[x] ปิดหน้าต่างนี้
louis vuitton handbags outlet
louis vuitton usa
louis vuitton factory outlet
louis vuitton cross body bag
louis vuitton clearance
authentic louis vuitton handbags
louis vuitton handbags outlet
cheap louis vuitton handbags
louis vuitton france
louis vuitton uk
louis vuitton uk outlet
louis vuitton bags replica
louis vuitton bags sale
louis vuitton outlet online clearance
louis vuitton shoulder bag
louis vuitton purses fake
louis vuitton bags outlet
louis vuitton bags on sale
louis vuitton damier neverfull
louis vuitton damier wallet
louis vuitton outlet
louis vuitton handbags on sale
louis vuitton outlet store location
cheap louis vuitton bags
louis vuitton store online
authentic louis vuitton purse
authentic louis vuitton bags outlet
replica louis vuitton handbags
louis vuitton replica
louis vuitton handbags for cheap
louis vuitton handbags saks
authentic louis vuitton outlet
louis vuitton bags for sale in uk
louis vuitton handbags replica
 
 

  

  

23 / มี.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 22 มีนาคม 2561 นางดัชณี ปิยะพงษ์ ผอ.กศน.อำเภอศรีบรรพต มอบหมายให้ นางสาวสุวรรณา ด้วงทองครู กศน.ตำบลตะแพน มอบหนังสือ สื่อวารสารให้กับบ้านหนังสือชุมชนแห่งใหม่ บ้านนางพยอม อินปาน 29 ม.2 ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
วันที่ 22 มีนาคม 2561 นางดัชณี ปิยะพงษ์ ผอ.กศน.อำเภอศรีบรรพต มอบหมายให้ นางสาวสุวรรณา ด้วงทองครู กศน.ตำบลตะแพน มอบหนังสือ สื่อวารสารให้กับบ้านหนังสือชุมชนแห่งใหม่ บ้านนางพยอม อินปาน 29 ม.2 ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
23 / มี.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2561 นางดัชณี ปิยะพงษื ผอ. กศน. อำเภอศรีบรรพต พร้อมด้วย นางมัทนียา สวัสดิวงค์ ครู และครู กศน.ตำบล เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอ ( ก.ช.ภ.อ.) ณ ห้องประชุมอำเภอศรีบรรพต โดยมี นายอำเภอศรีบรรพตเป็นประธา
เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2561 นางดัชณี ปิยะพงษื ผอ. กศน. อำเภอศรีบรรพต พร้อมด้วย นางมัทนียา สวัสดิวงค์ ครู และครู กศน.ตำบล เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอ ( ก.ช.ภ.อ.) ณ ห้องประชุมอำเภอศรีบรรพต โดยมี นายอำเภอศรีบรรพตเป็นประธา
23 / มี.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน. อำเภอศรีนครินทร์ โดยนางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผอ. กศน.อำเภอศรีนครินทร์ และนางสาวพิไลพร คงแก้ว ครูอาสาฯ ร่วมกับคณะกรรมการประเมินความเสียหายจากภัยพิบัติฯ พิจารณาเห็นชอบโรงเรียนที่ประสบภัยพิบัติในพื้นที่อำเภอศรีนครินทร์
วันที่22 มี.ค. 61 กศน. อำเภอศรีนครินทร์ โดยนางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผอ. กศน.อำเภอศรีนครินทร์ และนางสาวพิไลพร คงแก้ว ครูอาสาฯ ร่วมกับคณะกรรมการประเมินความเสียหายจากภัยพิบัติฯ พิจารณาเห็นชอบโรงเรียนที่ประสบภัยพิบัติในพื้นที่อำเภอศรีนครินทร์ โดยผอ. โรงเรียนนำเ
23 / มี.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ
วันที่ 22 มี.ค 61 นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ (โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ) โดยมีนางนัยวนา สงเล็ก ผู้อำนวยการ รพ.สต.บ้านลำกะ และนายสุวิทย์ จบถิ
23 / มี.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ครู กศน.ตำบลอ่างทอง หมุนเวียนเวียนสื่อเพื่อส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในบ้านหนังสือชุมชน ได้เกิดการเรียนรู้ที่หลากหลายจากการอ่าน
วันที่ 22 มี.ค 61 นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบให้ นางสุดารัตน์ ทองชั้น ครู กศน.ตำบลอ่างทอง หมุนเวียนเวียนสื่อเพื่อส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในบ้านหนังสือชุมชน ได้เกิดการเรียนรู้ที่หลากหลายจากการอ่าน ณ บ้านหนังสือชุมชนบ้านโหละห
22 / มี.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้ บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอศรีนครินทร์ จัดมุมอ่านหนังสือ บ้านหนังสือชุมชน ณ บ้านกำนัน หมู่ที่ ๔ ตำบลอ่างทอง อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง
เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑ นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้ บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอศรีนครินทร์ จัดมุมอ่านหนังสือ บ้านหนังสือชุมชน ณ บ้านกำนัน หมู่ที่ ๔ ตำบลอ่างทอง อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง
