[x] ปิดหน้าต่างนี้
louis vuitton handbags outlet
louis vuitton usa
louis vuitton factory outlet
louis vuitton cross body bag
louis vuitton clearance
authentic louis vuitton handbags
louis vuitton handbags outlet
cheap louis vuitton handbags
louis vuitton france
louis vuitton uk
louis vuitton uk outlet
louis vuitton bags replica
louis vuitton bags sale
louis vuitton outlet online clearance
louis vuitton shoulder bag
louis vuitton purses fake
louis vuitton bags outlet
louis vuitton bags on sale
louis vuitton damier neverfull
louis vuitton damier wallet
louis vuitton outlet
louis vuitton handbags on sale
louis vuitton outlet store location
cheap louis vuitton bags
louis vuitton store online
authentic louis vuitton purse
authentic louis vuitton bags outlet
replica louis vuitton handbags
louis vuitton replica
louis vuitton handbags for cheap
louis vuitton handbags saks
authentic louis vuitton outlet
louis vuitton bags for sale in uk
louis vuitton handbags replica
 
 

  

  

26 / พ.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางทัศนีย์ รุดคง ผู้อำนวยการกศน.อำเภอป่าบอนมอบหมายให้นายภูมิภัทร ซ่วนเซ่ง ครูผู้สอนคนพิการจัดการเรียนการสอน นักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 นางทัศนีย์ รุดคง ผู้อำนวยการกศน.อำเภอป่าบอนมอบหมายให้นายภูมิภัทร ซ่วนเซ่ง ครูผู้สอนคนพิการ จัดการเรียนการสอน นักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ณ กศน.ตำบลหนองธง
26 / พ.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางทัศนีย์ รุดคง ผู้อำนวยการกศน.อำเภอป่าบอน มอบหมายให้นางสาวรัตนธิรส นวลพรหม จัดการเรียนการสอนนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 นางทัศนีย์ รุดคง ผู้อำนวยการกศน.อำเภอป่าบอน มอบหมายให้นางสาวรัตนธิรส นวลพรหม จัดการเรียนการสอนนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ณ กศน.ตำบลป่าบอน อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง
26 / พ.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางทัศนีย์ รุดคง ผอ.กศน.อำเภอป่าบอน มอบหมายให้นางบงกชธร แก้วหนูนวล จัดการเรียนการสอนนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 นางทัศนีย์ รุดคง ผู้อำนวยการกศน.อำเภอป่าบอน มอบหมายให้นางบงกชธร แก้วหนูนวล จัดการเรียนการสอนนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น วิชาคณิตศาสตร์ ณ กศน.ตำบลวังใหม่ อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง
26 / พ.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางทัศนีย์ รุดคง ผู้อำนวยการกศน.อำเภอป่าบอน มอบหมายให้วันที่ 20 พ.ย 61 นายกรวิชย์ เลื่อนจันทร์ ครูอาสาฯพร้อมด้วย นางจุรีวรรณ ละอองสม ครูกศน.ตำบลและนางภูริชญา บุญมาก ครูผู้สอนคนพิการ จัดกิจกรรมคุณภาพผู้เรียนสอนนักธรรมศึกษา ให้กับนักศึกษา กศน.ตำบลทุ่งนารี
