[x] ปิดหน้าต่างนี้
louis vuitton handbags outlet
louis vuitton usa
louis vuitton factory outlet
louis vuitton cross body bag
louis vuitton clearance
authentic louis vuitton handbags
louis vuitton handbags outlet
cheap louis vuitton handbags
louis vuitton france
louis vuitton uk
louis vuitton uk outlet
louis vuitton bags replica
louis vuitton bags sale
louis vuitton outlet online clearance
louis vuitton shoulder bag
louis vuitton purses fake
louis vuitton bags outlet
louis vuitton bags on sale
louis vuitton damier neverfull
louis vuitton damier wallet
louis vuitton outlet
louis vuitton handbags on sale
louis vuitton outlet store location
cheap louis vuitton bags
louis vuitton store online
authentic louis vuitton purse
authentic louis vuitton bags outlet
replica louis vuitton handbags
louis vuitton replica
louis vuitton handbags for cheap
louis vuitton handbags saks
authentic louis vuitton outlet
louis vuitton bags for sale in uk
louis vuitton handbags replica
 
 

  

  

15 / ธ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำำเภอปากพะยูน สำรวจความต้องการการจัดกิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุ
วันที่ 15 ธ.ค.2560 นายยะฝาด สันหมาน ครู รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกศน.อ.ปากพะยูนมอบให้นางสาวขวัญเรือน ทองเจือ ครูกศน.ต.ดอนประดู่ สำรวจความต้องการการจัดกิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุ ณ ศาลาหมู่บ้านกล้วยเภา ม.5 ต.ดอนประดู่ อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
15 / ธ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางสาวปณิตา บุญเรือง ครูผู้สอนคนพิการ จัดกิจกรรมการเรียนการสอน วิชาการพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม ระดับ ม.ต้น นายวิทยา ชูชาติ นายสิทธิพร รักนิ่ม
วันที่ 15 ธันวาคม 2560. ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอควนขนุน มอบหมายให้ นางสาวปณิตา บุญเรือง ครูผู้สอนคนพิการ จัดกิจกรรมการเรียนการสอน วิชาการพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม ระดับ ม.ต้น นายวิทยา ชูชาติ นายสิทธิพร รักนิ่ม
15 / ธ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายโสภณ เพชรมี นายศุภณัฐ เพชรวา และนางสาวปิยรัตน์ วงศ์บุญ บุคลากร กศน.อำเภอควนขนุน เข้าร่วมการจัดทำเวที กิจกรรมพัฒนาอาชีพและส่งเสริมรายได้ โครงการพัฒนาลุ่มน้ำปากพนัง ณ วัดแหลมโตนด ตำบลแหลมโตนด อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
วันที่ 15 ธันวาคม 2560 เวลา 13.00 ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอควนขนุน มอบหมายให้ นายโสภณ เพชรมี นายศุภณัฐ เพชรวา และนางสาวปิยรัตน์ วงศ์บุญ บุคลากร กศน.อำเภอควนขนุน เข้าร่วมการจัดทำเวที กิจกรรมพัฒนาอาชีพและส่งเสริมรายได้ โครงการพัฒนาลุ่มน้ำปากพนัง ณ วัดแหลมโตนด
15 / ธ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางอรอุมา เพชรน้อย ครูกศน.ตำบลพนมวังก์ จัดกิจกรรมการเรียน การสอน วิชาเศรษฐกิจพอเพียง ระดับม.ปลาย
วันที่15 ธันวาคม 2560 ผู้อำนวยการกศน.อำเภอควนขนุน มอบหมายให้ นางอรอุมา เพชรน้อย ครูกศน.ตำบลพนมวังก์ จัดกิจกรรมการเรียน การสอน วิชาเศรษฐกิจพอเพียง ระดับม.ปลาย
15 / ธ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางสาวขนิษฐา ทวีเศรษฐ. ครู กศน.ตำบลแพรกหา มอบตะกร้าหนังสือ ให้บ้านหนังสือชุมชน บ้านเขาโต๊ะบุญ ม.4 ตำบลแพรกหา
วันที่ 15 ธันวาคม 2560. ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอควนขนุน มอบหมายให้ นางสาวขนิษฐา ทวีเศรษฐ. ครู กศน.ตำบลแพรกหา มอบตะกร้าหนังสือ ให้บ้านหนังสือชุมชน บ้านเขาโต๊ะบุญ ม.4 ตำบลแพรกหา
15 / ธ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้ บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอศรีนครินทร์ ต้อนรับนักเรียน โดยศึกษาค้นคว้า ภายในห้องสมุด ณ ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอศรีนครินทร์
