[x] ปิดหน้าต่างนี้
louis vuitton handbags outlet
louis vuitton usa
louis vuitton factory outlet
louis vuitton cross body bag
louis vuitton clearance
authentic louis vuitton handbags
louis vuitton handbags outlet
cheap louis vuitton handbags
louis vuitton france
louis vuitton uk
louis vuitton uk outlet
louis vuitton bags replica
louis vuitton bags sale
louis vuitton outlet online clearance
louis vuitton shoulder bag
louis vuitton purses fake
louis vuitton bags outlet
louis vuitton bags on sale
louis vuitton damier neverfull
louis vuitton damier wallet
louis vuitton outlet
louis vuitton handbags on sale
louis vuitton outlet store location
cheap louis vuitton bags
louis vuitton store online
authentic louis vuitton purse
authentic louis vuitton bags outlet
replica louis vuitton handbags
louis vuitton replica
louis vuitton handbags for cheap
louis vuitton handbags saks
authentic louis vuitton outlet
louis vuitton bags for sale in uk
louis vuitton handbags replica
 
 

  

  

13 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอศรีนครินทร์จัดโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โครงการขับขี่ปลอดภัย เสริมสร้างวินัยจราจร
วันที่ 13 กรกฏาคม 2560 กศน.อำเภอศรีนครินทร์จัดโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โครงการขับขี่ปลอดภัย เสริมสร้างวินัยจราจร ให้กับนักศึกษา กศน.อำเภอศรีนครินทร์ ประจำภาคเรียนที่ 1 /2560 กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 50 คน โดยมีนายนพดล กีรติกรพิสุทธิ์ นายอำเภอศรีนครินทร์เป็น
13 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอปากพะยูน เป็นวิทยากรสอนการทำดอกไม้จันทน์ ณ เทศบาลตำบลหารเทา
วันที่ 12 กรกฎาคม 2560 นางสาวรพีพรรณ ลิมปิติ ผอ. กศน.อำเภอปากพะยูน พร้อมด้วยนางจรัสศรี เกื้อเส้ง ครูกศน.ตำบลหารเทา และนางบุญญา ณ สุย ครูกศน.ตำบลดอนทราย เป็นวิทยากรสอนการทำดอกไม้จันทน์ ณ เทศบาลตำบลหารเทา ตำบลหารเทา อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง
13 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอปากพะยูน เป็นวิทยากรสอน การทำดอกไม้จันทน์ ณ เทศบาลตำบลดอนประดู่
วันที่ 12 กรกฎาคม 2560 นางสาวรพีพรรณ ลิมปิติ ผอ. กศน.อำเภอปากพะยูน มอบหมายให้นางสาวขวัญเรือน ทองเจือ ครูกศน.ตำบล ดอนประดู่ เป็นวิทยากรสอน การทำดอกไม้จันทน์ ณ เทศบาลตำบลดอนประดู่ ตำบลดอนประดู่ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง
13 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางพันธิพา สุขคุ้ม ครู กศน.ตำบลลำสินธุ์เปิดกลุ่มโครงการพัฒนาอาชีพ หลักสูตรระยะสั้น วิชาการทำนำ้พริกสมุนไพร
วันที่ 12 กรกฎาคม 2560 นางนารีรัตน์ ทับชุม ครู ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้นางพันธิพา สุขคุ้ม ครู กศน.ตำบลลำสินธุ์เปิดกลุ่มโครงการพัฒนาอาชีพ หลักสูตรระยะสั้น วิชาการทำนำ้พริกสมุนไพร ให้กับกลุ่มเป้าหมาย ณ ศาลา
13 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ครู กศน.ตำบลลำสินธุ์ จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาอาชีพ หลักสูตรระยะสั้น วิชาการทำขนมไทย
วันที่ 12 กรกฎาคม 2560 นางนารีรัตน์ ทับชุม ครู ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้นางพันธิพา สุขคุ้ม ครู กศน.ตำบลลำสินธุ์ เยี่ยมการจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาอาชีพ หลักสูตรระยะสั้น วิชาการทำขนมไทย ออกแบบบรรจุภัณฑ์และการต
13 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ครู ศรช.ตำบลชุมพล เปิดกลุ่มโครงการจัดการศึกษาวิชาชีพช่างพื้นฐาน วิชาช่างไม้
