[x] ปิดหน้าต่างนี้
louis vuitton handbags outlet
louis vuitton usa
louis vuitton factory outlet
louis vuitton cross body bag
louis vuitton clearance
authentic louis vuitton handbags
louis vuitton handbags outlet
cheap louis vuitton handbags
louis vuitton france
louis vuitton uk
louis vuitton uk outlet
louis vuitton bags replica
louis vuitton bags sale
louis vuitton outlet online clearance
louis vuitton shoulder bag
louis vuitton purses fake
louis vuitton bags outlet
louis vuitton bags on sale
louis vuitton damier neverfull
louis vuitton damier wallet
louis vuitton outlet
louis vuitton handbags on sale
louis vuitton outlet store location
cheap louis vuitton bags
louis vuitton store online
authentic louis vuitton purse
authentic louis vuitton bags outlet
replica louis vuitton handbags
louis vuitton replica
louis vuitton handbags for cheap
louis vuitton handbags saks
authentic louis vuitton outlet
louis vuitton bags for sale in uk
louis vuitton handbags replica
 
 

  

  

11 / ธ.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผอ.กศน.อำเภอศรีนครินทร์ พร้อมด้วยบุคลากร กศน.อำเภอศรีนครินทร์ จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โครงการ อบรมเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต ให้กับนักศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 30 คน ณ ห้องประชุมกศน.อำเภอศรีนครินทร์ โดยมีนางวลัยลักษณ์ ธา
วันที่ 7ํธันวาคม 2561 นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผอ.กศน.อำเภอศรีนครินทร์ พร้อมด้วยบุคลากร กศน.อำเภอศรีนครินทร์ จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โครงการ อบรมเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต ให้กับนักศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 30 คน ณ ห้องประชุมกศน.อำเภอศรีนครินทร์
11 / ธ.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้ นางสุดารัตน์ ทองชั้น ครู กศน.ตำบลอ่างทอง พร้อมด้วย คณะกรรมการ ศส.ปชต.ประจำตำบล ไปให้ความรู้ประชาสัมพันธ์กระบวนการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา ณ ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 8 บ้านเกาะขัน ตำบลอ่างทอง อำเภ
วันที่ 8 ธันวาคม 2561 นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้ นางสุดารัตน์ ทองชั้น ครู กศน.ตำบลอ่างทอง พร้อมด้วย คณะกรรมการ ศส.ปชต.ประจำตำบล ไปให้ความรู้ประชาสัมพันธ์กระบวนการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา ณ ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 8 บ้านเ
11 / ธ.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้ นางสาวสุดชดา บัวไชย ครูผู้สอนคนพิการ พร้อมด้วย คณะกรรมการ ศส.ปชต.ประจำตำบล ไปให้ความรู้ประชาสัมพันธ์กระบวนการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านลำกะ หมู่ที่ 5 ตำบลชุมพล อ
วันที่ 8 ธันวาคม 2561 นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้ นางสาวสุดชดา บัวไชย ครูผู้สอนคนพิการ พร้อมด้วย คณะกรรมการ ศส.ปชต.ประจำตำบล ไปให้ความรู้ประชาสัมพันธ์กระบวนการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านลำก
11 / ธ.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้ นางมณฑา ครู กศน.ตำบลบ้านนา พร้อมด้วย คณะกรรมการ ศส.ปชต.ประจำตำบล ไปให้ความรู้ประชาสัมพันธ์กระบวนการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา ณ ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 1 บ้านนาวง ตำบลบ้านนา อำเภอศรีนครินทร์ จังหว
วันที่ 8 ธันวาคม 2561 นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้ นางมณฑา ครู กศน.ตำบลบ้านนา พร้อมด้วย คณะกรรมการ ศส.ปชต.ประจำตำบล ไปให้ความรู้ประชาสัมพันธ์กระบวนการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา ณ ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 1 บ้านนาวง ตำบลบ้านนา
11 / ธ.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้ นางมณฑา ครู กศน.ตำบลบ้านนา พร้อมด้วย คณะกรรมการ ศส.ปชต.ประจำตำบล ไปให้ความรู้ประชาสัมพันธ์กระบวนการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา ณ ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 8 บ้านคอกเสือ ตำบลบ้านนา อำเภอศรีนครินทร์
