[x] ปิดหน้าต่างนี้
louis vuitton handbags outlet
louis vuitton usa
louis vuitton factory outlet
louis vuitton cross body bag
louis vuitton clearance
authentic louis vuitton handbags
louis vuitton handbags outlet
cheap louis vuitton handbags
louis vuitton france
louis vuitton uk
louis vuitton uk outlet
louis vuitton bags replica
louis vuitton bags sale
louis vuitton outlet online clearance
louis vuitton shoulder bag
louis vuitton purses fake
louis vuitton bags outlet
louis vuitton bags on sale
louis vuitton damier neverfull
louis vuitton damier wallet
louis vuitton outlet
louis vuitton handbags on sale
louis vuitton outlet store location
cheap louis vuitton bags
louis vuitton store online
authentic louis vuitton purse
authentic louis vuitton bags outlet
replica louis vuitton handbags
louis vuitton replica
louis vuitton handbags for cheap
louis vuitton handbags saks
authentic louis vuitton outlet
louis vuitton bags for sale in uk
louis vuitton handbags replica
 
 

  

  

23 / ส.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ครูชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผอ.กศน.อำเภอศรีนครินทร์ เข้าร่วมรับฟังการตรวจราชการติดตามนโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ รอบ 2 ประจำปีงบประมาณ 2560
วันที่ 11 สิงหาคม 2560 นางนารีรัตน์ ทับชุม ครูชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผอ.กศน.อำเภอศรีนครินทร์ เข้าร่วมรับฟังการตรวจราชการติดตามนโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ รอบ 2 ประจำปีงบประมาณ 2560 โดย นายอรรถพล ตรึกตรอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิกา
23 / ส.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
บุคลากรกศน.อำเภอศรีนครินทร์ เข้าร่วมประชุมโครงการขับเคลื่อนสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
วันที่ 22 สิงหาคม 2560 นางนารีรัตน์ ทับชุม ครู ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผอ.กศน.อำเภอศรีนครินทร์ เข้าร่วมประชุมโครงการขับเคลื่อนสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ณ ห้องประชุมโรงเรียนพัทลุง โดยมี นายภิรมย์ นิลทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัท
23 / ส.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ครู กศน.ตำบลบ้านนา นิเทศโครงการจัดการศึกษาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง วิชาการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ
วันที่ 22 สิงหาคม 2560 นางนารีรัตน์ ทับชุม ครูชำนาญการรักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำอศรีนครินทร์ มอบหมายใหันางมณฑา เอียดคง ครู กศน.ตำบลบ้านนา นิเทศโครงการจัดการศึกษาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่ม 1 วิชาการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ ณ ศาลาหมู่บ้าน. ม. 1
23 / ส.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอปากพะยูน จัดกิจกรรมผู้สูงอายุ การกดจุดรักษาสุขภาพ
วันที่ 22 ส.ค.2560 นางสาวรพีพรรณ ลิมปิติผอ.กศน.อ.ปากพะยูนมอบหมายให้นางสาวขวัญเรือน ทองเจือ ครูกศน.ตำบลดอนประดู่จัดกิจกรรมผู้สูงอายุ การกดจุดรักษาสุขภาพ และนายชัยณรงค์ ทองมีชู ครูศรช.ตำบลปากพะยูน ร่วมเป็นวิทยากร ณ วัดหัวควน ม.11 ต.ดอนประดู่ อำเภอปากพะยูน
23 / ส.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อ.ปากพะยูนประชุมบุคลากรประจำสัปดาห์
วันที่ 21 ส.ค.2560นางสาวรพีพรรณ ลิมปิติผอ.กศน.อ.ปากพะยูนประชุมบุคลากร ประจำสัปดาห์เพื่อชี้แจงและติดตามผลการดำเนินงาน ณ ห้องประชุมสนง.กศน.อ.ปากพะยูน จังหวัดพัทลุง
23 / ส.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอปากพะยูน จัดกิจกรรมติวเข้ม วิชาภาษาไทย ระดับ ม.ต้น และม.ปลาย ณ ศรช.ตำบลปากพะยูนและติวเข้มวิชาคณิตศาสตร์ ระดับม.ต้น และ ระดับม.ปลาย
