[x] ปิดหน้าต่างนี้
louis vuitton handbags outlet
louis vuitton usa
louis vuitton factory outlet
louis vuitton cross body bag
louis vuitton clearance
authentic louis vuitton handbags
louis vuitton handbags outlet
cheap louis vuitton handbags
louis vuitton france
louis vuitton uk
louis vuitton uk outlet
louis vuitton bags replica
louis vuitton bags sale
louis vuitton outlet online clearance
louis vuitton shoulder bag
louis vuitton purses fake
louis vuitton bags outlet
louis vuitton bags on sale
louis vuitton damier neverfull
louis vuitton damier wallet
louis vuitton outlet
louis vuitton handbags on sale
louis vuitton outlet store location
cheap louis vuitton bags
louis vuitton store online
authentic louis vuitton purse
authentic louis vuitton bags outlet
replica louis vuitton handbags
louis vuitton replica
louis vuitton handbags for cheap
louis vuitton handbags saks
authentic louis vuitton outlet
louis vuitton bags for sale in uk
louis vuitton handbags replica
 
 

  

  

9 / มี.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอป่าพะยอม จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการจัดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ รุ่นที่ 1
วันที่ 9 มีนาคม 2561 นางเบญจมาภรณ์ สุพิทยพันธุ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอป่าพะยอม พร้อมด้วยคณะครู กศน.อำเภอป่าพะยอม จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการจัดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ รุ่นที่ 1 หลักสูตรการบริการและการท่องเที่ยว
9 / มี.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 9 มีนาคม 2561ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอควนขนุน มอบหมายให้ นายศุภณัฐ เพชรวา ครู กศน.ตำบลแหลมโตนด จัดกิจกรรมโครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต (1 คนว่างงาน 1 อาชีพ) วิชาการทำข้าวหลาม ณ กศน.ตำบลแหลมโตนด หมู่ที่ 1 บ้านกองเกวียน ตำบลแหลมโตนด อำเภอควนขนุน จั
วันที่ 9 มีนาคม 2561ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอควนขนุน มอบหมายให้ นายศุภณัฐ เพชรวา ครู กศน.ตำบลแหลมโตนด จัดกิจกรรมโครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต (1 คนว่างงาน 1 อาชีพ) วิชาการทำข้าวหลาม ณ กศน.ตำบลแหลมโตนด หมู่ที่ 1 บ้านกองเกวียน ตำบลแหลมโตนด อำเภอควนขนุน จั
9 / มี.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 9 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายชาติชาย เทพรักษ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอควนขนุน ประชุมประจำเดือนบุคลากร และประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมวันรักการอ่าน ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอควนขนุน
วันที่ 9 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายชาติชาย เทพรักษ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอควนขนุน ประชุมประจำเดือนบุคลากร และประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมวันรักการอ่าน ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอควนขนุน
9 / มี.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 9 มีนาคม 2561 นางดัชณี ปิยะพงษ์ ผอ.กศน.อำเภอศรีบรรพต มอบหมายให้ นางสาวยุพิณ เนียมชุม บรรณารักษ์ชำนาญการ นางสอิ้ง เกลี้ยงแก้ว ครูอาสาฯ และนางสาวฐิตาภา ดำคงแสง ครู กศน.ตำบลเขาปู่ ร่วมโครงการศูนย์ดำรงธรรม อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมการ