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 นางทัศนียื รุดคง ผู้อำนวยการกศน.อำเภอป่าบอน มอบหมายให้นายกรวิชย์ เลื่อนจันทร์ ครูอาสาฯพร้อมด้วย นางจุรีวรรณ ละอองสม ครูกศน.ตำบลและนางภูริชญา บุญมาก ครูผู้สอนคนพิการ จัดกิจกรรมคุณภาพผู้เรียนสอนนักธรรมศึกษา ให้กับนักศึกษา กศน.ตำบล
26 / พ.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางทัศนีย์ รุดคง ผอ.กศน.อำเภอป่าบอน พร้อมด้วยบุคลากร ประชุมชี้แจงและวางแผนการดำเนินการจัดกิจกรรม ประจำภาคเรียนที่ 2/2562
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 นางทัศนีย์ รุดคง ผอ.กศน.อำเภอป่าบอน พร้อมด้วยบุคลากร ประชุมชี้แจงและวางแผนการดำเนินการจัดกิจกรรม ประจำภาคเรียนที่ 2/2562 ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง
26 / พ.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางทัศนีย์ รุดคง พร้อมด้วยบุคลากร กศน.อำเภอป่าบอนเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 นางทัศนีย์ รุดคง พร้อมด้วยบุคลากร กศน.อำเภอป่าบอน โดยมี นายเพชร เรือนสูง นายอำเภอป่าบอน เป็นประธานในพิธีการ เคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
26 / พ.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2561 นางทัศนีย์ รุดคง ผู้อำนวยการกศน.อำเภอป่าบอน มอบหมายให้นายสถาพร สังคะโน ครูกศน.ตำบลและนายภูมิภัทร ซ่วนเซ่ง ครูผู้สอนคนพิการ นำนักศึกษาร่วมงานทอดกฐินวัดหนองนก ตำบลหนองธง
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2561 นางทัศนีย์ รุดคง ผู้อำนวยการกศน.อำเภอป่าบอน มอบหมายให้นายสถาพร สังคะโน ครูกศน.ตำบลและนายภูมิภัทร ซ่วนเซ่ง ครูผู้สอนคนพิการ นำนักศึกษาร่วมงานทอดกฐินวัดหนองนก ตำบลหนองธง อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง
26 / พ.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางทัศนีย์. รุดคง ผอ.กศน.อำเภอป่าบอน มอบหมายให้นางสาวอุบล มามี ครูผู้สอนคนพิการ จัดกิจกรรมโครงการคุณธรรมจริยธรรม การศึกษาธรรมศึกษา
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 นางทัศนีย์. รุดคง ผู้อำนวยการกศน.อำเภอป่าบอน มอบหมายให้นายกรวิชย์ เลื่อจันทร์ ครูอาสาฯ และนางสาวอุบล มามี ครูผู้สอนคนพิการ จัดกิจกรรมโครงการคุณธรรมจริยธรรม การศึกษาธรรมศึกษา ณ วัดควนแหวง ต.โคกทราย อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
26 / พ.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางทัศนีย์ รุดคง ผอ.กศน.อำเภอป่าบอน พร้อมด้วยบุคลากร ประชุมขี้แจงและวางแผนการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 256
วันที่16 พ.ย.61 นางทัศนีย์ รุดคง ผอ.กศน.อำเภอป่าบอน พร้อมด้วยบุคลากร ประชุมขี้แจงและวางแผนการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 ผลผลิตที่ 4 ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง
26 / พ.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางทัศนีย์ รุดคง ผอ.กศน.อำเภอป่าบอน พร้อมด้วยบุคลากรร่วมการต้อนรับ นางสาวสมหมาย โนสิทธิ์ ผอ.กศน.อำเภอยะหริ่ง จ.ปัตตานีและคณะบุคลากร กศน.อำเภอยะหริ่ง จ.ปัตตานี
