[x] ปิดหน้าต่างนี้
louis vuitton handbags outlet
louis vuitton usa
louis vuitton factory outlet
louis vuitton cross body bag
louis vuitton clearance
authentic louis vuitton handbags
louis vuitton handbags outlet
cheap louis vuitton handbags
louis vuitton france
louis vuitton uk
louis vuitton uk outlet
louis vuitton bags replica
louis vuitton bags sale
louis vuitton outlet online clearance
louis vuitton shoulder bag
louis vuitton purses fake
louis vuitton bags outlet
louis vuitton bags on sale
louis vuitton damier neverfull
louis vuitton damier wallet
louis vuitton outlet
louis vuitton handbags on sale
louis vuitton outlet store location
cheap louis vuitton bags
louis vuitton store online
authentic louis vuitton purse
authentic louis vuitton bags outlet
replica louis vuitton handbags
louis vuitton replica
louis vuitton handbags for cheap
louis vuitton handbags saks
authentic louis vuitton outlet
louis vuitton bags for sale in uk
louis vuitton handbags replica
 
 

  

  

17 / มิ.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายวิทยา ไชยโยธา ครู กศน.ตำบล เปิดกลุ่มโครงการพัฒนาอาชีพระยะสั้น กลุ่มสนใจ วิชาการออกแบบตัดเย็บกระเป๋าและเข็มขัดจากหนังเทียม
นางพิมพ์ถวิล พงศ์จันทรเสถียร ผอ.กศน.อำเภอตะโหมด มอบหมายให้นายวิทยา ไชยโยธา ครู กศน.ตำบล และ นางวันเพ็ญ เอียดปู ครูผู้สอนคนพิการ เปิดกลุ่มโครงการพัฒนาอาชีพระยะสั้น กลุ่มสนใจ วิชาการออกแบบตัดเย็บกระเป๋าและเข็มขัดจากหนังเทียม
17 / มิ.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางภัทรวรรณ ดวงจันทร์ครู กศน.ตำบล ติดตามกลุ่มอาชีพ โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
ว้นที่ 1 มิถุนายน 2561 นางพิมพ์ถวิล พงศ์จันทรเสถียร ผอ.กศน.อำเภอตะโหมด มอบหมายให้นางภัทรวรรณ ดวงจันทร์ครู กศน.ตำบล ติดตามกลุ่มอาชีพ โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน รูปแบบชั้นเรียนวิชาชีพ หลักสูตร 40 ชั่วโมง วิชาการทำไม้กวาด
15 / มิ.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางสาวสุดชดา บัวไชย ครูผู้สอนคนพิการ อบรมโครงการ Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart Farmer โดยมีนายอำนวย วงศ์ชู เป็นวิทยากร ให้กับกลุ่มเป้าหมาย ณ ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 4 ตำบลชุมพล
วันที่ 14 มิถุนายน 2561 นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้ นางสาวสุดชดา บัวไชย ครูผู้สอนคนพิการ อบรมโครงการ Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart Farmer โดยมีนายอำนวย วงศ์ชู เป็นวิทยากร ให้กับกลุ่มเป้าหมาย ณ ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 4 ต
15 / มิ.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอปากพะยูน จัดกิจกรรมโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตร 31 ชั่วโมงขึ้นไป วิชาการเลี้ยงผึ้ง ณ บ้านเลขที่ 92 ม.9 ตำบลหารเทา อ.ปากพะยูน
วันที่ 14 มิถุนายน 2561 นายยะฝาด สันหมาน ครู รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกศน.อ.ปากพะยูน มอบหมายให้นางจรัสศรี เกื้อเส้ง ครูกศน.ต.หารเทา จัดกิจกรรมโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตร 31 ชั่วโมงขึ้นไป วิชาการเลี้ยงผึ้ง ณ บ้านเลขที่ 92 ม.9 ตำบลหารเทา อ.ปากพ
15 / มิ.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอปากพะยูน จัดกิจกรรมผู้สูงอายุ
วันที่ 14 มิถุนายน 2561 นายยะฝาด สันหมาน ครู รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกศน.อ.ปากพะยูน มอบหมายให้นางจรัสศรี เกื้อเส้ง ครูกศน.ต.หารเทา จัดกิจกรรมผู้สูงอายุ โดยมี นางเจียมจิตต์ ปิยวาจานุสรณ์ ผอ.รพ.สต.บ้านทะเลเหมียง ให้ความรู้เรื่องโรคและปัญหาสุขภาพที่พบ
15 / มิ.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอปากพะยูน จัดกิจกรรมชั้นเรียนวิชาชีพ วิชาการทำเครื่องตำมือ ณ ศาลาหมู่บ้านท่าเนียน ม.3 ต.เกาะนางคำ อ.ปากพะยูน
วันที่ 14 มิ.ย.61 นายยะฝาด สันหมาน ครู รักษาการตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปากพะยูน มอบหมายให้นายสถาพร สังคะโน ครู กศน. ตำบลเกาะนางคำ จัดกิจกรรมชั้นเรียนวิชาชีพ วิชาการทำเครื่องตำมือ ณ ศาลาหมู่บ้านท่าเนียน ม.3 ต.เกาะนางคำ อ.ปากพะยูน จ. พัทลุง
