[x] ปิดหน้าต่างนี้
louis vuitton handbags outlet
louis vuitton usa
louis vuitton factory outlet
louis vuitton cross body bag
louis vuitton clearance
authentic louis vuitton handbags
louis vuitton handbags outlet
cheap louis vuitton handbags
louis vuitton france
louis vuitton uk
louis vuitton uk outlet
louis vuitton bags replica
louis vuitton bags sale
louis vuitton outlet online clearance
louis vuitton shoulder bag
louis vuitton purses fake
louis vuitton bags outlet
louis vuitton bags on sale
louis vuitton damier neverfull
louis vuitton damier wallet
louis vuitton outlet
louis vuitton handbags on sale
louis vuitton outlet store location
cheap louis vuitton bags
louis vuitton store online
authentic louis vuitton purse
authentic louis vuitton bags outlet
replica louis vuitton handbags
louis vuitton replica
louis vuitton handbags for cheap
louis vuitton handbags saks
authentic louis vuitton outlet
louis vuitton bags for sale in uk
louis vuitton handbags replica
 
 

  

  

16 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นักศึกษา กศน.ตำบลลำสินธุ์ ร่วมกิจกรรมการประเมินพัฒนากรขวัญใจชุมชน จากผู้ตรวจราชการ
วันที่ 13 มิถุนายน 2560 นางนารีรัตน์ ทับชุม ครู ชำนาญการพิเศษ รักษการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้ นางพันธิพา สุขคุ้ม ครู กศน.ตำบลลำสินธุ์ พร้อมด้วยนักศึกษา ร่วมกิจกรรมการประเมินพัฒนากรขวัญใจชุมชน จากผู้ตรวจราชการ จากส่วนกลาง ณ ศาล
16 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอศรีนครินทร์ จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้กับนักศึกษา กศน. โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน กิจกรรม ค่ายกศน.ร่วมใจ ใฝ่ใจคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม 12 ประการ
วันที่ 14 มิถุนายน 2560. นางนารีรัตน์ ทับชุม ครู ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ พร้อมด้วยบุคคลากร กศน.อำเภอศรีนครินทร์ จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้กับนักศึกษา กศน. โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน กิจกรรม ค่ายกศน.ร่วมใจ
16 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้พิพากษา สมทบศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดพัทลุง ร่วมเป็นวิทยากรในการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
วันที่ 15 มิถุนายน 2560. นางนารีรัตน์ ทับชุม ครู ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ พร้อมด้วยบุคคลากร กศน.อำเภอศรีนครินทร์ จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้กับนักศึกษา กศน. โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน กิจกรรม ค่ายกศน.ร่วมใจ
15 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การจัดเวทีประชาคมรณรงค์หมู่บ้านไม่ขายเสียง
นางทัศนีย์ รุดคง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง ได้มอบหมายให้บุคลากรพานักศึกษาตำบล ละ10คน เข้ารวมโครงการจัดเวทีประชาคมรณรงค์หมู่บ้านไม่ขายเสียง ของบ้านน้ำรุ้ง ม.7 ต.วังใหม่
15 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
บุคลากร กศน.อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง เป็นพิธีกรประจำร้านนาวากาชาด
นายสมชาย ขุนแสง ครูอาสาฯ ไปเป็นพิธีกรประจำร้านนาวากาชาดในงานสมโภชพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศและงานกาชาดประจำปีของดีเมืองลุง ปี 2560
15 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมต้อนรับคณะตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเฉลิมพระเกียรติบ้านควนปอม