วันที่ 20 สิงหาคม 2560 นางสาวรพีพรรณ ลิมปิติ ผอ.กศน.อ.ปากพะยูน มอบหมายให้บุคลากรจัด กิจกรรมติวเข้ม วิชาภาษาไทย ระดับ ม.ต้น และม.ปลาย ณ ศรช.ตำบลปากพะยูนและติวเข้มวิชาคณิตศาสตร์ ระดับม.ต้น และ ระดับม.ปลาย ณ กศน.ตำบลปากพะยูน อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
23 / ส.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอปากพะยูน จัดกิจกรรมติวเข้ม วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.ต้น ณ ศรช.ตำบลปากพะยูนและติวเข้มวิชาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
วันที่ 19 สิงหาคม 2560 นางสาวรพีพรรณ ลิมปิติ ผอ.กศน.อ.ปากพะยูน นำบุคลากร จัดกิจกรรมติวเข้ม วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.ต้น ณ ศรช.ตำบลปากพะยูนและติวเข้มวิชาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน ณ กศน.ตำบลปากพะยูน อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
23 / ส.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศนงอำเภอปากพะยูน นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ สายใย 10 หลัก รักษ์และคุ้มครองเด็ก
วันที่ 18 ส.ค.2560 นางสาวรพีพรรณ ลิมปิติ ผอ.กศน.อำเภอปากพะยูน มอบหมายให้นางจรัสศรี เกื้อเส้ง ครู กศน.ตำบลหารเทา นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ สายใย 10 หลัก รักษ์และคุ้มครองเด็ก ณ โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
23 / ส.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอปากพะยูน ต้อนรับการนิเทศ จากนายธวัชชัย วรรณขาว ศึกษานิเทศก์ สนง.กศน.จ.พัทลุง
วันที่ 18 สิงหาคม 2560 นางสาวรพีพรรณ ลิมปิติ ผอ.กศน.อ.ปากพะยูน พร้อมด้วยบุคลากร ต้อนรับการนิเทศ จากนายธวัชชัย วรรณขาว ศึกษานิเทศก์ สนง.กศน.จ.พัทลุง ณ ห้องประชุมสนง.กศน.อำเภอปากพะยูน จ.พัทลุง
22 / ส.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางนารีรัตน์ ทับชุม ครู ชำนาญการพิเศษ รักษาการ ในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้ นางจิระวรรณ ชูแก้วบรรณารักษ์อัตราจ้าง ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอศรีนครินทร์ และนายเศรษฐา เศรษฐมาน ครูอาสาฯ เข้าร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่า
เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2560 นางนารีรัตน์ ทับชุม ครู ชำนาญการพิเศษ รักษาการ ในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้ นางจิระวรรณ ชูแก้วบรรณารักษ์อัตราจ้าง ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอศรีนครินทร์ และนายเศรษฐา เศรษฐมาน คร
22 / ส.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางนารีรัตน์ ทับชุม ครู ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ พร้อมด้วย บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอศรีนครินทร์ เข้าร่วมการจัดกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุดและส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ได้อะไรจากการอ่าน กิจกรรมนกจิ๊บๆ
วันที่ 22 สิงหาคม 2560 นางนารีรัตน์ ทับชุม ครู ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ พร้อมด้วย บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอศรีนครินทร์ เข้าร่วมการจัดกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุดและส่งเสริมนิสัยรักก
21 / ส.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอป่าพะยอม ร่วมกิจกรรมโครงการวันสร้างสรรค์ กิจกรรมสัมพันธ์ เพิ่มทักษะในครอบครัว ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดสูง
วันที่ 21 สิงหาคม 2560 นางเบญจมาภรณ์ สุพิทยพันธุ์ ผอ.กศน.อำเภอป่าพะยอม มอบหมายให้บุคลากร กศน.อำเภอป่าพะยอม ร่วมกิจกรรมโครงการวันสร้างสรรค์ กิจกรรมสัมพันธ์ เพิ่มทักษะในครอบครัว ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดสูง เทศบาลตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
21 / ส.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอป่าพะยอม ร่วมกิจกรรมโครงการวันสร้างสรรค์ กิจกรรมสัมพันธ์ เพิ่มทักษะในครอบครัว ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสตอ
วันที่ 18 สิงหาคม 2560 นางเบญจมาภรณ์ สุพิทยพันธุ์ ผอ.กศน.อำเภอป่าพะยอม มอบหมายให้บุคลากร กศน.อำเภอป่าพะยอม ร่วมกิจกรรมโครงการวันสร้างสรรค์ กิจกรรมสัมพันธ์ เพิ่มทักษะในครอบครัว ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสตอ เทศบาลตำบลบ้านพร้าว
21 / ส.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง เข้าร่วมประชุมกรอบการขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
นางพิมพ์ถวิล พงศ์จันทร์เสถียร ผอ.กศน.อำเภอตะโหมด มอบหมายให้ นางวิยะดา หนูคง ครู กศน.ตำบล. เข้าร่วมประชุมกรอบการขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน \\\"จังหวัดสะอาด\\\" อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง ณ ห้องประชุมทับธนะ
21 / ส.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง จัดนิทรรศ การเศรษฐกิจพอเพียง ปลูกผัก3อย่างได้ประโยชน์ 4 อย่าง และกิจกรรมส่งเสริม การอ่าน
กศน.อำเภอตะโหมด จัดนิทรรศ การเศรษฐกิจพอเพียง ปลูกผัก3อย่างได้ประโยชน์ 4 อย่าง และกิจกรรมส่งเสริม การอ่านเนื่องในงาน \\\\\\\"คนโหมด 9 ย่าง ตามทางพ่อ ดิน น้ำ ป่า\\\\\\\" ณ วัดตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง
20 / ส.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอศรีนครินทร์ นิเทศติดตาม การสอนเสริม วิชาภาษาไทย ระดับ ม.ปลาย
วันที่ 20 สิงหาคม 2560 นางนารีรัตน์ ทับชุม ครู ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ นิเทศติดตาม การสอนเสริม วิชาภาษาไทย ระดับ ม.ปลาย ณ กศน.ตำบลบ้านนา อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง
20 / ส.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลอ่างทอง จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน สอนเสริมวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.ปลาย
วันที่ 19 สิงหาคม 2560 นางนารีรัตน์ ทับชุม ครูชำนาญการรักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำอศรีนครินทร์ มอบหมายใหันางสุดารัตน์ ทองชั้น ครู กศน.ตำบลอ่างทอง จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน สอนเสริมวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.ปลาย โดยมีอาจารย์ อำรุง ทองปัสโน
18 / ส.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ครู กศน.ตำบลบ้านนาจัดกิจกรรมสอนเสริมวิทยาศาตร์
วันที่ 18 สิงหาคม 2560นางนารีรัตน์ ทับชุม ครู ชำนาญการพิเศษรักษาการในตำแหน่ง ผอ.กศน.อำเภอศรีนครินทร์มอบหมายให้ ครู กศน.ตำบลบ้านนาจัดกิจกรรมสอนเสริมวิทยาศาตร์ ในระดับ ม.ปลาย ณ กศน.ตำบลบ้านนา อำเภอศรีนครินทร์
18 / ส.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอศรีนครินทร์ร่วม โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดพัทลุง ประจำปีงบประมาณ 2560
วันที่ 17 สิงหาคม 2560 นางนารีรัตน์ ทับชุม ครู ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอ ศรีนครินทร์ ร่วมกับ สำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง พร้อมบุคลากร เข้าร่วม โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดพัทลุง ประจำปีงบประม
18 / ส.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางนารีรัตน์ ทับชุม ครู ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้ นางจิระวรรณ ชูแก้ว บรรณารักษ์อัตราจ้าง ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอศรีนครินทร์ เข้าร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ภาคีเครือข่าย โครงการพระราชดำร
เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2560 นางนารีรัตน์ ทับชุม ครู ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้ นางจิระวรรณ ชูแก้ว บรรณารักษ์อัตราจ้าง ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอศรีนครินทร์ เข้าร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ภา

กำลังแสดงหน้าที่ <- 4/560 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>