันทนา ช่องพิทักษ์บรรณารักษ์ปฏิบัติการ, นางธิดารัตน์ อินแพง และนางจิระวรรณ ชูแก้ว บรรณารักษ์อัตราจ้างห้องสมุดประชาชน
9 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
บุคลากร กศน.อำเภอศรีนครินทร์ เข้าร่วมจัดกิจกรรมการประเมินสถานศึกษาพอเพียงเป็นศูนย์การเรียนรู้ฯ
วันที่ 9 มิถุนายน 2560 นางนารีรัตน์ ทับชุม ครู ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ. กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้ บุคลากร กศน.อำเภอศรีนครินทร์ เข้าร่วมจัดกิจกรรมการประเมินสถานศึกษาพอเพียงเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านก
9 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การอบรมครูฝึกระดับอำเภอ การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฎิบัติจนเป็นว ิถีชีวิต รุ่นที่ 4
นายสมชาย ขุนแสง ครูอาสาฯ เข้าร่วมอบรมครูฝึกระดับอำเภอการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฎิบัติจนเป็นว ิถีชีวิต รุ่นที่ 4 ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลาเขต9
9 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอป่าบอน จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครูนักศึกษา
กศน.อำเภอป่าบอน จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครูนักศึกษา กศน.อำเภอป่าบอน ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ศาลาประชาคมอำเภอป่าบอน
9 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอปากพะยูน จัดกิจกรรมดิจิทัลชุมชน
เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2560 เวลา นางสาวรพีพรรณ ลิมปิติ ผอ.กศน.อ.ปากพะยูน มอบหมายให้นายสถาพร สังคะโน ครูกศน.ตำบลเกาะนางคำ และนายชัยณรงค์ ทองมีชู ครูศรช. จัดกิจกรรมดิจิทัลชุมชน ณ กศน.ตำบลเกาะนางคำ ตำบลเกาะนางคำ อำเภอปากพะยูน จ.พัทลุง
9 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอปากพะยูน จัดกิจกรรมเปิดกลุ่มรูปแบบสนใจวิชาการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2560 เวลา นางสาวรพีพรรณ ลิมปิติ ผอ.กศน.อ.ปากพะยูน มอบหมายให้นายยะฝาด สันหมาน ครู และนายกันต์กมล ชูปู ครูกศน.ตำบลเกาะหมาก จัดกิจกรรมเปิดกลุ่มรูปแบบสนใจวิชาการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ณ บ้านเลขที่ 76/3 ม.1 ตำบลเกาะหมาก อำเภอปากพะย
9 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอปากพะยูน จัดกิจกรรมเปิดกลุ่มสนใจวิชาการเพ้นกระเป๋า
เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2560 เวลา นางสาวรพีพรรณ ลิมปิติ ผอ.กศน.อ.ปากพะยูน พร้อมด้วยนางสาวธีริศรา ดีทองอ่อน ครูกศน.ตำบลฝาละมี จัดกิจกรรมเปิดกลุ่มสนใจวิชาการเพ้น กระเป๋า โดยมีประชาชนทั่วไปและนักศึกษาพิการเข้าร่วมกิจกรรม ณ กศน.ตำบลฝาละมี ม.1 ตำบลฝาละมี อำเ
9 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอปากพะยูน จัดกิจกรรมเปิดกลุ่มอาชีพหลักสูตรช่างพื้นฐาน วิชาช่างซ่อมเครื่องยนต์เล็ก
เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2560 เวลา นางสาวรพีพรรณ ลิมปิติ ผอ.กศน.อ.ปากพะยูน มอบหมายให้นางจรัสศรี เกื้อเส้ง ครูกศน.ตำบลหารเทา จัดกิจกรรมเปิดกลุ่มอาชีพหลักสูตรช่างพื้นฐาน วิชาช่างซ่อมเครื่องยนต์เล็ก โดยมีนายบุญโชค เพ็งแก้ว สมาชิดเทศบาลตำบลหารเทา ณ กลุ่มออมทร
9 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอปากพะยูน ดกิจกรรมโครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม นักศึกษา กศน.(ศาสนาอิสลาม)
เมื่อวันที่ 8-9 มิถุนายน 2560 เวลา นางสาวรพีพรรณ ลิมปิติ ผอ.กศน.อ.ปากพะยูน นำบุคลากร จัดกิจกรรมโครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม นักศึกษา กศน.(ศาสนาอิสลาม) ณ ศูนย์การเรียนชุมชน ม.1 ตำบลปากพะยูน อำเภอปากพะยูน จ.พัทลุง
9 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอปากพะยูน ปากพะยูน เยี่ยมเดือนรอมฎอน ณ มัสยิดกลางประจำจังหวัดพัทลุง ม.1 ตำบลปากพะยูน
เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2560 เวลา นางสาวรพีพรรณ ลิมปิติ ผอ.กศน.อ.ปากพะยูน พร้อมด้วยนางสาวกิตติยา อ่อนเกตุพล ครูกศน.ตำบลปากพะยูน เยี่ยมเดือนรอมฎอน ณ มัสยิดกลางประจำจังหวัดพัทลุง ม.1 ตำบลปากพะยูน อำเภอปากพะยูน จ.พัทลุง
