[x] ปิดหน้าต่างนี้
louis vuitton handbags outlet
louis vuitton usa
louis vuitton factory outlet
louis vuitton cross body bag
louis vuitton clearance
authentic louis vuitton handbags
louis vuitton handbags outlet
cheap louis vuitton handbags
louis vuitton france
louis vuitton uk
louis vuitton uk outlet
louis vuitton bags replica
louis vuitton bags sale
louis vuitton outlet online clearance
louis vuitton shoulder bag
louis vuitton purses fake
louis vuitton bags outlet
louis vuitton bags on sale
louis vuitton damier neverfull
louis vuitton damier wallet
louis vuitton outlet
louis vuitton handbags on sale
louis vuitton outlet store location
cheap louis vuitton bags
louis vuitton store online
authentic louis vuitton purse
authentic louis vuitton bags outlet
replica louis vuitton handbags
louis vuitton replica
louis vuitton handbags for cheap
louis vuitton handbags saks
authentic louis vuitton outlet
louis vuitton bags for sale in uk
louis vuitton handbags replica
 
 

  

  

16 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอปากพะยูน จัดกิจกรรมโครงการ 1 อำเภอ 1 อาชีพ วิชาการทำน้ำพริกปลาหยอง รุ่นที่ 4 กลุ่มเป้าหมาย กศน.ตำบลดอนประดู่
วันที่ 15 มิ.ย.60 นางสาวรพีพรรณ ลิมปิติ ผอ. กศน.อำเภอปากพะยูน มอบหมายให้นางดวงจิตร คงเนียม ครูอาสาฯ และนางสาวขวัญเรือน ทองเจือ ครู กศน.ตำบลดอนประดู่ จัดกิจกรรมโครงการ 1 อำเภอ 1 อาชีพ วิชาการทำน้ำพริกปลาหยอง รุ่นที่ 4 กลุ่มเป้าหมาย กศน.ตำบลดอนประดู่ จำนวน
16 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอปากพะยูน เยี่ยมกลุ่มช่างซ่อมเครื่องยนต์เล็ก ณ กลุ่มออมทรัพย์เพื่อพัฒนาอาชีพ ม.5 บ้านทะเลเหมียง
วันที่ 13 มิย.60 นางสาวรพีพรรณ ลิมปิติ ผอ.กศน.อำเภอปากพะยูน มอบหมายให้ นางจรัสศรี เกื้อเส้ง ครู กศน.ตำบลหารเทา เยี่ยมกลุ่มช่างซ่อมเครื่องยนต์เล็ก ณ กลุ่มออมทรัพย์เพื่อพัฒนาอาชีพ ม.5 บ้านทะเลเหมียง ตำบลหารเทา อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
16 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอปากพะยูน เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ชีวิตผู้สูงวัย สุขภาพจิต สุขภาพกายดี ที่ตำบลหารเทา
วันที่ 14 มิ.ย.60 นางสาวรพีพรรณ ลิมปิติ ผอ.กศน.อำเภอปากพะยูน มอบหมายให้ นางจรัสศรี เกื้อเส้ง ครู กศน.ตำบลหารเทา เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ชีวิตผู้สูงวัย สุขภาพจิต สุขภาพกายดี ที่ตำบลหารเทา ณ ศาลาอเนกประสงค์เทศบาลตำบลหารเทา อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
16 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอปากพะยูน จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนขับขี่ปลอดภัย เสริมสร้างวินัยจราจร รุ่นที่ 1
เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2560 เวลา นางสาวรพีพรรณ ลิมปิติ ผอ.กศน.อ.ปากพะยูน มอบหมายให้นายยะฝาด สันหมาน ครู นำบุคลากร จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนขับขี่ปลอดภัย เสริมสร้างวินัยจราจร รุ่นที่ 1 ณ ศูนย์การเรียนชุมชน ม.1 ตำบลปากพะยูน อำเภอปากพะยูน จ.พัทลุง
16 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอปากพะยูน จัดกิจกรรมโครงหนึ่งคน หนึ่งอาชีพ วิชาการทำน้ำพริกปลาหยอง รุ่นที่ 2
วันที่ 13 มิ.ย60นางสาวรพีพรรณ ลิมปิติ ผอ.กศน.อำเภอปากพะยูน มอบหมายให้นางดวงจิตร คงเนียม ครูอาสาฯและนายสถาพร สังคะโน ครูกศน.ตำบลเกาะนางคำ จัดกิจกรรมโครงหนึ่งคน หนึ่งอาชีพ วิชาการทำน้ำพริกปลาหยอง รุ่นที่ 2 จำนวน 15 คน โดยมีประชาชนทั่วไปจากตำบลเกาะนางคำ ณ
16 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอปากพะยูน เยี่ยมผู้นำศาสนาและประชาชนผู้นับถือศาสนาอิสลามเนื่องในเดือนรอมฎอนประจำปี 2560 ณ มัสยิดบ้านหัวยาง ม.3 ต.ฝาละมี