วันที่ 9 ธันวาคม 2561 นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้ นางมณฑา ครู กศน.ตำบลบ้านนา พร้อมด้วย คณะกรรมการ ศส.ปชต.ประจำตำบล ไปให้ความรู้ประชาสัมพันธ์กระบวนการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา ณ ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 8 บ้านคอกเสือ ตำบลบ
7 / ธ.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางทัศนีย์ รุดคง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอป่าบอนมอบหมายให้นางสาวบุหงา ณ สุวรรณและนางวิลาวัลย์ ประทุมเมศ บรรณารักษ์ นำหนังสือนิทานสำหรับเด็กมอบให้เด็กปฐมวัยต้นแบบ
วันที่7ธันวาคม 2561 นางทัศนีย์ รุดคง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอป่าบอนมอบหมายให้นางสาวบุหงา ณ สุวรรณและนางวิลาวัลย์ ประทุมเมศ บรรณารักษ์ นำหนังสือนิทานสำหรับเด็กมอบให้เด็กปฐมวัยต้นแบบ จำนวน 7คนพร้อม ผู้ปกครองที่เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาการอ่านของเด็กปฐมวัยโดยครัวเร
7 / ธ.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางทัศนีย์ รุดคง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอป่าบอนมอบหมายให้นางสาวชนาภรณ์ ตันติสิทธิกร ครูกศน.ตำบลป่าบอนประสานรายชื่อเด็กปฐมวัยต้นแบบ
วันที่7ธันวาคม 2561 นางทัศนีย์ รุดคง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอป่าบอนมอบหมายให้นางสาวชนาภรณ์ ตันติสิทธิกร ครูกศน.ตำบลป่าบอนประสานรายชื่อเด็กปฐมวัยต้นแบบ จำนวน7คน เพื่อการจัดกิจกรรมพัฒนาการอ่านของเด็กปฐมวัยโดยครัวเรือน ณ ศพด.เทศบาลตำบลป่าบอน ตำบลป่าบอน เพื่อจะ
7 / ธ.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางทัศนีย์ รุดคง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอป่าบอนมอบหมายให้นางสุภร แก้วมณี ครูกศน.ตำบลโคกทรายและนส.อุบล มามี ครูกศพ.ประสานรายชื่อเด็กปฐมวัยต้นแบบ
วันที่7ธันวาคม 2561 นางทัศนีย์ รุดคง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอป่าบอนมอบหมายให้นางสุภร แก้วมณี ครูกศน.ตำบลโคกทรายและนส.อุบล มามี ครูกศพ.ประสานรายชื่อเด็กปฐมวัยต้นแบบ จำนวน7คน เพื่อการจัดกิจกรรมพัฒนาการอ่านของเด็กปฐมวัยโดยครัวเรือน ณ ศพด.ควนแหวง ตำบลโคกทราย เพื
7 / ธ.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางทัศนีย์ รุดคง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอป่าบอน มอบหมายให้นายกรวิชย์ เลื่อนจันทร์ ครูอาสาฯ ประชุมนักศึกษาไต่ระดับ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
วันที่ 6 ธันวาคม 2561 นางทัศนีย์ รุดคง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอป่าบอน มอบหมายให้นายกรวิชย์ เลื่อนจันทร์ ครูอาสาฯ ประชุมนักศึกษาไต่ระดับ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จำนวน 4 คน เพื่อชี้แจง แนะนำการเรียน การทำแฟ้มประสบการณ์ ณ ห้องประชุม
7 / ธ.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางทัศนีย์ รุดคง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอป่าบอน พร้อมบุคลากรที่ผ่านการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C)
วันที่ 6 ธันวาคม 2561 นางทัศนีย์ รุดคง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอป่าบอน พร้อมบุคลากรที่ผ่านการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C) จำนวน 6 คน เข้ารับมอบเครื่องหมายวูดแบดจ์สองท่อนและผ้าผูกคอเกิลเวิลล์ โดยผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังห
7 / ธ.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน อำเภอศรีนครินทร์ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมพิธีอัญเชิญพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีประดิษฐานบนแท่นหน้าที่ว่าการอำเภอศรีนครินทร์ โดยมีนายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นปร
วันที่ 7 ธันวาคม 2561 เวลา 06.30 น. นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน อำเภอศรีนครินทร์ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมพิธีอัญเชิญพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีประดิษฐานบนแท่นหน้าที่ว่าการอำเภอศรีนครินทร์ โดยมีนายกู้เกียรติ วงศ์กระพัน
6 / ธ.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมพิธีสมโภชพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ หน้าศาลาจัตุรมุขพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ และร่วมขบวนแห่อัญเชิญพระราชานุสาวรีย์ไปยังที่ว่าการอำเภอศร
วันที่ 6 ธันวาคม 2561นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมพิธีสมโภชพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ หน้าศาลาจัตุรมุขพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ และร่วมขบวนแห่อัญเชิญพระราชานุสาวรีย์
