[x] ปิดหน้าต่างนี้
louis vuitton handbags outlet
louis vuitton usa
louis vuitton factory outlet
louis vuitton cross body bag
louis vuitton clearance
authentic louis vuitton handbags
louis vuitton handbags outlet
cheap louis vuitton handbags
louis vuitton france
louis vuitton uk
louis vuitton uk outlet
louis vuitton bags replica
louis vuitton bags sale
louis vuitton outlet online clearance
louis vuitton shoulder bag
louis vuitton purses fake
louis vuitton bags outlet
louis vuitton bags on sale
louis vuitton damier neverfull
louis vuitton damier wallet
louis vuitton outlet
louis vuitton handbags on sale
louis vuitton outlet store location
cheap louis vuitton bags
louis vuitton store online
authentic louis vuitton purse
authentic louis vuitton bags outlet
replica louis vuitton handbags
louis vuitton replica
louis vuitton handbags for cheap
louis vuitton handbags saks
authentic louis vuitton outlet
louis vuitton bags for sale in uk
louis vuitton handbags replica
 
 

  

  

29 / พ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ครูประจำกลุ่มทหาร ประเมินระดับการรู้หนังสือของ นักศึกษา กศน.
วันที่ 26 พฤษภาคม 2560 นางนารีรีตน์ ทับชุม ครู ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร มอบหมายให้นางสาวพิไลพร คงแก้ว ตำแหน่ง ครูอาสาฯพร้อมด้วย ครูประจำกลุ่มทหาร ประเมินระดับการรู้หนังสือของ นักศึกษา กศน. กลุ่มเป้าหมาย นักศึกษาท
26 / พ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลมะกอกเหนือ จัดกิจกรรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
วันที่ 26 พฤษภาคม 2560 นางสาวกมลทิพย์ ศรีพัฒน์ช่วย ครู กศน.ตำบลมะกอกเหนือ จัดกิจกรรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอย \"คัดแยกขยะก่อนทิ้ง ลดภาระของชุมชน\" ณ กศน.ตำบลมะกอกเหนือ อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง สิ้นสุดการสนทนาผ่านแชท พิมพ
26 / พ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอป่าพะยอม ร่วมบริจาคโลหิตของอำเภอป่าพะยอม ประจำปี 2560 ณ ศาลาประชาคมอำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
วันที่ 26 พฤษภาคม 2560 นายดุสิตธร มากสง และนางอัญชลี ศรีชุมพวง ครู กศน.ตำบล ร่วมบริจาคโลหิตของอำเภอป่าพะยอม ประจำปี 2560 ณ ศาลาประชาคมอำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
26 / พ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ครูกศน.ตำบลอำเภอควนขนุนจัดกิจกรรมการสอนปรัปพื้นฐาน
วันที่ 26 พฤษภาคม 2560 นายชาติชาย เทพรักษ์ ผอ.กศน.อำเภอควนขนุน มอบหมายให้ครูกศน.ตำบลทุกตำบล จัดกิจกรรมสอนปรัปพื้นฐานให้กับนักศึกษาในภาดเรียนที่1/2560 ในระดับมัธยมศึกาษาตอนและนักศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย
26 / พ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอป่าพะยอม มอบของรางวัลให้กับอำเภอป่าพะยอม เพื่อนำไปร่วมกิจกรรมงานกาชาดประจำปี ของดีเมืองลุง ประจำปี 2560
วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 นางเบญจมาภรณ์ สุพิทยพันธุ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอป่าพะยอม มอบของรางวัลให้กับอำเภอป่าพะยอม เพื่อนำไปร่วมกิจกรรมงานกาชาดประจำปี ของดีเมืองลุง ประจำปี 2560
26 / พ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลทะเลน้อย จัดกิจกรรมพัฒนาอาชีพรูปแบบกลุ่มสนใจวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์
วันที่26 พ.ค.2560 นางจิตรติพา เกษรินทร์ ได้รับมอบหมายจากนายชาติชาย เทพรักษ์ ผอ. กศน.อำเภอควนขนุนให้เปิดกลุ่มหลักสูตรระยะสั้น วิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ณ ศูนย์ศิลปาชีพบ้านหัวป่าเขียว หมู่ที่7 ตำบลทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัเพัทลุง
26 / พ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นิเทศการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน บ้านหนังสือชุมชน
วันที่. 26. พฤษภาคม 2560. นายศุภณัฐ. เพชรวา. ครู. กศน.ตำบลแหลมโตนด. นิเทศติดตามผลกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน. บ้านหนังสือชุมชน. หมู่ที่ 1 บ้านกองเกวียน ตำบลแหลมโตนด อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
26 / พ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางนารีรัตน์ ทับชุม ครู ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้ นางนันทนา ช่องพิทักษ์ บรรณารักษ์ปฏิบัติการ ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอศรีนครินทร์ นางจิระวรรณ ชูแก้ว บรรณารักษ์อัตราจ้าง ห้องสมุดประชาชน “เฉล
เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 นางนารีรัตน์ ทับชุม ครู ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้ นางนันทนา ช่องพิทักษ์ บรรณารักษ์ปฏิบัติการ ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอศรีนครินทร์ นางจิระวรรณ ชูแก้ว บรรณารักษ์อั
26 / พ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอป่าบอนจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา
นางทัศนีย์ รุดคง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอป่าบอน พร้อมด้วยบุคลากร จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ประจำภาคเรียนที่ 1/2560
26 / พ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ครู กศน.ตำบลลำสินธุ์ ให้คำปรึกษากับผู้ปกครองนักเรียนเรื่องการเทียบโอนจากโรงเรียนในระบบเข้าสู่การเรียน กศน.
วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 นางนารีรัตน์ ทับชุม ครู ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้นางพันธิพา สุขคุ้ม ครู กศน.ตำบลลำสินธุ์ ให้คำปรึกษากับผู้ปกครองนักเรียนเรื่องการเทียบโอนจากโรงเรียนในระบบเข้าสู่การเรียน กศน. ณ ศ
26 / พ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ครู กศน.ตำบลอ่างทอง ประเมินระดับการรู้หนังสือ นักศึกษา ระดับ ม.ปลาย ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 นางนารีรัตน์ ทับชุม ครู ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้ นางสุดารัตน์ ทองชั้น ครู กศน.ตำบลอ่างทอง ประเมินระดับการรู้หนังสือ นักศึกษา ระดับ ม.ปลาย ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ณ กศน.ต
26 / พ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลบ้านนา เข้าร่วมจัดกิจกรรม โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่
วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 นางนารีรัตน์ ทับชุม ครู ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้ นางนันทนา ช่องพิทักษ์ บรรณารักษ์ปฏิบัติการ นางมณฑา เอียดคง ครู กศน.ตำบลบ้านนา และนางจิระวรรณ ชูแก้ว บรรณารักษ์อัตราจ้าง เข้าร่วมจ
26 / พ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นักศึกษา กศน.ตำบลลำสินธุ์ ร่วมกันจัดบอร์ดนิทรรศการ วันงดสูบบุหรี่โลก (31 พฤษภาคม ของทุกปี)
วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 นางนารีรัตน์ ทับชุม ครู ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ู์ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้ นางพันธิพา สุขคุ้ม ครู กศน.ตำบลลำสินธุ์ พร้อมด้วน นักศึกษา กศน.ตำบลลำสินธุ์ ร่วมกันจัดบอร์ดนิทรรศการ วันงดสูบบุหรี่โลก (31 พฤษภาคม
26 / พ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ครู กศน.ตำบลลำสินธุ์ ประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา กศน. ตำบลลำสินธุ์
วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 นางนารีรัตน์ ทับชุม ครู ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้นางพันธิพา สุขคุ้ม ครู กศน.ตำบลลำสินธุ์ ประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา กศน. ตำบลลำสินธุ์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ณ กศ
26 / พ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ครูประจำกลุ่มประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา ทหาร ระดับ ม.ต้น
วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 นางนารีรัตน์ ทับชุม ครู ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้ นางสาวพิไลพร คงแก้ว ครู ประจำกลุ่ม และนางสาวจุฑารัตน์ ชูกาญจนะ ครูประจำกลุ่ม พร้อมด้วยจ่าสิบเอกสมพร พูลพิพัฒน์ ครูประจำกลุ่มทหาร
26 / พ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ครู กศน.ตำบลลำสินธุ์ เข้าร่วมประชุมประจำเดือนกับชุมชนเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน
วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 นางนารีรัตน์ ทับชุม ครู ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้นางพันธิพา สุขคุ้ม ครู กศน.ตำบลลำสินธุ์ เข้าร่วมประชุมประจำเดือนกับชุมชนเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของ กศน.ตำบลลำสินธุ์ ณ ศาลาอเนกประ
25 / พ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอป่าพะยอม นำนักศึกษาร่วมกิจกรรม ผู้ว่าฯ พาเข้าวัด ณ วัดโดนคลาน
วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 นางเบญจมาภรณ์ สุพิทยพันธุ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอป่าพะยอม พร้อมด้วยบุคลากร กศน.อำเภอป่าพะยอม นำนักศึกษาร่วมกิจกรรม ผู้ว่าฯ พาเข้าวัด ณ วัดโดนคลาน หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
25 / พ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอป่าพะยอม นำนักศึกษาร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกป่าสีเขียวตำบลบ้านพร้าว ประจำปี 2560
วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 นางเบญจมาภรณ์ สุพิทยพันธุ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอป่าพะยอม พร้อมด้วยบุคลากร กศน.อำเภอป่าพะยอม นำนักศึกษาร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกป่าสีเขียวตำบลบ้านพร้าว ประจำปี 2560
25 / พ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนขนุน ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำภาคเรียนที่1/2560
วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 กศน. อำเภอควนขนุน จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา 2560 โดยมีนายชาติชาย เทพรักษ์ ผ.อ กศน.อำเภอควนขนุน เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ศาลาประชาคมอำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
25 / พ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ครู กศน.ตำบลบ้านนา ประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา
วันที่ 24 พฤษภาคม 2560 นางนารีรัตน์ ทับชุม ครู ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้ นางมณฑา เอียดคง ครู กศน.ตำบลบ้านนา และนายเศรษฐา เศรษฐมาน ครูประจำกลุ่ม กศน.ตำบลบ้านนา ประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา กศน.ตำบล

กำลังแสดงหน้าที่ <- 10/544 ->
<< 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 >>