วันที่ 13 มิถุนายน 2560 เวลา 18.00 น. นางสาวรพีพรรณ ลิมปิติ ผอ.กศน.อำเภอปากพะยูน มอบหมายให้นายยะฝาด สันหมาน ครูและ นางสาวธีริศรา ดีทองอ่อน ครูกศน.ตำบลฝาละมี เยี่ยมผู้นำศาสนาและประชาชนผู้นับถือศาสนาอิสลามเนื่องในเดือนรอมฎอนประจำปี 2560 ณ มัสยิดบ้านหัวยาง
16 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางนารีรัตน์ ทับชุม ครู ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ พร้อมด้วย นางธิดารัตน์ อินแพง บรรณารักษ์อัตราจ้าง ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอศรีนครินทร์, นางพันธิพา สุขคุ้ม ครู กศน.ตำบลลำสินธุ์ และนางอรอุมา ส
วันที่ 16 มิถุนายน 2560 นางนารีรัตน์ ทับชุม ครู ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ พร้อมด้วย นางธิดารัตน์ อินแพง บรรณารักษ์อัตราจ้าง ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอศรีนครินทร์, นางพันธิพา สุขคุ้ม ครู กศน.
16 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอป่าพะยอม รับการนิเทศโดยศึกษานิเทศก์สำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง
วันที่ 15 มิถุนายน 2560 นางเบญจมาภรณ์ สุพิทยพันธุ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอป่าพะยอม พร้อมด้วยบุคคลากร กศน.อำเภอป่าพะยอม ต้อนรับนางกฤษณา จินตาคม ศึกษานิเทศก์สำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุงและคณะ
16 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอป่าพะยอม เข้าร่วมกิจกรรมโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่
วันที่ 15 มิถุนายน 2560 นางเบญจมาภรณ์ สุพิทยพันธุ์ ผอ. กศน.อำเภอป่าพะยอม มอบหมายให้นางอุไรวรรณ์ อินทองปาน ครูอาสาสมัครฯ นางเขมรินทร์ แก้วนุ้ย ครู ศรช. นำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่
16 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ผอ.กศน.อำเภอป่าพะยอม นำคณะนิเทศ สำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง ลงพื้นที่นิเทศการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ศรช.ตำบลเกาะเต่า
วันที่ 15 มิถุนายน 2560 นางเบญจมาภรณ์ สุพิทยพันธุ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอป่าพะยอม นำคณะของนางกฤษณา จินตาคม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยคณะ ลงพื้นที่นิเทศการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ศรช.ตำบลเกาะเต่า
16 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ครู ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผอ.กศน.อำเภอศรีนครินทร์ ร่วมประชุมการเตรียมความพร้อม ในการจัดนิทรรศการของกศน.พัทลุง
วันที่ 13 มิถุนายน 2560 นางนารีรัตน์ ทับชุม ครู ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผอ.กศน.อำเภอศรีนครินทร์ ร่วมประชุมการเตรียมความพร้อม ในการจัดนิทรรศการของกศน.พัทลุง เนื่องในวันที่ระลึกสากลแห่งการเรียนรู้หนังสือ 8 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุม1 สำนักงาน กศน.จ
16 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ผอ.กศน.อำเภอป่าพะยอม นำคณะของนางกฤษณา จินตาคม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษพร้อมด้วยคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกลุ่มธุรกิจขนมไทย
วันที่ 15 มิถุนายน 2560 นางเบญจมาภรณ์ สุพิทยพันธุ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอป่าพะยอม นำคณะของนางกฤษณา จินตาคม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกลุ่มธุรกิจขนมไทย
16 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางพันธิพา สุขคุ้ม ครู กศน.ตำบลลำสินธุ์ เปิดโครงการพัฒนาอาชีพช่างพื้นฐาน วิชาช่างปูกระเบื้อง