22 / มี.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันนี้ 22 มีนาคม 2561 ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอควนขนุน มอบหมายให้ นางละออดาว แก้วกลับ เข้าร่วมทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการ ไทยนิยมยั่งยืน ต.พนางตุง ลงพื้นที่ จัดเวทีประชาคมเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ระดับตำบลเวทีที่ 2 (สร
วันนี้ 22 มีนาคม 2561 ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอควนขนุน มอบหมายให้ นางละออดาว แก้วกลับ เข้าร่วมทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการ ไทยนิยมยั่งยืน ต.พนางตุง ลงพื้นที่ จัดเวทีประชาคมเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ระดับตำบลเวทีที่ 2 (สร
22 / มี.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 22 มีนาคม 2561 ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอควนขนุน มอบหมายให้ นางนิชนิชา ชุมแคล้ว ครูกศน.ตำบลปันแตเข้าร่วมการประชุมชี้แจง ทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ระดับตำบล ณ อบต.ปันแต ต.ปันแต อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
วันที่ 22 มีนาคม 2561 ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอควนขนุน มอบหมายให้ นางนิชนิชา ชุมแคล้ว ครูกศน.ตำบลปันแตเข้าร่วมการประชุมชี้แจง ทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ระดับตำบล ณ อบต.ปันแต ต.ปันแต อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
22 / มี.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 22 มีนาคม 2561 ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอควนขนุน มอบหมายให้ นางอรอุมา เพชรน้อย ครูกศน.ตำบลพนมวังก์เข้าร่วมการประชุมชี้แจง ทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ระดับตำบล ณ อบต.พนมวังก์ ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
วันที่ 22 มีนาคม 2561 ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอควนขนุน มอบหมายให้ นางอรอุมา เพชรน้อย ครูกศน.ตำบลพนมวังก์เข้าร่วมการประชุมชี้แจง ทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ระดับตำบล ณ อบต.พนมวังก์ ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
22 / มี.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้ นางธิดารัตน์ อินแพง บรรณารักษ์อัตราจ้าง ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอศรีนครินทร์ เข้าร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน โครงการสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด
เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑ นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้ นางธิดารัตน์ อินแพง บรรณารักษ์อัตราจ้าง ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอศรีนครินทร์ เข้าร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน โครงการสมุดเคลื
22 / มี.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 21 มีนาคม 2561ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอควนขนุน มอบหมายให้ นางอรอุมา เพชรน้อย ครู กศน.ตำบลพนมวังก์ จัดกิจกรรมโครงการเตรียม ความพร้อมการเข้าสูสังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ เรื่อง การฟื้นฟู สมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจให้แข็งแรง เรื่องอาชีพส่งเสริมราย ให้กับ
วันที่ 21 มีนาคม 2561ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอควนขนุน มอบหมายให้ นางอรอุมา เพชรน้อย ครู กศน.ตำบลพนมวังก์ จัดกิจกรรมโครงการเตรียม ความพร้อมการเข้าสูสังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ เรื่อง การฟื้นฟู สมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจให้แข็งแรง เรื่องอาชีพส่งเสริมราย ให้กับ
22 / มี.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทรื์ร่วมเป็นเกียรติและตอบข้อซักถามกรรมการประเมินโครงการบ้านสวยเมืองสุข ม. 4 บ้านห้วยไทร ต. ชุมพล
วันที่21 มี.ค. 61 นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทรื์พร้อมด้วย นางสาวสุดชดา บัวไชย ครูผู้สอนคนพิการร่วมเป็นเกียรติและตอบข้อซักถามกรรมการประเมินโครงการบ้านสวยเมืองสุข ม. 4 บ้านห้วยไทร ต. ชุมพล ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการอำเภอศรีนคริทร์
22 / มี.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ครู กศน.ตำบลบ้านนา เข้าร่วมเวทีประชาคมเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ครั้งที่ 2 ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 4 บ้านเขาคราม ตำบลบ้านนา