6 / ธ.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางทัศนีย์ รุดคง ผู้อำนวย กศน.อำเภอป่าบอน พร้อมด้วยบุคลากร กศน. ร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ราชสักการะและถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
วันที่ 5 ธันวาคม 2561 นางทัศนีย์ รุดคง ผู้อำนวย กศน.อำเภอป่าบอน พร้อมด้วยบุคลากร กศน. ร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ราชสักการะและถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร. เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภู
6 / ธ.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผอ. กศน. อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้นางมณฑา เอียดคง ครู กศน.ตำบลบ้านนา ขยายผล ให้ความรู้แก่คณะกรรมการ ศส.ปชต.ระดับตำบล โดยมีนายบรรจง อินทรกุล ประธาน ศส.ปชต. ตำบลบ้านนา มาให้ความรู้เพิ่มเติมกระบวนการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา ณ กศน.ตำบ
วันที่ 5 ธ.ค.2561 นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผอ. กศน. อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้นางมณฑา เอียดคง ครู กศน.ตำบลบ้านนา ขยายผล ให้ความรู้แก่คณะกรรมการ ศส.ปชต.ระดับตำบล โดยมีนายบรรจง อินทรกุล ประธาน ศส.ปชต. ตำบลบ้านนา มาให้ความรู้เพิ่มเติมกระบวนการได้มาซึ่งสมา
6 / ธ.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้ นางมณฑา เอียดคง ครู กศน.ตำบลบ้านนา ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านนา ณ ตลาดเกษตรตำบลบ้านา หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านนา อำเภอศร
วันที่ 5 ธันวาคม 2561 นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้ นางมณฑา เอียดคง ครู กศน.ตำบลบ้านนา ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านนา ณ ตลาดเกษตรตำบลบ้า
6 / ธ.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผอ. กศน. อำเภอศรีนครินทร์ นำบุคลากร กศน. ทุกคนร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนอำเภอศรีนครินทร์ ณ วัดลำกะ ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์
วันที่ 5 ธ.ค. 2561 นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผอ. กศน. อำเภอศรีนครินทร์ นำบุคลากร กศน. ทุกคนร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนอำเภอศรีนครินทร์ ณ วัดลำกะ ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์
6 / ธ.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผอ. กศน. อำเภอศรีนครินทร์ นำครู กศน. ตำบล 3 คน ครูผู้สอนคนพิการ 2 คน ครูประจำกลุ่ม 3 คน นักศึกษาปกติ 20 คน และนักศึกษากลุ่มทหาร 26 คน ร่วมบริจาคโลหิต เนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ ณ สำนักงานกาชาดจังหวัดพัทลุง
วันที่ 5 ธ.ค. 2561 นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผอ. กศน. อำเภอศรีนครินทร์ นำครู กศน. ตำบล 3 คน ครูผู้สอนคนพิการ 2 คน ครูประจำกลุ่ม 3 คน นักศึกษาปกติ 20 คน และนักศึกษากลุ่มทหาร 26 คน ร่วมบริจาคโลหิต เนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ ณ สำนักงานกาชาดจังหวัดพัทลุง
5 / ธ.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอปากพะยูน ประชุมชี้แจงคณะกรรมการ ศส.ปชต.ตำบลปากพะยูน ม.4 บ้านโพธิ์ ตำบลปากพะยูน
วันที่ 5 ธันวาคม 2561 นายยะฝาด สันหมาน ครู รักษาการในตำแหน่ง ผอ.กศน.อำเภอปากพะยูน มอบหมายให้นางสาวกิตติยา อ่อนเกตุพล ครูกศน.ตำบลปากพะยูน ประชุมชี้แจงคณะกรรมการ ศส.ปชต.ตำบลปากพะยูน ม.4 บ้านโพธิ์ ตำบลปากพะยูน อำเภอปากพะยูน เรื่องประชาสัมพันธ์เผยแพร่กระบ
5 / ธ.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอปากพะยูน ประชุมชี้แจงคณะกรรมการ ศส.ปชต.ตำบลดอนทราย ม.2บ้านเกาะเสือ
วันที่ 5 ธันวาคม 2561 นายยะฝาด สันหมาน ครู รักษาการในตำแหน่ง ผอ.กศน.อำเภอปากพะยูน มอบหมายให้นางบุญญา ณ สุย ครูกศน.ตำบล ประชุมชี้แจงคณะกรรมการ ศส.ปชต.ตำบลดอนทราย ม.2บ้านเกาะเสือ ตำบลดอนทราย อำเภอปากพะยูน เรื่องประชาสัมพันธ์เผยแพร่กระบวนการได้มาซึ่งสมาขิ
5 / ธ.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอปากพะยูน ประชุมชี้แจงคณะกรรมการ ศส.ปชต.ตำบลดอนทราย ม.1บ้านห้วยลึก ตำบลดอนทราย
วันที่ 5 ธันวาคม 2561 นายยะฝาด สันหมาน ครู รักษาการในตำแหน่ง ผอ.กศน.อำเภอปากพะยูน มอบหมายให้นางบุญญา ณ สุย ครูกศน.ตำบล ประชุมชี้แจงคณะกรรมการ ศส.ปชต.ตำบลดอนทราย ม.1บ้านห้วยลึก ตำบลดอนทราย อำเภอปากพะยูน เรื่องประชาสัมพันธ์เผยแพร่กระบวนการได้มาซึ่งสมาขิก

กำลังแสดงหน้าที่ <- 6/653 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>