วันที่ 9 มีนาคม 2561 นางดัชณี ปิยะพงษ์ ผอ.กศน.อำเภอศรีบรรพต มอบหมายให้ นางสาวยุพิณ เนียมชุม บรรณารักษ์ชำนาญการ นางสอิ้ง เกลี้ยงแก้ว ครูอาสาฯ และนางสาวฐิตาภา ดำคงแสง ครู กศน.ตำบลเขาปู่ ร่วมโครงการศูนย์ดำรงธรรม อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมการ
9 / มี.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 8 มีนาคม 2561 นางดัชณี ปิยะพงษ์ ผอ.กศน.อำเภอศรีบรรพต มอบหมาย ให้ นางสาวยุพิน เนียมชุม บรรณารักษ์และนางสอิ้ง เกลี้ยงแก้ว ครูอาสาฯ นิเทศติดตามกิจกรรมโครงการ Smart ONIE เพื่อ Smart Famer ณ บ้านเลขที่ 61 หมู่ที่ 9ต.เขาย่าอ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
วันที่ 8 มีนาคม 2561 นางดัชณี ปิยะพงษ์ ผอ.กศน.อำเภอศรีบรรพต มอบหมาย ให้ นางสาวยุพิน เนียมชุม บรรณารักษ์และนางสอิ้ง เกลี้ยงแก้ว ครูอาสาฯ นิเทศติดตามกิจกรรมโครงการ Smart ONIE เพื่อ Smart Famer ณ บ้านเลขที่ 61 หมู่ที่ 9ต.เขาย่าอ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
9 / มี.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 8 มีนาคม 2561 นางดัชณี ปิยะพงษ์ ผอ.กศน.อำเภอศรีบรรพต มอบหมายให้นางสาวมณิชานันท์ สุขสวัสดิ์ ครู กศน.ตำบล ศรช.บ้านสำนักวา จัดโครงการ Smart ONIE เพื่อ Smart Famer โดยมี นายสมปอง เพชรทอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการอำเภอศรีบรรพตให้ความรู้ในเรื่
วันที่ 8 มีนาคม 2561 นางดัชณี ปิยะพงษ์ ผอ.กศน.อำเภอศรีบรรพต มอบหมายให้นางสาวมณิชานันท์ สุขสวัสดิ์ ครู กศน.ตำบล ศรช.บ้านสำนักวา จัดโครงการ Smart ONIE เพื่อ Smart Famer โดยมี นายสมปอง เพชรทอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการอำเภอศรีบรรพตให้ความรู้ในเรื่
9 / มี.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ครูกศน.ตำบลอ่างทอง ร่วมเวทีประชาคมเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ครั้งที่ 1 ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 7 ตำบลอ่างทอง
วันที่ 8 มีนาคม 2561 นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้ นางสุดารัตน์ ทองชั้น ครูกศน.ตำบลอ่างทอง ร่วมเวทีประชาคมเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ครั้งที่ 1 ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 7 ตำบลอ่างทอง อำเภอศร
9 / มี.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ครูกศน.ตำบลบ้านนา ร่วมเวทีประชาคมเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ครั้งที่ 1 ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 8 บ้านคอกเสือ ตำบลบ้านนา
วันที่ 8 มีนาคม 2561 นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้ นางมณฑา เอียดคง ครูกศน.ตำบลบ้านนา ร่วมเวทีประชาคมเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ครั้งที่ 1 ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 8 บ้านคอกเสือ ตำบลบ้านนา
9 / มี.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางสาวสุดชดา บัวไชย ครูผู้สอนคนพิการ ร่วมเวทีประชาคมเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ครั้งที่ 1 ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 7
วันที่ 8 มีนาคม 2561 นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้นางสาวสุดชดา บัวไชย ครูผู้สอนคนพิการ ร่วมเวทีประชาคมเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ครั้งที่ 1 ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 7 บ้านควนดินสอ ตำบลชุมพล อ