นางทัศนีย์ รุดคง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยนางสุภร แก้วมณี ครูกศน.ตำบล น.ส.อุบล มามี ครู ศรช. ร่วมต้อนรับคณะตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเฉลิมพระเกียรติบ้านควนปอม
15 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การอบรมเชิงปฎิบัติการ Librarian 4.0
นางสาวบุหงา ณ สุวรรณ บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการ \"Librarian 4.0 รวมกลเม็ดชวนให้เด็กและเยาวชนอยากอ่านหนังสือ\"
14 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอป่าพะยอม ร่วมประชุมการเตรียมความพร้อมในการจัดนิทรรศการของ กศน.พัทลุง เนื่องในวันที่ระลึกสากลแห่งการเรียนรู้หนังสือ 8 กันยายน 2560
วันที่ 13 มิถุนายน 2560 นางเบญจมาภรณ์ สุพิทยพันธุ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอป่าพะยอม ร่วมประชุมการเตรียมความพร้อมในการจัดนิทรรศการของกศน.พัทลุง เนื่องในวันที่ระลึกสากลแห่งการเรียนรู้หนังสือ 8 กันยายน 2560
14 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ผอ. กศน.อำเภอป่าพะยอม มอบหมายให้บุคลากร เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่อง ขยับกายสบายชีวาและขยับกายกับยางยืดชีวิต
วันที่ 13 มิถุนายน 2560 นางเบญจมาภรณ์ สุพิทยพันธุ์ ผอ. กศน.อำเภอป่าพะยอม มอบหมายให้นางอุไรวรรณ์ อินทองปาน ครูอาสาสมัครฯ นางเขมรินทร์ แก้วนุ้ย เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่อง ขยับกายสบายชีวาและขยับกายกับยางยืดชีวิต
14 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ผอ. กศน.อำเภอป่าพะยอม มอบหมายให้บุคลากร. ร่วมเป็นวิทยากร ในโครงการเข้าค่ายแบบมีส่วนร่วมของครอบครัวในการจัดการเรียนรู้ให้กับคนพิการ
วันจันทร์ ที่ 12 มิถุนายน 2560 นางเบญจมาภรณ์ สุพิทยพันธุ์ ผอ. กศน.อำเภอป่าพะยอม มอบหมายให้นางอุไรวรรณ์ อินทองปาน ครูอาสาสมัครฯ นางเขมรินทร์ แก้วนุ้ย และนางสุรัตนา ปริยชาติตระกูล ครู ศรช. ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
14 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ผอ. กศน.อำเภอป่าพะยอม บรรยายให้ความรู้เรื่อง \"แนวทางการลด และการคัดแยกขยะในครัวเรือน\"
วันที่ 12 มิถุนายน 2560 นางเบญจมาภรณ์ สุพิทยพันธุ์ ผอ. กศน.อำเภอป่าพะยอม บรรยายให้ความรู้เรื่อง แนวทางการลด และการคัดแยกขยะในครัวเรือน ในโครงการเข้าค่ายแบบมีส่วนร่วมของครอบครัวในการจัดการเรียนรู้ให้กับคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2560
14 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอป่าพะยอม ร่วมกิจกรรมงานสมโภชพระพุทธนิรโรคันตราย ชัยวัฒน์จตุรทิศและงานกาชาดประจำปี ของดีเมืองลุง ประจำปี 2560
วันที่ 9 มิถุนายน 2560 นางเบญจมาภรณ์ สุพิทยพันธุ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอป่าพะยอม พร้อมด้วยบุคลากร กศน.อำเภอป่าพะยอม ร่วมกิจกรรมงานสมโภชพระพุทธนิรโรคันตราย ชัยวัฒน์จตุรทิศและงานกาชาดประจำปี ของดีเมืองลุง ประจำปี 2560
14 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอป่าพะยอม ร่วมกับเทศบาลตำบลบ้านพร้าวจัดกิจกรรมโครงการเข้าค่ายแบบมีส่วนร่วมของครอบครัวในการจัดการเรียนรู้ให้กับคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2560
กศน.อำเภอป่าพะยอม ร่วมกับเทศบาลตำบลบ้านพร้าวจัดกิจกรรมโครงการเข้าค่ายแบบมีส่วนร่วมของครอบครัวในการจัดการเรียนรู้ให้กับคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2560 ระหว่างวันที่ 12-13 มิถุนายน 2560 ณ บ้านกลางสวน ตำบลลานข่อย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
14 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอปากพะยูน เข้าร่วมอบรม Libarian 4.0รวมกลเม็ดชวนให้เด็กและเยาวชน อยากอ่านหนังสือ ณ อาคารนานมีบุ๊คส์ เฮาส์ ถนนสุขุมวิท 31 กรุงเทพฯ
เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2560 เวลา นางสาวรพีพรรณ ลิมปิติ ผอ.กศน.อ.ปากพะยูน มอบหมายให้นางจำเรียง เซ่งเข็ม บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมอบรม Libarian 4.0รวมกลเม็ดชวนให้เด็กและเยาวชน อยากอ่านหนังสือ ณ อาคารนานมีบุ๊คส์ เฮาส์ ถนนสุขุมวิท 31 กรุงเทพฯ
14 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอปากพะยูน จัดกิจกรรมกลุ่มสนใจวิชาการทำกล้วยหอมซีฟูด ณ ม.2 ตำบลฝาละมี
เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2560 เวลา นางสาวรพีพรรณ ลิมปิติ ผอ.กศน.อ.ปากพะยูน มอบหมายให้นางสาวธีริศรา ดีทองอ่อน ครูกศน.ตำบลฝาละมี จัดกิจกรรมกลุ่มสนใจวิชาการทำกล้วยหอมซีฟูด ณ ม.2 ตำบลฝาละมี อำเภอปากพะยูน จ.พัทลุง
14 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอปากพะยูน จัดกิจกรรมกลุ่มสนใจการทำแหนมเห็ดนางฟ้า ณ บ้านท่าไหล ม.2 ตำบลดอนประดู่
เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2560 เวลา นางสาวรพีพรรณ ลิมปิติ ผอ.กศน.อ.ปากพะยูน มอบหมายให้นางสาวขวัญเรือน ทองเจือ ครูกศน.ตำบลดอนประดู่ จัดกิจกรรมกลุ่มสนใจการทำแหนมเห็ดนางฟ้า ณ บ้านท่าไหล ม.2 ตำบลดอนประดู่ อำเภอปากพะยูน จ.พัทลุง
13 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เมื่อวันที่ 10 มิ.ย.2560 น.ส.เพ็ญประภา เพชรจันทร์ ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการ \"Librarian 4.0 รวมกลเม็ดชวนให้เด็กและเยาวชนอยากอ่านหนังสือ\" ณ อาคารนานมีบุ๊คส์เฮ้าส์ สุขุมวิท 31 กรุงเทพฯ
เมื่อวันที่ 10 มิ.ย.2560 น.ส.เพ็ญประภา เพชรจันทร์ ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการ \"Librarian 4.0 รวมกลเม็ดชวนให้เด็กและเยาวชนอยากอ่านหนังสือ\" ณ อาคารนานมีบุ๊คส์เฮ้าส์ สุขุมวิท 31 กรุงเทพฯ
13 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางปิยะพร สงแสง ครูอาสาสมัครฯ กศน.อำเภอควนขนุน เข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการสร้าง คัดเลือก และบรรณาธิการข้อสอบการวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 12-16 มิ.ย 60 ณ โรงแรงวีว่า อ.เมือง จ.สงขลา
นางปิยะพร สงแสง ครูอาสาสมัครฯ กศน.อำเภอควนขนุน เข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการสร้าง คัดเลือก และบรรณาธิการข้อสอบการวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 12-16 มิ.ย 60 ณ โรงแรงวีว่า อ.เมือง จ.สงขลา
13 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 12 มิถุนายน 2560. นายศุภณัฐ. เพชรวา. ติดตามนิเทศนักศึกษา หลักสูตร การศึกษาต่อเนื่อง. รูปแบบกลุ่มสนใจ. การทำขนม.
วันที่ 12 มิถุนายน 2560. นายศุภณัฐ. เพชรวา. ติดตามนิเทศนักศึกษา หลักสูตร การศึกษาต่อเนื่อง. รูปแบบกลุ่มสนใจ. การทำขนม. ณ. ศาลาประชุมหมู่บ้าน. หมู่ที่ 6. บ้านทุ่งใน. ตำบลแหลมโตนด. อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง. โดยมี นางบุษกร. สิทธิ์มาก. เป็นวิทยากรผู้สอน ผ
13 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 12 มิถุนายน 2560 นางเรวดี ธรรมธีระกุล และนางยินดี อุ่นเสียม ครูอาสาสมัครฯ กศน.อำเภอควนขนุน ร่วมประชุมวางแผนการฝึกสอนโครงการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน ณ.ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชน อำเภอควนขนุน.จังหวัดพัทลุง
วันที่ 12 มิถุนายน 2560 นางเรวดี ธรรมธีระกุล และนางยินดี อุ่นเสียม ครูอาสาสมัครฯ กศน.อำเภอควนขนุน ได้รับมอบหมายจากผอ.ชาติชาย เทพรักษ์ ร่วมประชุมวางแผนการฝึกสอนโครงการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน ณ.ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชน อำเภอควนขนุน.จังหว

กำลังแสดงหน้าที่ <- 5/544 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>