15 / มิ.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอปากพะยูน เข้าร่วมเวทีขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 4 รู้เท่าทันเทคโนโลยี และร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด ณ ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านเกาะเสือ ตำบลเกาะหมาก
วันที่ 14 มิถุนายน 2561 นายยะฝาด สันหมาน ครู รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกศน.อ.ปากพะยูน มอบหมายให้นายกันต์กมล ชูปู ครูกศน.ต.เกาะหมาก เข้าร่วมเวทีขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 4 รู้เท่าทันเทคโนโลยี และร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด
15 / มิ.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอปากพะยูน จัดกิจกรรมอาชีพระยะสั้น กลุ่มสนใจไม่เกิน 30 ชั่วโมง วิชาการทำขนมไทย หลักสูตร 30 ชั่วโมง ณ ศาลาประจำหมู่บ้าน บ้านปากเครียว ม.7 ต.ฝาละมี
วันที่ 14 มิถุนายน 2561 นายยะฝาด สันหมาน ครู รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกศน.อ.ปากพะยูน มอบหมายให้นางสาวธีริศรา ดีทองอ่อน ครูกศน.ต.ฝาละมี จัดกิจกรรมอาชีพระยะสั้น กลุ่มสนใจไม่เกิน 30 ชั่วโมง วิชาการทำขนมไทย หลักสูตร 30 ชั่วโมง ณ ศาลาประจำหมู่บ้าน บ้านปา
15 / มิ.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอปากพะยูน จัดกิจกรรม อาชีพระยะสั้น กลุ่มสนใจไม่เกิน 30 ชั่วโมง วิชาการทำน้ำพริกสมุนไพรเพื่อสุขภาพ หลักสูตร 30 ชั่วโมง ณ กลุ่มแม่บ้านภักดีร่วมใจ บ้านหัวควน ม.6 ต.ดอนประดู่
วันที่ 14 มิถุนายน 2561 นายยะฝาด สันหมาน ครู รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกศน.อ.ปากพะยูน มอบหมายให้นางสาวขวัญเรือน ทองเจือ ครูกศน.ต.ดอนประดู่ จัดกิจกรรม อาชีพระยะสั้น กลุ่มสนใจไม่เกิน 30 ชั่วโมง วิชาการทำน้ำพริกสมุนไพรเพื่อสุขภาพ หลักสูตร 30 ชั่วโมง ณ
15 / มิ.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอปากพะยูน จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้ขับขี่ปลอดภัยเสริมสร้างวินัยจราจร ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
วันที่ 14 มิถุนายน 2561 นายยะฝาด สันหมาน ครู รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกศน.อ.ปากพะยูน นำบุคลากรจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้ขับขี่ปลอดภัยเสริมสร้างวินัยจราจร ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ณ ศูนย์การเรียนชุมชนตำบลปากพะย
15 / มิ.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอปากพะยูน เข้าร่วมเวทีขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 4 รู้เท่าทันเทคโนโลยี และร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด ณ ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านคลองเรือ ตำบลหารเทา
วันที่ 13 มิถุนายน 2561 นายยะฝาด สันหมาน ครู รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกศน.อ.ปากพะยูน มอบหมายให้นางจรัสศรี เกื้อเส้ง ครูกศน.ต.หารเทา เข้าร่วมเวทีขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 4 รู้เท่าทันเทคโนโลยี และร่วมแก้ไขปัญหายาเสพต
15 / มิ.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอปากพะยูน เข้าร่วมเวทีขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 4 รู้เท่าทันเทคโนโลยี และร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด ณ ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 ตำบลดอนประดู่
วันที่ 13 มิถุนายน 2561 นายยะฝาด สันหมาน ครู รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกศน.อ.ปากพะยูน มอบหมายให้นางสาวขวัญเรือน ทองเจือ ครูกศน.ต.ดอนประดู่ เข้าร่วมเวทีขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 4 รู้เท่าทันเทคโนโลยี และร่วมแก้ไขปัญหาย
15 / มิ.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอปากพะยูน จัดกิจกรรมการจัดการศึกษาต่อเนื่องจัดแบบชั้นเรียนวิชาชีพ วิชาการเพาะเห็ดนางฟ้า หลักสูตร 40 ชั่วโมง ณ บ้านควนเผยอ บ้านเลขที่ 12 ม.8 ต.ดอนประดู่
วันที่ 13 มิถุนายน 2561 นายยะฝาด สันหมาน ครู รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกศน.อ.ปากพะยูน มอบหมายให้นางสาวขวัญเรือน ทองเจือ ครูกศน.ต.ดอนประดู่ จัดกิจกรรมการจัดการศึกษาต่อเนื่องจัดแบบชั้นเรียนวิชาชีพ วิชาการเพาะเห็ดนางฟ้า หลักสูตร 40 ชั่วโมง ณ บ้านควนเผย