วันที่ 12 กรกฎาคม 2560 นางนารีรัตน์ ทับชุม รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้นางสาวสุดชดา บัวไชย ครู ศรช.ตำบลชุมพล เปิดกลุ่มโครงการจัดการศึกษาวิชาชีพช่างพื้นฐาน วิชาช่างไม้ ณ กศน.ตำบลชุมพล ม.4 บ้านห้วยไทร ตำบลชุมพล อำเภอศรีนคริน
12 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางนารีรัตน์ ทับชุม ครู ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้ นางจิระวรรณ ชูแก้ว บรรณารักษ์อัตราจ้าง ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอศรีนครินทร์ จัดกิจกรรมอ่านได้ พับเป็น ณ ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมาร
วันที่ 12 กรกฎาคม 2560 นางนารีรัตน์ ทับชุม ครู ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้ นางจิระวรรณ ชูแก้ว บรรณารักษ์อัตราจ้าง ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอศรีนครินทร์ จัดกิจกรรมอ่านได้ พับเป็น ณ ห้องสมุดประ
12 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางนารีรัตน์ ทับชุม ครู ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ พร้อมด้วย นางนันทนา ช่องพิทักษ์บรรณารักษ์ปฏิบัติการ, นางธิดารัตน์ อินแพง บรรณารักษ์อัตราจ้าง ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอศรีนครินทร์ และนา
วันที่ 12 กรกฎาคม 2560 นางนารีรัตน์ ทับชุม ครู ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ พร้อมด้วย นางนันทนา ช่องพิทักษ์บรรณารักษ์ปฏิบัติการ, นางธิดารัตน์ อินแพง บรรณารักษ์อัตราจ้าง ห้องสมุดประชาชน
12 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ครูอาสาสมัครฯ และนักจัดการงานทั่วไป กศน.อำเภอศรีนครินทร์ จัดเตรียมสถานที่
วันที่ 12 ก.ค.2560 นางนารีรัตน์ ทับชุม ครู ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผอ.กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้ ครูอาสาสมัครฯ และนักจัดการงานทั่วไป กศน.อำเภอศรีนครินทร์ จัดเตรียมสถานที่ในการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โครงการขับขี่ปลอดภัยสร้างวินัยจราจร ณ
12 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ครู กศน.ตำบลอ่างทอง เปิดกลุ่มการทำดอกไม้จันทน์พระราชทาน
วันที่ 11 กรกฎาคม 2560 นางนารีรัตน์ ทับชุม ครู ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการกศน.อำเภอศรีนครินทร์ พร้อมด้วยนางสุดารัตน์ ทองชั้น ครู กศน.ตำบลอ่างทอง เปิดกลุ่มการทำดอกไม้จันทน์พระราชทาน โดยมีนายธนพงศ์ เรืองแก้ว ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 ตำบลอ่างทอ
12 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอศรีนครินทร์ นิเทศการจัดการเรียนการสอน นักศึกษา กศน.ตำบลบ้านนา
วันที่ 11 กรกฎาคม 2560 นางนารีรัตน์ ทับชุม ครู ชำนาญการพิเศษ รักษาการ ในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ นิเทศการจัดการเรียนการสอน นักศึกษา กศน.ตำบลบ้านนา ระดับม.ต้น ณ. กศน.ตำบลบ้านนา อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง
12 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นักศึกษา กศน.ตำบลบ้านนา พัฒนา ปรับภูมิทัศน์ กศน.ตำบลบ้านนา บริเวณ รอบๆอาคาร
วันที่ 11 กรกฎาคม 2560 นางนารีรัตน์ ทับชุม ครู ชำนาญการพิเศษ รักษาการ ในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้นางมณฑา เอียดคง ครู กศน. ตำบลบ้านนา นำนักศึกษา กศน.ตำบลบ้านนา พัฒนา ปรับภูมิทัศน์ กศน.ตำบลบ้านนา บริเวณ รอบๆอาคาร กศน.ตำบลบ้านนา อำ
12 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ครู กศน. ตำบลบ้านนา เปิดกลุ่มโครงการการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ หลักสูตรระยะสั้น