วันที่15 พ.ย.61 นางทัศนีย์ รุดคง ผู้อำนวยการกศน.อำเภอป่าบอน พร้อมด้วยบุคลากรร่วมการต้อนรับ นางสาวสมหมาย โนสิทธิ์ ผอ.กศน.อำเภอยะหริ่ง จ.ปัตตานีและคณะบุคลากร กศน.อำเภอยะหริ่ง จ.ปัตตานี มาศึกษาดูงาน ณ กศน.อำเภอป่าบอน งานการศึกษาตามอัธยาศัย(ห้องสมุดประชา
26 / พ.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันนี้(15 พ.ย.61) เวลา 09.00 น. นางทัศนีย์ รุดคงผอ.กศน.อำเภอป่าบอน พร้อมคณะบุคลากร.ร่วมกิจกรรมทางศาสนา\"โครงการ เข้าวัดปฏิบัติธรรม\" วันธรรมะสวนะ (วันพระ) เพื่อเป็นการเสริมศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และเป็นแบบอย่าง แก่พุทธศาสนิกชน
วันนี้(15 พ.ย.61) เวลา 09.00 น. นางทัศนีย์ รุดคงผอ.กศน.อำเภอป่าบอน พร้อมคณะบุคลากร.ร่วมกิจกรรมทางศาสนา\"โครงการ เข้าวัดปฏิบัติธรรม\" วันธรรมะสวนะ (วันพระ) เพื่อเป็นการเสริมศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และเป็นแบบอย่าง แก่พุทธศาสนิกชน ณ วัดหนองนก หมู่
26 / พ.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางทัศนีย์ รุดคง ผู้อำนวยการกศน.อำเภอป่าบอน มอบหมายให้นายสถาพร สังคะโน ครูกศน.ตำบลหนองธง และนายภูมิภัทร ซ่วนเซ่ง ครูผู้สอนคนพิการ ปฐมนิเทศย่อยนักศึกษาใหม
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 นางทัศนีย์ รุดคง ผู้อำนวยการกศน.อำเภอป่าบอน มอบหมายให้นายสถาพร สังคะโน ครูกศน.ตำบลหนองธง และนายภูมิภัทร ซ่วนเซ่ง ครูผู้สอนคนพิการ ปฐมนิเทศย่อยนักศึกษาใหม่พร้อมกับการจัดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษาพิการ ณ กศน.ตำบลหนองธง
26 / พ.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางทัศนีย์ รุดคง ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอป่าบอน ครั้งที่ 2/2561
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 นางทัศนีย์ รุดคง ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอป่าบอน ครั้งที่ 2/2561 โดยมีนางศยามล หนูสม ปลัดอาวุโส เป็นประธาน ณ ห้องประชุมอำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง
26 / พ.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางทัศนีย์ รุดคง ผู้อำนวยการกศน.อำเภอป่าบอน มอบหมายให้นางสาวณัฐกฤตา จอมศรี ครูผู้ช่วย และบุคลากร กศน.อำเภอป่าบอน ร่วมต้อนรับ นายสถาพร สังคะโน ครูกศน.ตำบลเกาะนางคำ อำเภอปากพะยูน
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 นางทัศนีย์ รุดคง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอป่าบอน มอบหมายให้นางสาวณัฐกฤตา จอมศรี ครูผู้ช่วย และบุคลากร กศน.อำเภอป่าบอน ร่วมต้อนรับ นายสถาพร สังคะโน ครู กศน.ตำบลเกาะนางคำ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง ย้ายมาประจำ กศน.ตำบล
26 / พ.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางทัศนีย์ รุดคง ผู้อำนวยการกศน.อำเภอป่าบอน ได้อนุญาตให้นายสมชาย ขุนแสง ครูอาสาฯ เข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลทุ่งนารี
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 นางทัศนีย์ รุดคง ผู้อำนวยการกศน.อำเภอป่าบอน ได้อนุญาตให้นายสมชาย ขุนแสง ครูอาสาฯ เข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลทุ่งนารีมีทั้งหมด 45 คน โดยได้ชี้แจงในบทบาท/ภารกิจกศน.ในการจัดกิจกรรมให้กับผู้สูงอายุในปีงบประมาณ2562 ณโรงเรียนผู