15 / มิ.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอปากพะยูน เข้าร่วมเวทีขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 4 รู้เท่าทันเทคโนโลยี และร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด ณ หมู่ที่ 3 บ้านบางเตง ตำบลปากพะยูน
วันที่ 13 มิถุนายน 2561 นายยะฝาด สันหมาน ครู รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกศน.อ.ปากพะยูน มอบหมายให้นางสาวกิตติยา อ่อนเกตุพล ครูกศน.ต.ปากพะยูน เข้าร่วมเวทีขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 4 รู้เท่าทันเทคโนโลยี และร่วมแก้ไขปัญหาย
15 / มิ.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอปากพะยูนเข้าร่วมเวทีขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 4 รู้เท่าทันเทคโนโลยี และร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด ณ ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านปากเครียว ตำบลฝาละมี
วันที่ 13 มิถุนายน 2561 นายยะฝาด สันหมาน ครู รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกศน.อ.ปากพะยูน มอบหมายให้นางสาวธีริศรา ดีทองอ่อน ครูกศน.ต.ฝาละมี เข้าร่วมเวทีขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 4 รู้เท่าทันเทคโนโลยี และร่วมแก้ไขปัญหายาเส
15 / มิ.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอปากพะยูน จัดกิจกรรมชั้นเรียนวิชาชีพ (31 ชั่วโมงขึ้นไป) วิชาการทำเครื่องแกงตำมือ ณ บ้านเลขที่ 58 ม. 3. บ้านบางเตง ต.ปากพะยูน
วันที่ 12 มิถุนายน 2561 นายยะฝาด สันหมาน ครู รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกศน.อ.ปากพะยูน มอบหมายให้นางสาวกิตติยา อ่อนเกตุพล ครูกศน.ต.ปากพะยูน จัดกิจกรรมชั้นเรียนวิชาชีพ (31 ชั่วโมงขึ้นไป) วิชาการทำเครื่องแกงตำมือ ณ บ้านเลขที่ 58 ม. 3. บ้านบางเตง
15 / มิ.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอปากพะยูน เข้าร่วมเวทีขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 4 รู้เท่าทันเทคโนโลยี และร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด ณ ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ตำบลเกาะหมาก
วันที่ 12 มิถุนายน 2561 นายยะฝาด สันหมาน ครู รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกศน.อ.ปากพะยูน มอบหมายให้นายกันต์กมล ชูปู ครูกศน.ต.เกาะหมาก เข้าร่วมเวทีขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 4 รู้เท่าทันเทคโนโลยี และร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด
15 / มิ.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอปากพะยูน เข้าร่วมเวทีขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 4 รู้เท่าทันเทคโนโลยี และร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด ณ หมู่ที่ 2 ตำบลปากพะยูน อำเภอปากพะยูน
วันที่ 12 มิถุนายน 2561นายยะฝาด สันหมาน ครู รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกศน.อ.ปากพะยูน มอบหมายให้นางสาวกิตติยา อ่อนเกตุพล ครูกศน.ต.ปากพะยูน เข้าร่วมเวทีขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 4 รู้เท่าทันเทคโนโลยี และร่วมแก้ไขปัญหายา
15 / มิ.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอปากพะยูน เข้าร่วมเวทีขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 4 รู้เท่าทันเทคโนโลยี และร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด ณ ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลดอนประดู่ อำเภอปากพะยูน
วันที่ 12 มิถุนายน 2561 นายยะฝาด สันหมาน ครู รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกศน.อ.ปากพะยูน มอบหมายให้นางสาวขวัญเรือน ทองเจือ ครูกศน.ต.ดอนประดู่ เข้าร่วมเวทีขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 4 รู้เท่าทันเทคโนโลยี และร่วมแก้ไขปัญหาย
15 / มิ.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ครู กศน.ตำบลบ้านนา เยี่ยมกลุ่มโครงการ 1 อำเภอ 1 อาชีพ วิชาการเพาะเห็ดนางฟ้า ณ ศาลาอเนกประสงค์. ม.7 บ้านหนองเหรียง ตำบลบ้านนา
วันที่ 14 มิถุนายน 2561 นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้ นางมณฑา เอียดคง ครู กศน.ตำบลบ้านนา เยี่ยมกลุ่มโครงการ 1 อำเภอ 1 อาชีพ วิชาการเพาะเห็ดนางฟ้า ณ ศาลาอเนกประสงค์. ม.7 บ้านหนองเหรียง ตำบลบ้านนา อำเ

กำลังแสดงหน้าที่ <- 6/621 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>