9 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอปากพะยูน จัดกิจกรรมโครงการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ กศน.ตำบลปากพะยูน
เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2560 เวลา นางสาวรพีพรรณ ลิมปิติ ผอ.กศน.อ.ปากพะยูน มอบหมายให้นางจำเรียง เซ่งเข็ม บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ และนางสาวกิตติยา อ่อนเกตุพล ครูกศน.ตำบลปากพะยูน จัดกิจกรรมโครงการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ กศน.ตำบลปากพะยูน ม.1
9 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอปากพะยูน จัดกิจกรรมช่างพื้นฐานวิชาช่างเชื่อม ณ กศน.ตำบลเกาะนางคำ
เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2560 เวลา นางสาวรพีพรรณ ลิมปิติ ผอ.กศน.อ.ปากพะยูน พร้อมด้วยนางพัชรศรัณย์ ปรมัตถมันต์ ครูอาสาฯ และนายสถาพร สังคะโน ครูกศน.ตำบลเกาะนางคำ จัดกิจกรรมช่างพื้นฐานวิชาช่างเชื่อม ณ กศน.ตำบลเกาะนางคำ ตำบลเกาะนางคำ อำเภอปากพะยูน จ.พัทลุง
9 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอปากพะยูน จัดกิจกรรมช่างพื้นฐานวิชาช่างเสริมสวย ณ วัดไทรพอน ม.9 ตำบลดอนประดู่
เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2560 เวลา นางสาวรพีพรรณ ลิมปิติ ผอ.กศน.อ.ปากพะยูน มอบหมายให้นายสถาพร สังคะโน ครูกศน.ตำบลเกาะนางคำ และนายชัยณรงค์ ทองมีชู ครูศรช. จัดกิจกรรมดิจิทัลชุมชน ณ กศน.ตำบลเกาะนางคำ ตำบลเกาะนางคำ อำเภอปากพะยูน จ.พัทลุง
9 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ครู กศน.ตำบลลำสินธุ์ เข้าร่วมประชุมกับกลุ่มสตรีบ้านห้วยทำผังหมูที่ 4
วันที่ 8 มิถุนายน 2560 นางนารีรัตน์ ทับชุม ครู ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้ นางพันธิพา สุขคุ้ม ครู กศน.ตำบลลำสินธุ์ เข้าร่วมประชุมกับกลุ่มสตรีบ้านห้วยทำผังหมูที่ 4 ตำบลลำสินธุ์ อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง
8 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
อบรมเชิงปฏิบัติสร้างข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน
นางทัศนีย์ รุดคง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอป่าบอน มอบหมายให้ น.ส.นิรัชชา คงประดิษฐ์ ตำแหน่งครู เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติสร้างข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน 6 - 8 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมไดอิชิ อำเภอหาดใหญ่
8 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
บุคลากร กศน.อำเภอศรีนครินทร์นิเทศกิจกรรมโครงการ 1 อำเภอ 1 อาชีพ วิชาการแปรรูปกล้วย
วันที่ 7 มิถุนายน 2560 นางนารีรัตน์ ทับชุม ครู ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้นางนันทนา ช่องพิทักษ์ บรรณารักษ์ปฏิบัติการ พร้อมด้วยนางสุดารัตน์ ทองชั้น ครู กศน.ตำบลอ่างทอง นิเทศกิจกรรมโครงการ 1 อำเภอ 1 อาชีพ วิชา
8 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ครู กศน.ตำบลลำสินธุ์ จัดกิจกรรมฝึกอบรม โครงการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษกิจพอเพียง
วันที่ 7 มิถุนายน 2560 นางนารีรัตน์ ทับชุม ครู ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้นางนันทนา ช่องพิทักษ์ บรรณารักษ์ปฏิบัติการ และนางพันธิพา สุขคุ้ม ครู กศน.ตำบลลำสินธุ์ จัดกิจกรรมฝึกอบรม โครงการเรียนรู้หลักปรัชญาของเ
7 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 7 มิถุนายน 2560 นางนารีรัตน์ ทับชุม ครู ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้ นางนันทนา ช่องพิทักษ์ บรรณารักษ์ปฏิบัติการ ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอศรีนครินทร์ และนางสุดารัตน์ ทองชั้น ครู กศน.ตำบลอ่า
วันที่ 7 มิถุนายน 2560 นางนารีรัตน์ ทับชุม ครู ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้ นางนันทนา ช่องพิทักษ์ บรรณารักษ์ปฏิบัติการ ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอศรีนครินทร์ และนางสุดารัตน์ ทองชั้น ครู กศน.ตำบลอ่า

กำลังแสดงหน้าที่ <- 6/544 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>