26 / พ.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางทัศนีย์ รุดคง ผู้อำนวยการกศน.อำเภอป่าบอน พร้อมด้วยบุคลากรกศน.อำเภอป่าบอน เข้าร่วมโครงการประชุมชี้แจงนโยบายและจุดเน้นการทำงาน
วันที่ 7 พฟศจิกายน 2561 นางทัศนีย์ รุดคง ผู้อำนวยการกศน.อำเภอป่าบอน พร้อมด้วยบุคลากรกศน.อำเภอป่าบอน เข้าร่วมโครงการประชุมชี้แจงนโยบายและจุดเน้นการทำงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ โรงแรมชัยคณาธานี จังหวีดพัทลุง
26 / พ.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางทัศนีย์ รุดคง ผู้อำนวยการกศน.อำเภอป่าบอนมอบหมายให้นางสาวอุบล มามี ครูผู้สอนคนพิการ ปฐมนิเทศนักศึกษา ระดับ ม.ต้น ณ กศน.ตำบลโคกทราย และดำเนินการตอบแบบสำรวจความต้องการ ผ่าน QR Cord
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 นางทัศนีย์ รุดคง ผู้อำนวยการกศน.อำเภอป่าบอนมอบหมายให้นางสาวอุบล มามีครูผู้สอนคนพิการ ปฐมนิเทศนักศึกษา ระดับ ม.ต้น ณ กศน.ตำบลโึคกทราย และดำเนินการตอบแบบสำรวจความต้องการ ผ่าน QR Cord พร้อมกับการพัฒนากศน.ตำบล
25 / พ.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางทัศนีย์ รุดคง ผู้อำนวยการกศน.อำเภอป่าบอนมอบหมายให้นางสาวรัตนธิรส นวลพรหม ครูผู้สอนคนพิการ ปฐมนิเทศนักศึกษา ระดับ ม.ต้น ณ กศน.ตำบลป่าบอน และดำเนินการตอบแบบสำรวจความต้องการ ผ่าน QR Cord
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 นางทัศนีย์ รุดคง ผู้อำนวยการกศน.อำเภอป่าบอนมอบหมายให้นางสาวรัตนธิรส นวลพรหม ครูผู้สอนคนพิการ ปฐมนิเทศนักศึกษา ระดับ ม.ต้น ณ กศน.ตำบลป่าบอน และดำเนินการตอบแบบสำรวจความต้องการ ผ่าน QR Cord พร้อมกับการพัฒนากศน.ตำบล
25 / พ.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางทัศนีย์ รุดคง ผู้อำนวยการกศน.อำเภอป่าบอนมอบหมายให้นางภูริชญา บุญมาก ครูผู้สอนคนพิการ ปฐมนิเทศนักศึกษา ระดับ ม.ต้น ณ กศน.ตำบลทุ่งนารี และดำเนินการตอบแบบสำรวจความต้องการ ผ่าน QR Cord
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 นางทัศนีย์ รุดคง มอบหมายให้นางภูริชญา บุญมาก ครูผู้สอนคนพิการ ปฐมนิเทศนักศึกษา ระดับ ม.ต้น ณ กศน.ตำบลทุ่งนารี และดำเนินการตอบแบบสำรวจความต้องการ ผ่าน QR Cord ในการจัดการเรียนการสอน และในนักศึกษาพัฒนากศน.ตำบลทุ่งนารี
25 / พ.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางทัศนีย์ รุดคง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอป่าบอน มอบหมายให้ น.ส.บุหงา ณ สุวรรณ และนางวิลาวัลย์ ประทุมเมศ บรรณารักษ์ ประชุมเพื่อจัดทำเครื่องมือวัดผลและประเมินผลการส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 นางทัศนีย์ รุดคง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอป่าบอน มอบหมายให้ น.ส.บุหงา ณ สุวรรณ และนางวิลาวัลย์ ประทุมเมศ บรรณารักษ์ ประชุมเพื่อจัดทำเครื่องมือวัดผลและประเมินผลการส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย ตามโครงการประชุมสัมมนาบรรณารักษ์ เพื่อส่งเส

กำลังแสดงหน้าที่ <- 10/653 ->
<< 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 >>