วันที่ 11 กรกฎาคม 2560 นางนารีรัตน์ ทับชุม ครู ชำนาญการพิเศษ รักษาการ ในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้นางมณฑา เอียดคง ครู กศน. ตำบลบ้านนา เปิดกลุ่มโครงการการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ หลักสูตรระยะสั้น วิชาการเพาะเห็ดฟาง ณ ศาลาที่ท
12 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ครู กศน.ตำบลลำสินธุ์เปิดกลุ่มการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาอาชีพ หลักสูตรระยะสั้น วิชาการทำขนมไทย
วันที่ 11 กรกฎาคม 2560 นางนารีรัตน์ ทับชุม ครู ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ พร้อมด้วยนางพันธิพา สุขคุ้ม ครุ กศน.ตำบลลำสินธุ์ และนางสาวจุฑารัตน์ ชูกาญจนะ ครูประจำกลุ่ม เปิดกลุ่มการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาอาชีพ หลักสูตรร
12 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางสาวสุดชดา บัวไชย ครู ศรช.ตำบลชุมพล เปิดกลุ่มสนใจ วิชาการทำดอกไม้จันทน์พระราชทาน
วันที่ 11 กรกฎาคม 2560 นางนารีรัตน์ ทับชุม ครู ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้นางสาวสุดชดา บัวไชย ครู ศรช.ตำบลชุมพล เปิดกลุ่มสนใจ วิชาการทำดอกไม้จันทน์พระราชทาน ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 14 ตำบลชุมพล อำเภอศ
11 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ครู กศน.ตำบลบ้านนา จัดกิจกรรมโครงการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน
วันที่ 7 กรกฎาคม 2560 นางนารีรัตน์ ทับชุม ตำแหน่ง ครู ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้ นางมณฑา เอียดคง ครู กศน.ตำบลบ้านนา จัดกิจกรรมโครงการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน ณ ศาลาหมู่บ้าน หมู่ท ี่ 12 บ้านลำในใต้
11 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ครู ศรช.ตำบลชุมพล จัดกิจกรรมรูปแบบระยะสั้นวิชาการเลี้ยงปลาในกระชัง
เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 นางนารีรัตน์ ทับชุม ครู ชำนาญการพิเศษ รักษาการณ์ ในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้นางสาวสุดชดา บัวไชย ครู ศรช.ตำบลชุมพล จัดกิจกรรมรูปแบบระยะสั้นวิชาการเลี้ยงปลาในกระชัง ให้กับกลุ่มเป้าหมาย ณ ศาลาอเนกประสงค์
11 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ครู ศรช.ตำบลชุมพล จัดกิจกรรมรูปแบบระยะสั้นวิชาการเลี้ยงปลาในกระชัง
เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 นางนารีรัตน์ ทับชุม ครู ชำนาญการพิเศษ รักษาการณ์ ในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้นางสาวสุดชดา บัวไชย ครู ศรช.ตำบลชุมพล จัดกิจกรรมรูปแบบระยะสั้นวิชาการเลี้ยงปลาในกระชัง ให้กับกลุ่มเป้าหมาย ณ ศาลาอเนกประสงค์
11 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ครู กศน.ตำบลบ้านนาจัดกิจกรรมโครงการเสริมสร้างชีวิตผู้สูงอาย
วันที่ 7 กรกฎาคม 2560 นางนารีรัตน์ ทับชุม ตำแหน่ง ครู ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้ นางมณฑา เอียดคง ครู กศน.ตำบลบ้านนาจัดกิจกรรมโครงการเสริมสร้างชีวิตผู้สูงอาย การทำพิมเสนนน้ำ ณ วัดนาวง หมู่ท ี่ 1 บ้านน
11 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอศรีนครินทร์ ประชุมประจำเดือนบุคลากร
วันที่ 7 กรกฎาคม 2560 นางนารีรัตน์ ทับชุม ครู ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์พร้อมด้วยคณะบุคลากร ประชุมประจำเดือน ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอศรีนครินทร์

กำลังแสดงหน้าที่ <- 10/556 ->
<< 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 >>