วันที่ 15 ธันวาคม 2560 นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้ บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอศรีนครินทร์ ต้อนรับนักเรียน โดยศึกษาค้นคว้า ภายในห้องสมุด ณ ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอศรีนครินทร์
15 / ธ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายธนภณ แก้ววิชิต ครูผู้สอนคนพิการ จัดการเรียนการสอน ระดับ ม.ปลาย ณ กศน.ตำบลนาขยาด
วันที่ 15 ธันวาคม 2560 เวลา 13.00 น. ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอควนขนุน มอบหมายให้ นายธนภณ แก้ววิชิต ครูผู้สอนคนพิการ จัดการเรียนการสอน ระดับ ม.ปลาย ณ กศน.ตำบลนาขยาด
15 / ธ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางจิตรติพา เกษรินทร์ ครูกศน.ตำบลทะเลน้อย จัดกิจกรรมการเรียนการสอน วิชาพัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง ระดับม.ปลาย
วันที่15 ธันวาคม 2560 เวลา 13.00น ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอควขนุน มอบหมายให้.นางจิตรติพา เกษรินทร์ ครูกศน.ตำบลทะเลน้อย จัดกิจกรรมการเรียนการสอน วิชาพัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง ระดับม.ปลาย
15 / ธ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอปากพะยูน ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอปากพะยูน วางแผนการจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านอาชีพ ให้กับประชาชน ณ กศน.ตำบลหารเทา อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
วันที่ 14 ธันวาคม 2560นายยะฝาด สันหมาน ครู รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกศน.อ.ปากพะยูน มอบหมายให้นางจรัสศรี เกื้อเส้ง ครูกศน.ตำบลหารเทาร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอปากพะยูน วางแผนการจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านอาชีพ ให้กับประชาชน ณ กศน.ตำบลหารเทา อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
15 / ธ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันนี้ 15 ธันวาคม 2560 นางดัชณี ปิยะพงษ์ ผอ. กศน. อำเภอศรีบรรพต มอบหมายให้ นางมัทนียา สวัสดิวงค์ ตำแหน่ง ครู , นางสอิ้ง เกลี้ยงแก้ว ตำแหน่งครูอาสาฯ และนางสาวมณิชนันท์ สุขสวัสดิ์ ตำแหน่ง ครู กศน. ตำบล ศรช.บ้านสำนักวา เข้าร่วม การจัดกิจกรรมพิธีมอบประ
วันนี้ 15 ธันวาคม 2560 นางดัชณี ปิยะพงษ์ ผอ. กศน. อำเภอศรีบรรพต มอบหมายให้ นางมัทนียา สวัสดิวงค์ ตำแหน่ง ครู , นางสอิ้ง เกลี้ยงแก้ว ตำแหน่งครูอาสาฯ และนางสาวมณิชนันท์ สุขสวัสดิ์ ตำแหน่ง ครู กศน. ตำบล ศรช.บ้านสำนักวา เข้าร่วม การจัดกิจกรรมพิธีมอบประ
15 / ธ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นนี้ 15 ธันวาคม 2560 นางดัชณี ปิยะพงษ์ ผอ. กศน. อำเภอศรีบรรพต มอบหมายให้ นางสาวยุพิณ เนียมชุม มอบหนังสือวารสารล่วงเวลา ให้กับนางสาวสุวรรณา ด้วงทอง ครู กศน.ตำบลเพื่อนำไปมอบให้กับบ้านหนังสือชุมชนโดยนางสาวสุวรรณา ด้วงทอง ได้นำไปมอบให้แก่บ้านหนังสือชุมชนหมู
นนี้ 15 ธันวาคม 2560 นางดัชณี ปิยะพงษ์ ผอ. กศน. อำเภอศรีบรรพต มอบหมายให้ นางสาวยุพิณ เนียมชุม มอบหนังสือวารสารล่วงเวลา ให้กับนางสาวสุวรรณา ด้วงทอง ครู กศน.ตำบลเพื่อนำไปมอบให้กับบ้านหนังสือชุมชนโดยนางสาวสุวรรณา ด้วงทอง ได้นำไปมอบให้แก่บ้านหนังสือชุมชนหมู
15 / ธ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 14. ธันวาคม2560.นางอรอุมา เพชรน้อย ครูกศน.ตำบลพนมวังก์ รับบริจาคหนังสือจาก คุณภาสพรรณ จันสุกศรี และนำหนังสือที่รับบริจาค กระจายให้บริการตามบ้านหนังสือชุมชน
วันที่ 14. ธันวาคม2560.นางอรอุมา เพชรน้อย ครูกศน.ตำบลพนมวังก์ รับบริจาคหนังสือจาก คุณภาสพรรณ จันสุกศรี และนำหนังสือที่รับบริจาค กระจายให้บริการตามบ้านหนังสือชุมชน
15 / ธ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 14ธันวาคม2560เวลา9.30น นายชาติชาย เทพรักษ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอควนขนุน ประชุมบุคลากร ณห้องประชุม กศน.อำเภอควนขนุน เรื่อง ชี้แจงแนวทางในการปฎิบัติงาน
วันที่ 14ธันวาคม2560เวลา9.30น นายชาติชาย เทพรักษ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอควนขนุน ประชุมบุคลากร ณห้องประชุม กศน.อำเภอควนขนุน เรื่อง ชี้แจงแนวทางในการปฎิบัติงาน