วันที่ 21 มีนาคม 2561 นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้นางมณฑา เอียดคง ครู กศน.ตำบลบ้านนา เข้าร่วมเวทีประชาคมเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ครั้งที่ 2 ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 4 บ้านเขาคราม ตำบลบ้า
21 / มี.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 21 มีนาคม 2561 ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอควนขนุน มอบหมายให้ นายศุภณัฐ เพชรวา ครู กศน.ตำบลแหลมโตนด จัดกิจกรรมโครงการเตรียมความพร้อมการเข้าสูสังคมผู้สูงอายุ อย่างมีคุณภาพ เรื่อง การฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจ ให้แข็งแรง(การออกกำลังด้วยผ้าขาวม้า) แ
วันที่ 21 มีนาคม 2561 ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอควนขนุน มอบหมายให้ นายศุภณัฐ เพชรวา ครู กศน.ตำบลแหลมโตนด จัดกิจกรรมโครงการเตรียมความพร้อมการเข้าสูสังคมผู้สูงอายุ อย่างมีคุณภาพ เรื่อง การฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจ ให้แข็งแรง(การออกกำลังด้วยผ้าขาวม้า) แ
21 / มี.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2561 ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอควนขนุน มอบหมายให้ นางปิยะพร สงแสง ครูอาสาสมัครฯ และนางสาวรัชนี สุชทอง ครู กศน.ตำบลโตนดด้วน. จัดกิจกรรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอย \"ครัวเรือนสะอาดชุมชนปลอดขยะ\" ณ กศน.ตำบล
วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2561 ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอควนขนุน มอบหมายให้ นางปิยะพร สงแสง ครูอาสาสมัครฯ และนางสาวรัชนี สุชทอง ครู กศน.ตำบลโตนดด้วน. จัดกิจกรรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอย \"ครัวเรือนสะอาดชุมชนปลอดขยะ\" ณ กศน.ตำบล
21 / มี.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอปากพะยูนร่วมกิจกรรมเชิญธงชาติไทย และร้องเพลงชาติไทยเพื่อหล่อหลอมความสามัคคีสร้างความภูมิใจความเป็นชาติก่อเกิดเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ในการพัฒนาชาติไทย
วันที่ 19 มี.ค.2561เวลา08.00น. นายยะฝาด สันหมาน ครู รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกศน.อำเภอปากพะยูน พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมกิจกรรมเชิญธงชาติไทย และร้องเพลงชาติไทยเพื่อหล่อหลอมความสามัคคีสร้างความภูมิใจความเป็นชาติก่อเกิดเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ในการพัฒนาชาติไทย ณ
21 / มี.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอปากพะยูนต้อนรับบุคลากรสถาบัน กศน.ภาคใต้ จ.สงขลา ตรวจเยี่ยม ณ สนามสอบโรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร ต.ดอนประดู่ อ.ปากพะยูน
วันที่ 18 มีนาคม 2561 นายยะฝาด สันหมาน ครูรักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอปากพะยูน พร้อมด้วยบุคลากร กศน ดำเนินการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 นักศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยมีนางสาวนิรัชชา คงป
21 / มี.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอปากพะยูนต้อนรับบุคลากรสนง.กศน.จังหวัดพัทลุง ตรวจเยี่ยม ณ สนามสอบโรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร ต.ดอนประดู่ อ.ปากพะยูน
วันที่ 17 มีนาคม 2561 นายยะฝาด สันหมาน ครู รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอปากพะยูน พร้อมด้วยบุคลากร กศน ดำเนินการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 นักศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551โดยมีนางกฤษณา จินตาคม
21 / มี.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอปากพะยูน ร่วมกิจกรรมอำเภอเคลื่อนที่ ณ วัดห้วยลึก หมู่ 1 ตำบลดอนทราย
วันที่ 16 มีนาคม 2561 นายยะฝาด สันหมาน ครู รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกศน.อำเภอปากพะยูน มอบหมายให้นางจำเรียง เซ่งเข็ม บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษนำบุคลากรร่วมกิจกรรมอำเภอเคลื่อนที่ ณ วัดห้วยลึก หมู่ 1 ตำบลดอนทราย อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง
21 / มี.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอปากพะยูนเข้า ร่วมทำเวทีโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ณ หมู่ที่ 11
วันที่ 16 มีนาคม 2561 นายยะฝาด สันหมาน ครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกศน.อ.ปากพะยูน มอบหมายให้นางสาวขวัญเรือน ทองเจือ ครูกศน.ต.ดอนประดู่ เข้า ร่วมทำเวทีโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ณ หมู่ที่ 11 บ้านชายห้วย ตำบลดอนประดู่ อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง

กำลังแสดงหน้าที่ <- 5/603 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>