9 / มี.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 8 มีนาคม 2561ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอควนขนุน มอบหมายให้ นางอาทิตยา อุ่นเสียม ครู กศน.ตำบลชะมวง จัดโครงการส่งเสริมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน พัฒนาอาชีพระยะสั้น วิชาการทำขนม (โรตีกรอบ ครองแครง) ณ ศาลาประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 ตำบลชะมวง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
วันที่ 8 มีนาคม 2561ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอควนขนุน มอบหมายให้ นางอาทิตยา อุ่นเสียม ครู กศน.ตำบลชะมวง จัดโครงการส่งเสริมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน พัฒนาอาชีพระยะสั้น วิชาการทำขนม (โรตีกรอบ ครองแครง) ณ ศาลาประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 ตำบลชะมวง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
8 / มี.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง ่วมประชุมหมู่บ้าน ณ ศาลาประจำหมู่บ้าน
นางพิมพ์ถวิล พงศ์จันทรเสถียร ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอตะโหมด มอบหมายให้ นายประจำ เกตุนิ่ม ครู กศน ตำบล ร่วมประชุมหมู่บ้าน ณ ศาลาประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านควนอินนอโม ตำบลตะโหมด อำเภอตะโหมด
8 / มี.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง เข้าร่วมวิเคราะห์ปัญหาความต้องการของชุมชนและแนวทางการแก้ไขปัญหาเพื่อพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน
นางพิมพ์ถวิล พงศ์จันทรเสถียร ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอตะโหมด มอบหมายให้ นายประจำ เกตุนิ่ม ครู กศน.ตำบล เข้าร่วมวิเคราะห์ปัญหาความต้องการของชุมชนและแนวทางการแก้ไขปัญหาเพื่อพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ณ ศาลาประจำหมู่บ้าน
8 / มี.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง ปิดและตรวจเยี่ยม จัดการเรียนการสอนตามโครงการพัฒนาอาชีพ วิชาการถักหมวกจากใหม่พรมนายวิทยา ไชยโยธา ครู กศน.ตำบล ปิดและตรวจเยี่ยม จัดการเรียนการสอนตามโครงการพัฒนาอาชีพ
นางพิมพ์ถวิล พงศ์จันทรเสถียร ผอ.กศน.อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง มอบหมายให้นายวิทยา ไชยโยธา ครู กศน.ตำบล ปิดและตรวจเยี่ยม จัดการเรียนการสอนตามโครงการพัฒนาอาชีพ วิชาการถักหมวกจากใหม่พรมนายวิทยา ไชยโยธา ครู กศน.ตำบล ปิดและตรวจเยี่ยม จัดการเรียนการสอนตามโค
8 / มี.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางดัชณี ปิยะพงษ์ ผอ.กศน.อำเภอศรีบรรพต มอบหมายให้ นางสาวสุวรรณา ด้วงทองครู กศน.ตำบลตะแพน จัดกิจกรรมโครงการ 1 คนว่างงาน 1 อาชีพ รูปแบบกลุ่มสนใจ การทำจนมคุกกี้ตัวหนอนและขนมคุกกี้หอยแครง ระหว่างวันที่ 7-9 มีค.61 ณ กศน.ตำบลตะแพน ม.9 ต.ตะแพน
นางดัชณี ปิยะพงษ์ ผอ.กศน.อำเภอศรีบรรพต มอบหมายให้ นางสาวสุวรรณา ด้วงทองครู กศน.ตำบลตะแพน จัดกิจกรรมโครงการ 1 คนว่างงาน 1 อาชีพ รูปแบบกลุ่มสนใจ การทำจนมคุกกี้ตัวหนอนและขนมคุกกี้หอยแครง ระหว่างวันที่ 7-9 มีค.61 ณ กศน.ตำบลตะแพน ม.9 ต.ตะแพน
8 / มี.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 8 มีนาคม 2561 นางดัชณี ปิยะพงษ์ ผอ.กศน.อำเภอศรีบรรพต มอบหมายให้ นางสาวฐิตาภา ดำคงแสง ครู กศน.ตำบลเขาปู่ ตัวแทนนักศึกษา และกลุ่มทำขนมใส่ประดู่ (กลุ่ม Smart ONIE) ร่วมจัดนิทรรศการในหัวข้อเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในตำบลเ
วันที่ 8 มีนาคม 2561 นางดัชณี ปิยะพงษ์ ผอ.กศน.อำเภอศรีบรรพต มอบหมายให้ นางสาวฐิตาภา ดำคงแสง ครู กศน.ตำบลเขาปู่ ตัวแทนนักศึกษา และกลุ่มทำขนมใส่ประดู่ (กลุ่ม Smart ONIE) ร่วมจัดนิทรรศการในหัวข้อเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในตำบลเ
8 / มี.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 8 มีนาคม 2561 นางดัชณี ปิยะพงษ์ ผอ.กศน.อำเภอศรีบรรพต มอบหมายให้ นางสาวฐิตาภา ดำคงแสง ครู กศน.ตำบลเขาปู่ ร่วมจัดเวทีวิเคราะห์ปัญหาความต้องการของชุมชนและแนวทางแก้ปัญหาของชุมชน ปรับทุกข์ ผูกมิตร เพื่อเป็นการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ณ บ้
วันที่ 8 มีนาคม 2561 นางดัชณี ปิยะพงษ์ ผอ.กศน.อำเภอศรีบรรพต มอบหมายให้ นางสาวฐิตาภา ดำคงแสง ครู กศน.ตำบลเขาปู่ ร่วมจัดเวทีวิเคราะห์ปัญหาความต้องการของชุมชนและแนวทางแก้ปัญหาของชุมชน ปรับทุกข์ ผูกมิตร เพื่อเป็นการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ณ บ้
8 / มี.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 8 มีนาคม 2561ผู้อำนวยการกศน.อำเภอควนขนุน มอบหมายให้ นายศุภณัฐ เพชรวา ครู กศน.ตำบลแหลมโตนด เข้าร่วมวิเคราะห์ปัญหาความต้องการของชุมชนและแนวทางการแก้ไขปัญหาของชุมชน เวที “ปรับทุกข์ ผูกมิตร” เพื่อพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ณ ศาลาอเนกประสงค์ปร
วันที่ 8 มีนาคม 2561ผู้อำนวยการกศน.อำเภอควนขนุน มอบหมายให้ นายศุภณัฐ เพชรวา ครู กศน.ตำบลแหลมโตนด เข้าร่วมวิเคราะห์ปัญหาความต้องการของชุมชนและแนวทางการแก้ไขปัญหาของชุมชน เวที “ปรับทุกข์ ผูกมิตร” เพื่อพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ณ ศาลาอเนกประสงค์ปร
8 / มี.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 8 มีนาคม 2561 นายชาติชาย เทพรักษ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอควนขนุน มอบหมายให้ นายโสภณ เพชรมี ครู ูและนางสาวกมลทิพย์ ศรีพัฒน์ช่วย ครู กศน.ตำบลมะกอกเหนือ เข้าร่วมกิจกรรม เวทีประชาคม รณรงค์หมู่บ้านไม่ขายเสียงจังหวัดพัทลุง หมู่ที่ 3 บ้านเขาอ้อ ตำบลมะกอก
วันที่ 8 มีนาคม 2561 นายชาติชาย เทพรักษ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอควนขนุน มอบหมายให้ นายโสภณ เพชรมี ครู ูและนางสาวกมลทิพย์ ศรีพัฒน์ช่วย ครู กศน.ตำบลมะกอกเหนือ เข้าร่วมกิจกรรม เวทีประชาคม รณรงค์หมู่บ้านไม่ขายเสียงจังหวัดพัทลุง หมู่ที่ 3 บ้านเขาอ้อ ตำบลมะกอก
8 / มี.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 8 มีนาคม 2561 ผู้อำนวยการกศน.อำเภอควนขนุน มอบหมายให้ นางฉัตรชาวดี นุ้ยจันทร์ ครู กศน.ตำบลดอนทราย เข้าร่วมวิเคราะห์ปัญหาความต้องการของชุมชนและแนวทางการแก้ไขปัญหาของชุมชน เวที “ปรับทุกข์ ผูกมิตร” เพื่อพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ณ ศ
วันที่ 8 มีนาคม 2561 ผู้อำนวยการกศน.อำเภอควนขนุน มอบหมายให้ นางฉัตรชาวดี นุ้ยจันทร์ ครู กศน.ตำบลดอนทราย เข้าร่วมวิเคราะห์ปัญหาความต้องการของชุมชนและแนวทางการแก้ไขปัญหาของชุมชน เวที “ปรับทุกข์ ผูกมิตร” เพื่อพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ณ ศ
8 / มี.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ครูกศน.ตำบลอ่างทอง ร่วมเวทีประชาคมเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ครั้งที่ 1 ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 2 ตำบลอ่างทอง
วันที่ 7 มีนาคม 2561 นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้ นางสุดารัตน์ ทองชั้น ครูกศน.ตำบลอ่างทอง ร่วมเวทีประชาคมเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ครั้งที่ 1 ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 2 ตำบลอ่างทอง อำเภอศร

กำลังแสดงหน้าที่ <- 10/603 ->
<< 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 >>