15 / ธ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอศรีนครินทร์จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาและภาคี 4 ฝ่าย
ัวันที่14 ธ.ค. 60 นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผอ. กศน. อำเภอศรีนครินทร์ ร่วมกับบุคลากร กศน. อำเภอฯ ทุกคน จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาและภาคี 4 ฝ่าย เพื่อสรุปผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา วางแผนการดำเนินงานในปี 2561 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน และรับฟังคำแนะนำ ค
15 / ธ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เมืื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2560 นางดัชณี ปิยะพงษ์ ผอ. กศน.อำเภอศรีบรรพต มอบหมายให้ นางสาวฐิตาภา ดำคงแสง ครู กศน.ตำบลเขาปู่ ออกเยี่ยมบ้านนักศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำภาคเรียนที่ 2/2560 เพื่อสร้างความสัมพันธภาพที่ดีระหว่างครู ผู้ปกครอง และสถานศึกษา
เมืื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2560 นางดัชณี ปิยะพงษ์ ผอ. กศน.อำเภอศรีบรรพต มอบหมายให้ นางสาวฐิตาภา ดำคงแสง ครู กศน.ตำบลเขาปู่ ออกเยี่ยมบ้านนักศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำภาคเรียนที่ 2/2560 เพื่อสร้างความสัมพันธภาพที่ดีระหว่างครู ผู้ปกครอง และสถานศึกษา
15 / ธ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เมื่อวันนี้ 14 ธันวาคม2560นางดัชณี ปิยะพงษ์ ผอ.กศน.อำเภอศรีบรรพตพร้อมด้วยนางสาวยุพิณ เนียมชุม บรรณารักษ์ ฯ ลงพื้นที่นิเทศการ จัดการเรียนรู้โครงการพัฒนาคนเมืองลุงสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต
หลักสูตรช่างปูกระเบื้อง เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มเป้ามีความรู้ ความเข้าใจนำไปใช้ในการประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน ตาม บริบทของพื้นที่ ณ กศน.ตำบลตะแพน อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง
15 / ธ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางดัชณี ปิยะพงษ์ ผอ.กศน.อำเภอศรีบรรพ มอบหมายให้ นส.สุวรรณา ด้วงทอง ครู กศน.ตำบลตะแพน จัดการเรียนรู้โครงการพัฒนาคนเมืองลุงสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต
หลักสูตรช่างปูกระเบื้อง เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มเป้ามีความรู้ ความเข้าใจนำไปใช้ในการประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน ตาม บริบทของพื้นที่ ณ กศน.ตำบลตะแพน อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง ระหว่างวันที่ 6-22 ธันวาคม 2560 เวลา 13.00-16.00น.
14 / ธ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอป่าพะยอม จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโครงการค่ายเยาวชนคนรุ่นใหม่ใฝ่ใจค่านิยม(วันที่สอง)
วันที่ 14 ธันวาคม 2560 นางเบญจมาภรณ์ สุพิทยพันธุ์ ผอ.กศน.อำเภอป่าพะยอม พร้อมด้วยคณะครู กศน.อำเภอป่าพะยอม จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโครงการค่ายเยาวชนคนรุ่นใหม่ใฝ่ใจค่านิยมเป็นวันที่สองของการอบรม
14 / ธ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอป่าพะยอม จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโครงการค่ายเยาวชนคนรุ่นใหม่ใฝ่ใจค่านิยม
วันที่ 13 ธันวาคม 2560 นางเบญจมาภรณ์ สุพิทยพันธุ์ ผอ.กศน.อำเภอป่าพะยอม พร้อมด้วยคณะครู กศน.อำเภอป่าพะยอม จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโครงการค่ายเยาวชนคนรุ่นใหม่ใฝ่ใจค่านิยม
14 / ธ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 14 ธันวาคม 2560 เวลา 07.30 น. นางดัชณี ปิยะพงษ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีบรรพต พร้อมด้วย นางสาวยุพิณ เนียมชุม บรรณารักษ์ และนางมัทนียา สวัสดิวงค์ ครู เข้าร่วมกิจกรรม \"พบนายอำเภอหน้าเสาธง\" ณ โรงเรียนศรีบรรพตพิทยาคม ตำบลเขาย่า อำเภอ
เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานราชการ ภาคีเครือข่าย และร่วมกันขับเคลื่อนงานในพื้นที่อำเภอศรีบรรพตให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป

กำลังแสดงหน้าที่ 1/574 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>