วันที่ 12 มิถุนายน 2560 นางนารีรัตน์ ทับชุม ครู ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้ นางพันธิพา สุขคุ้ม ครู กศน.ตำบลลำสินธุ์ และนางอรอุมา สงสัย ครู ศรช.ตำบลลำสินธุ์/อ่างทอง เปิดโครงการพัฒนาอาชีพช่างพื้นฐาน วิชาช่างปู
16 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอกงหรา ร่วมเป็นเกียรติและสังเกตุการณ์ การอบรมกรรมการ ศส.ปชต.เพิ่มเติม
เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2560 นางสมสมัย เมืองแก้ว รก.ผอ.กศน.อำเภอกงหรา มอบหมายให้นายนราวุฒิ เส็นบัตร ครูอาสาฯ เข้าร่วมเป็นเกียรติและสังเกตุการณ์ การอบรมกรรมการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยประจำตำบล เพิ่มเติม ณ ห้องโสต โรงเรียนวัดเขาวงก์ ตำบลกงหรา อำเภอก
16 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอศรีนครินทร์ ประชุมประจำสัปดาห์
วันที่ 12 มิถุนายน 2560 นางนารีรัตน์ ทับชุม ครู ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ พร้อมด้วยบุคคลากร กศน.อำเภอศรีนครินทร์ ประชุมประจำสัปดาห์ ณ ห้องประชุม กศน. อำเภอศรีนครินทร์
16 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ครู กศน.ตำบลอ่างทองเปิดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนหลักสูตรช่างพื้นฐาน วิชาช่างก่ออิฐถือปูน
วันที่ 13 มิถุนายน 2560 นางนารีรัตน์ ทับชุม ครู ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้ สุดารัตน์ ทองชั้น ครู กศน.ตำบลอ่างทองเปิดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนหลักสูตรช่างพื้นฐาน วิชาช่างก่ออิฐถือปูน ณ กศน.ตำบลอ่างทอง อำเภอศ
16 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลลำสินธุ์ เปิดสอนโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนหลักสูตรช่างพื้นฐาน
วันที่ 13 มิถุนายน 2560 นางนารีรัตน์ ทับชุม ครู ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผํ้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้นางพันธิพา สุขคุ้ม ครู กศน.ตำบลลำสินธุ์ เปิดสอนโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนหลักสูตรช่างพื้นฐาน วิชาช่างก่ออิฐ-ถือปูน ณ ศาลาอเนกประสงค์
16 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลบ้านนาเปิดกลุ่มสอนโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนหลักสูตรช่างพื้นฐาน
วันที่ 13 มิ.ย. 2560 นางนารีรัตน์ ทับชุม ครูชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้นางมณฑา เอียดคง ครู กศน.ตำบลบ้านนาเปิดกลุ่มสอนโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนหลักสูตรช่างพื้นฐาน วิชาช่างปูกระเบื้อง ณ กศน.ตำบลบ้านนา อำเภอ
16 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอศรีนครินทร์ รับการนิเทศกิจกรรม กศน. จากสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง
วันที่ 13 มิถุนายน 2560 นางนารีรัตน์ ทับชุม ครู ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ พร้อมด้วยบุคคลากร กศน.อำเภอศรีนครินทร์ รับการนิเทศกิจกรรม กศน. จากสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง โดยมี ศน.กฤษณา จินตาคม และคณะ ณ ห้องประชุม
16 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางวิไลวรรณ ดาราพงษ์ รองผู้อำนวยการ กศน.จังหวัดพัทลุง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนฯ กศน.อำเภอศรีนครินทร์
วันที่ 14 มิถุนายน 2560 นางนารีรัตน์ ทับชุม ครู ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ พร้อมด้วยบุคคลากร กศน.อำเภอศรีนครินทร์ เข้าค่าย โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน กิจกรรม ค่ายกศน.ร่วมใจ ใฝ่ใจคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม 12 ประกา

กำลังแสดงหน้าที่ <- 4/544 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>